Biskup Pavel Levuškan na vizitácii v Štokholme

Biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi AV v Rusku Pavel Levuškan v mesiaci apríli t.r. uskutočnil vizitáciu cirkevného zboru sv. Petra v Štokholme. Ide o ruský luteránsky zbor, ktorý už dva roky duchovne spravuje farár Rustam Garipov. Členov zboru tvoria Rusi luteránskeho vyznania, ktorí sa prisťahovali do Švédska z Ruska, Estónska a Lotyšska a iných krajín. Počas služieb Božích v nedeľu 9. apríla biskup Levuškan vykonal aj sviatosť sv. krstu malému chlapcovi. V rámci vizitácie sa stretol na rozhovoroch s biskupom švédskej  Misijnej provincie Goeranom Beyerom a tiež s emeritným biskupom Apoštolskej episkopálnej (anglikánskej ) cirkvi Nillsom Bertilom Perssonom. Obe strany vyjadrili želanie...

V Iráne prepadli domovú cirkev

V Iráne zatkli najmenej päť kresťanov, lebo sa stretli v dome v meste Karadž na kresťanskom podujatí. Zhromaždenie kresťanov prepadlo policajné komando v civile 14. augusta 2015. Troch z nich medzičasom na kauciu prepustili. Polícia s kresťanmi zaobchádzala surovo, zhabala Biblie a zničila na streche kotúč (tanier) na príjem satelitného programu. V Iráne žijú šiitskí moslimovia, ktorí tvrdo prenasledujú náboženské menšiny. (www.idea.de)

Opäť otvorili kostol

V severnej časti ostrova Cyprus, ktorá je okupovaná tureckým vojskom, v tieto dni po 41 rokoch znovu v obci Palekythro otvorili pravoslávny chrám . Chrám Panny Márie bol postavený v roku 1896. Veriaci kresťania sa tak po dlhých rokoch môžu v ňom opäť schádzať na spoločné bohoslužby. (www.idea.de)

Aby náš dom nebol pustý

Aby náš dom nebol pustý 10.nedeľa po Sv.Trojici – Kajúca   Kajáme sa, Pane, Čuj náš hlas, za dietky svoje, Prijmi nás, Odpusť nám viny, Ducha daj, Tým svojim slovom V živote novom Pomáhaj! Amen (M.R) Lk 4, 23 – 30: „ I povedal im: Iste mi pripomeniete príslovie: Lekár uzdrav sám seba! Počuli sme , čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej otčine! (24) A doložil: Amen, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. (25) Ale pravdu vám vravím: mnoho vdov žilo za dňov Eliášových v Izraeli, keď tri roky a šesť mesiacov bolo nebo zavreté, takže...

1690. výročie nicejského vierovyznania

1690. výročie vzniku nicejského vierovyznania V júni roku 325 sa zišiel prvý ekumenický koncil (synoda). Jeho úlohou bolo riešiť otázku Svätej Trojice, konkrétne vnútorný vzťah medzi Otcom a Synom. Mala to byť zároveň odpoveď na otázky, ktoré pred cirkev nastolil Árius. Nicejský koncil zvolal a otvoril cisár Konštantín. To je pre cirkev samo o sebe dôležité a poučné: právoplatnosť koncilu nezávisí od pápeža. Konštantín sa ho aj zúčasťnoval v cisárskom purpure, ale nenárokoval si jeho vedenie. Synoda zasadala v cisárskom paláci v Nicei a viedol ju biskup Ossius z Cordoby, ktorý bol dôverníkom cisára. Presný počet účastníkov nevieme, ale tradícia...

Martin Rázus: Nevädzi

Martin Rázus:                                                                                                  Nevädzi.                 “V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi zbožie a učeníci boli hladní; i začali trhať klasy a jesť. Keť to videli farizeji, povedali Mu……..”                                 ...

Kázání o osobě Ježíše Krista

První čtení: Deuteronomium 18,13 – 19: „Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: „Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.“ Hospodin mi řekl: „Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on...

BRAŇO KOLÉNY – oslávil 85.narodeniny

  Branislav Kolény, evanj.a.v.farár v.v., oslávil z Božej milosti 85.narodeniny nielen v kruhu vlastnej rodiny, ale aj v rodine častkovského CZ, v ktorom požehnane pôsobil 45 rokov.   Narodil sa 1.7.1930 v Krajnom, v rodine evanj.farára Mladena Kolényho a Zlatice rod.Gömöryovej ako najmladší z piatich detí. Pokrstil ho 11. júla 1930 senior vtedajšieho Nitrianskeho seniorátu a farár vo Vrbovom Július Bodnár. Úprimnú vieru a lásku k Pánovej cirkvi získal vo vzácnom rodinnom prostredí, ale aj z tradície farárskych národoveckých rodín Kolényovcov a Abaffyovcov. Gymnázium navštevoval v Novom Meste nad Váhom, kde v r.1949 maturoval. Bol horlivým členom Sokola a cvičil...

O kázni, spánku v kostole a tehle

Naša agentúra na letné čítanie pripravila nasledovný rozhovor s renomovaným kazateľom našej cirkvi na tému:  Kázeň, spánok v kostole a tehla. Otázka č.1: “Pán farár, hovorí sa, že kázne dnešných kazateľov temer nikto nepočúva. Súvisí to so všeobecnou infláciou slov, alebo s inými príčinami? Kázne zovšedneli natoľko, že poslucháči nevedia, o čom nedeľná kázeň vlastne bola. Pripomína to muža, ktorého manželka po dlhšom čase vystrnadila v nedeľu do kostola a keď sa vrátil, opýtala sa: – O čom pán farár kázal? – O Pánu Bohu! –  No dobre, ale o čom ešte? – O hriechu. – A čo hovoril konkrétne?...

Marcel Gažík – spomienka

Marcel Gažík, človek s láskavým srdcom, múdry a pritom pokojamilovný, už teda nie je medzi nami. Predišiel nás na večnosť v 89.roku života, keď dokonal časný boj  9.5.2015  na Starej Turej, kde prežil najväčšiu časť pozemského života. Tak ako v mnohých iných prípadoch, o smrti viacerých známych osobností, priateľov či kolegov sa dozviem až po pohrebe, ak o poslednej rozlúčke s nimi informuje EPST, v niektorých prípadoch i svetské médiá. Patrí mu však vďačná spomienka i úcta i tých, ktorí ho na poslednej  ceste nesprevádzali. Vo vlastnom životopise napísanom rok pred smrťou uvádza:“ Narodil  som sa v Žiline 29.mája 1926,...