Z GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA – apríl 2015

Na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene sa 29. apríla 2015 konalo zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku. Uviedla ho krátka pobožnosť, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil konsenior J. Ďuriš. Na zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (ďalej GP) sa pokračovalo v prerokovávaní správ o hospodárení účelových zariadení ECAV, fondov ECAV a organizácií spolupracujúcich s ECAV. Predsedníctvo ECAV pozvalo na zasadnutie GP zodpovedných predsedov správnych rád (príp. riaditeľov), ktorí sa však kvôli pracovným povinnostiam, resp. chorobe ospravedlnili, a tak sa správy prerokovali bez ich prítomnosti. GP prerokovalo a vzalo na vedomie výročnú správu Biblickej školy v Martine, správu o činnosti...

Vyšiel spevník v azerbajdžanskom jazyku

Pod názvom Isa rabbim (Ježiš – môj Pán) vyšiel v náklade 250 kusov v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku v histórii prvý luteránsky spevník v jazyku tejto krajiny. Má slúžiť veriacim v  luteránskom cirkevnom zbore Spasiteľa v Baku. Zbor vedie farárka Menzer Ismailovna, ktorá bola iniciátorkou vydania. Spevník okrem 42 piesní obsahuje aj Malý katechizmus a Modlitebník M. Luthera. Spevník má 129 strán. Jeho vydanie po finančnej stránke pomohli zabezpečiť ev. cirkevný zbor Kvinstal, Nórsko a Fínska luteránska zahraničná misia. Azerbajdžanský jazyk patrí do skupiny turkických jazykov, oghuzskej vetvy, je príbuzný turečtine a ovplyvnený perzštinou a arabčinou. Hovorí ním od 27 do...

Výber z posolstva Svetovej rady cirkví ku Svätodušným sviatkom 2015

Drahí bratia a sestry vo viere, v tomto ročnom období pripomíname si tieto slová z hebrejského Písma: Jeruzalemu vyprosujte pokoj. Kiež v pokoji žijú tí, čo ťa milujú! Kiež je pokoj na tvojich hradbách , istota v tvojich palácoch! Pre svojich bratov a priateľov hovorím: Pokoj v tebe! Pre dom Hospodina, nášho Boha, chcem prosiť o tvoje blaho.(Ž 122,6 až 8) A z Nového zákona: Keď nadišiel deň Turíc , všetci boli na tom istom mieste. (Sk 2,1) „Bože života, ukáž nám cestu ku spravodlivosti a mieru“ bola témou 10. zhromaždenia Svetovej rady cirkví (Busan, Kórejská republika, 30. 10.- 08.11.2013). Toto zhromaždenie SRC nás vyzvalo,...

Neboj sa nemaj strach!

                                     Neboj sa a nemaj strach! Sám Pane Kriste, veď nás, veď, Hoc plní sa i predpoveď o utrpení… – Ty oslávený buď pomocou v tomto svete bied.   Utešiteľa pošli nám, Svieť pravdou naším dolinám, Už zlu sa priečiť, o Tebe svedčiť- A niekdy veď nás k výšinám! Amen (M.R.) 5 Mojžišova 31, 6-8: „Buďte mocní a udatní, nebojte sa, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin, tvoj Boh, kráča s Tebou; nenechá a neopustí ťa! (7) Potom zavolal Mojžiš Józuu a povedal mu pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do krajiny, ktorú Hospodin s prísahou zasľúbil dať jeho otcom; ty im ju odovzdáš do...

Proste a vezmete

                                       Proste a vezmete Lk 11, 1-13: „Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. (2) Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! (3) Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. (4) A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás v pokušenie, ale zbav nás zlého! (5) Potom im hovoril: Keď niekto...

