Pripravuje sa Dištriktuálny deň VD

Na dištriktuálnom dni budú hľadať „Skrytý poklad“ Milí priatelia, dovoľujeme si vás v mene predsedníctva Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku pozvať na podujatie: Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hod. Hlavnou témou podujatia “Skrytý poklad“ chceme poukázať na neustálu aktuálnosť hodnôt ukrytých v Knihe kníh – Biblii. Popoludní je pre účastníkov pripravený Muzikál „Legenda o zakliatom meste“. Ide o metaforický príbeh kráľovstva, ktoré zavrhlo prastarú Knihu kníh a rúti sa do záhuby. Muzikál chce byť paralelou na relativizovanie hodnôt v dnešnej spoločnosti, chce však...

VODY – Mŕtve more

                    VODY –  Mŕtve more 1 M 13, 13: “Keď Lót pozdvihol oči, videl že celé Okolie jordánske až po Cóar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako krajina Egyptská. Bolo to prv, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. Lót si vybral celé okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. Abrám býval v Kanaánskej krajine, kdežto Lót býval v mestách jordánskeho Okolia a posunul si stany až po Sodomu. Mužovia sodomskí však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinu”.  1 M 14, 3:” Títo všetci...

Príhovor pri inaugurácii prezidentky

Príhovor. gen.biskupa ECAV predsede ERC v SR pri inaugurácii novej prezidentky v Dóme sv.Martina Príhovor pri príležitosti inaugurácie prezidentky Ponúkame vám presné znenie prihovoru generálneho biskupa ECAV Ivana Eľka, ktorý predniesol pri príležitosti inaugurácie prezidentky v Katedrále sv. Martina v Bratislave, 15.6.2019.  Vaša Excelencia, ctená pani prezidentka Zuzana Čaputová a Vaši milovaní,vážení predstavitelia politického, diplomatického a verejného života,predstavitelia cirkví a náboženských spoločností,hostia tejto slávnostnej bohoslužby Te Deum,milí televízni diváci, priatelia,hovoriť v tejto chvíli: na jednej strane ako predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku a na druhej strane ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. A nedokážem sa odosobniť...

Modlili sa za prezidentku

Modlili sa za novú prezidentku Pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave uskutočnilo slávnostné Te Deum. 15. júna 2019 sa na ekumenickej bohoslužbe slova modlili za Zuzanu Čaputovú aj predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku. Po prezidentských fanfárach znelo katedrálou Jubilate Deo v podaní Katedrálneho zboru sv. Martina, pod vedením dirigenta Jána Miškoviča. Na organe počas celej bohoslužby hral Marek Štrbák.Modlitbu za prezidentku predniesol bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Biskup reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas predniesol čítanie z Prvej knihy kráľov, tretej kapitoly. Pravoslávny biskup metropolita Rastislav predniesol po responzóriovom žalme a Alelujovom speve čítanie...

Synoda ECAV 2019

Synoda 2019 sa blíži Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku a zasadá minimálne raz ročne. Tento rok sa synodáli stretnú v Prešove od 21.6.- 22.6.2019. Synodu tvorí predsedníctvo cirkvi (generálny biskup a generálny dozorca), členovia predsedníctiev dištriktov, členovia predsedníctiev seniorátov, generálny právny zástupca, zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK a delegáti seniorátov: každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jedného neordinovaného) Synoda si zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo: predsedu a podpredsedu za ordinovaných, predsedu a podpredsedu za neordinovaných, pričom musia byť rovnako zastúpené oba dištrikty. Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života...

O krásnej Zuzane a dvoch zvrhlíkoch

  O krásnej a ctnej Zuzane a dvoch zvrhlíkoch       Nasledovný príbeh je vzatý z Biblie, z apokryfickej (deuterokanonickej) knihy: Prídavky ku knihe Daniel ( 1- 44). Obsah príbehu je nasledovný: Veľmi peknú a v bázni pred Bohom žijúcu Zuzanu, manželku Jójakima v Babylone sledovali deň čo deň dvaja starší z ľudu, sudcovia, pri jej prechádzakach so slúžkami v záhrade. Skrytý medzi stromami a kríkami, žiadostivo ju sledovali a “zahoreli k nej vášňou”. Napokon sa dohovorili, že sa k nej musia dostať, keď bude sama. V jeden horúci deň poslala slúžky, aby jej priniesli olej a voňavú masť...

Ako sme začínali s obnovou

Ako sme začínali v službe obnovy a jednoty pred 18 rokmi Synoda: Bratislava 21.- 23. júna 2001  /Druhá časť správy predsedníctva cirkvi – Ing.J.Holčíka, CSc./ 4. Analýza a hodnotenie niektorých vnútrocirkevných problémov 4.1. Ústredie Evanjelickej Diakonie    “Osobitne je mi ľúto, že personálne problémy s vedením ED ECAV pretrvávajú tak dlho a sú z vonkajších pohľadov, podotýkam neinformovanej verejnosti, neriešené. Opak je však pravdou.          Generálne presbyterstvo trpezlivo viac ako rok sa zaoberá problémami ústredia ED ECAV. Spočiatku to boli problémy s definovaním štatútu ED ECAV, určením a vymenovaním riaditeľa a duchovného správcu ED ECAV. Zdalo sa,...