Keď pôjdeš cez vodu

Keď pôjdeš cez vodu Iz 43,1-7: “Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó Jákob, Tvoj Tvorca, ó Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom: môj si ty! (2) Keď pôješ cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, (3) lebo ja Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné som dal za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, (4) pretože so bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba...

Ježiš a žena cudzoložnica

Ježiš a žena cudzoložnica Ján 8, 1-11: “Ježiš odišiel na vrch Olivový. (2) Včasráno však vošiel do zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. (3) Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku (4) a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, (5) a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? (6) Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš však sa zohol a prstom písal po zemi. (7) Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z...

Emanuel – Boh s nami

Boh s nami Jak anjeli i my dnes Ti k chvále spievame, jak pastieri i my dnes k Tebe pospiechame, ó, Kriste narodený, – nám lásky zo skvostov udeľ a rozveseľ nás, Ty, svojou prítomnosťou! Amen. Mt 1, 18 – 23: “Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a prv, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.(19) Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. (20) Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov,...

Koniec sveta

K O N I E C S V E T A Mt 24, 37- 51: “Lebo ako bolo za dňov Noacha, tak bude pri príchode Syna človeka; (38) ako totiž v dni pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, (39) a nič nespozorovali, že prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. (40) Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; (41) dve budú mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. (42) Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán....

Dôstojnosť človeka

Dôstojnosť človeka Jk 2, 1 – 13: “Bratia moji, nebuďte prijímačmi osôb, keďže veríte v nášho osláveného Pána Ježiša Krista. (2) Veď ak by do vášho zhromaždenia vošiel muž so zlatými prsteňmi, v nádhernom rúchu, a vošiel by aj chudobný v chatrnom rúchu, (3) a vy s úľubou by ste pohliadli na toho, čo má nádherné rúcho, a povedali by ste: Ty sa posaď pekne sem! – ale tomu chudákovi by ste povedali: Ty stoj tam, alebo sadni si mi ku nohám! – (4) či ste nerobili rozdiel medzi sebou a nesúdili podľa zlého uvažovania? (5) Počujte, bratia moji milovaní:...

Služobník Hospodinov

                                                          Služobník Hospodinov   IZ 49, 1 – 6:  “Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, ďaleké národy! Hospodin ma povolal už od života matky, od lona mojej matky myslel na moje meno. (2) Ústa mi urobil  akoby ostrým mečom, ukryl ma v tôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho tulca. (3) Riekol mi: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. (4) Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre...

Striebra, zlata nemám…

                                      Striebra, zlata nemám… Sk 3, 1 -10: “ V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. (2) Práve priniesli muža, chromého od narodenia, ktorého každý deň kládli ku chrámovým dverám, takzvaným Krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. (3) A ten, keď videl Petra a Jána vstupovať do chrámu, prosil si od nich almužnu. (4) Peter a Ján zahľadeli sa uprene na neho a povedali: Pozri na nás! (5) I podíval sa pozorne na...

Nepohŕdam milosťou Božou!

                                Nepohŕdam milosťou Božou! G 2, 11 – 21:  “Ale keď potom Kéfas (Peter) prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo zaslúžil si odsúdenie. (12) Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. (13) A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní (bývalí)  Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. (14) Keď som teda videl, že nechodia rovnou cestou za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi...

Podnet k pokániu

                                       Podnet k pokániu Mt 24, 1 – 2:   “Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. (2) Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru, veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.” Amen             Milí bratia a sestry v Pánovi!              Keď svätíme dnešnú 10. nedeľu po Svätej Trojici ako nedeľu kajúcu, neznamená to nejaký výnimočný...