Zvolili nového biskupa v diecéze Arhus, Dánsko

Volitelia v diecéze Arhus Dánskej ľudovej cirkvi zvolili z dvoch kandidátov za nového biskupa 56-ročného teológa Henrika Wigh- Poulsena . Získal 1258 hlasov z 2042 platných hlasov. Úrad prevezme 1. septembra t.r. Inštalácia bude v arhuskej katedrále 6. septembra 2015. Poulsen bol dómskym prepoštom v diecéze Fyn a farárom v dóme v Odense, redaktorom dánskeho cirkevného časopisu a vedúcim Gruntvigovej akadémie. Pôsobil aj ako vysokoškolský učiteľ. (www.folkekirken.dk)

Luteráni z ILC vo Wittenbergu

6. a 7. mája 2015 sa vo Wittenbergu, Nemecko, konala medzinárodná konferencia vedúcich predstaviteľov konfesijných luteránskych cirkví združených v Medzinárodnej luteránskej rade – ILC. Zastúpených bolo 41 krajín , zahrnujúcich do 23 miliónov luteránov. Témou bolo: Správna oslava reformácie: pripomínanie, pokánie a radosť. Delegáti diskutovali o zvestovaní evanjelia v krajinách Európy a USA, kde je úpadok viery, čo je výzvou pre cirkvi v 21. storočí. Hostiteľkou bola domáca SELK – Nezávislá evanjelicko-luteránska cirkev v Nemecku. Na organizovaní sa podieľali aj americké cirkvi : Lutheran Church Missouri Synod, North American Lutheran Church a ELCA. Konfesijné luteránske cirkvi  považujú evanjelium Ježiša Krista obsiahnuté...

Viedeň vyznamenala ev. biskupa v Rakúsku Michaela Buenkera

V pondelok 4. mája 2015 vo Viedni odovzdali veľký zlatý čestný odznak biskupovi evanjelicko-luteránskej cirkvi v Rakúsku Michaelovi Buenkerovi za zásluhy o krajinu Viedeň. Vyznamenanie mu odovzdal náčelník krajinskej vlády a primátor Viedne Michael Häupl za prítomnosti početných reprezentantov spolkovej krajiny Viedeň, evanjelickej cirkvi, ekumény a náboženských spoločenstiev. Mestský radca Michael Ludwig v hodnotiacej reči vyzdvihol Buenkera ako morálnu integritu a inštanciu, ktorý dvíha svoj hlas v sociálno-politických témach, predovšetkým, ak ide o ľudské práva a spravodlivosť. Biskup vyjadril potešenie za toto vyznamenanie a označil ho ako vyznamenanie aktivity všetkých evanjelikov vo Viedni, počnúc od sociálnych projektov diakonie, školstva, pomoci...

Čo píšu iní

Katolíci a luteráni Keď sa pápež Ján XXIII rozhodol v roku 1960 pozvať do Vatikánu hlavu anglikánskej cirkvi Geoffreyho Francisa Fishera – arcibiskupa z Canterbury, v kúrii tým spôsobil nemalý rozruch. Kuriálni kardináli sa snažili stretnutiu zabrániť. Nepodarilo sa im to. Napriek tomu aspoň dosiahli, že bol arcibiskup prijatý na najnižšej možnej úrovni. Pápež a hlava anglikánskej cirkvi sa pritom nevideli od 16. storočia, obdobia anglickej reformácie. Táto udalosť sa mi vybavila potom, čo pápež František prijal začiatkom týždňa na audiencii delegáciu švédskych luteránov. Viedla ju arcibiskupka Uppsaly,  Antje Jackelénová. „Evanjelických kresťanov nemôžeme vnímať ako protivníkov, alebo konkurentov, ale je nutné...

Celá Biblia je už preložená do 542 jazykov

V aktuálnom vydaní „Global Scripture Access Report“ Svetového združenia biblických spoločností oznamujú, že úplné vydanie Biblie je už v 542 jazykoch. Nový zákon je k dispozícii v ďalších 1624 rečiach. Jednotlivé spisy Biblie sú preložené v 1020 rečiach. Najväčšou rečovou skupinou , do ktorej je preložená celá Biblia, je mandarinčina, čo je čínsky spisovný jazyk. Dnes ešte asi 1,3 miliardy ľudí nemá úplný preklad celej Biblie vo svojom materinskom jazyku. Svetové združenie biblických spoločností má 146 členov, ktorí pracujú vo viac ako 200  krajinách sveta. (www.elk- wue.de)