Vedúci biskup VELKD do USA

Vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) Gerhard Ulrich odcestoval na pracovnú návštevu USA. Počas sedemdňového pobytu sa stretne s vedúcimi predstaviteľmi ELCA. Prerokujú otázky štrukturálnych výziev a zmien v cirkvách, otázky ekumény a misie v globálnom svete. Ulrich navštívi aj tri teologické vysoké školy ELCA. Miestami jeho pobytu budú Chicago, Filadelfia a Gettysburg. Na teologických školách sa preberú otázky vzdelávania, význam luteránskej teológie a identity v kontexte USA a v rámci členských cirkví SLZ, koncepty pastorálneho vzdelávania, otázky vedeckého štandardu v teologickom vzdelávaní,význam ekumenickej teológie pri vzdelávaní. V rámci návštevy navštívi lokálny cirkevný zbor Holy Family Lutheran Church Chicago....

Jarný festival EA v Nemecku

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla t.r. sa v severohessenskom meste Willingen začal festival angažovaných členov krajinských ev. cirkví a slobodných cirkví s mottom „Gemein.de sein.“ Ide o slovnú hračku s dvoma významami: byť spolu a byť zborom. Na podujatí je prítomných do 3 tisíc osôb. Na šesťdňovom jarnom festivale je na programe do 580 podujatí. V širokom spektre sú pobožnosti, biblická práca, prednášky a semináre, ale aj muzikály, koncerty a kabaret,plávanie a beh. Priemerný vek účastníkov je 35 rokov. Festival sa koná v poradí už po pätnásty raz. Nositeľom akcie je Nemecká evanjelická aliancia. Na festivale pomáha do 400 dobrovoľníkov....

Počet evanjelikov v Tanzánii vyšší o 5,4%

Generálny tajomník Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie (ELCT) Brighton Killewa oznámil štatistické údaje o počte členov tejto cirkvi k januáru 2012. Cirkev mala k tomuto dátumu 6 miliónov 139 tisíc 879 členov, čo je nárast oproti roku 2011 o 5,4 % , čiže o 314 567 duší. V roku 2007 mala cirkev 4,632.480 členov. (www.elct.org.tz)

Inštalácia vedenia EECMY

V nedeľu 24. marca t.r. sa v cirkevnom zbore v Ambo Mekane Jesus konala slávnosť inštalácie vedenia cirkvi a členov cirkevných grémií. 19. valné zhromaždenie EECMY – Etiópskej evanjelickej cirkvi Mekane Jesus -,ktoré sa konalo od 28. januára do 2. februára t.r., zvolilo opätovne za prezidenta cirkvi Rev. Dr. Wakseyouma Idossu a pánov Dr. Tekeste Teklu a Gesahegnu Gallu za viceprezidenta a pokladníka. Popri nich boli inštalovaní aj členovia oddelenia pre prácu s deťmi a mládežou, právneho oddelenia , žien, rozvoja a sociálnej služby.Súčasne bol uvedečný do úradu aj opätovne zvolený prezident seminára Mekane Jesus Dr. Belay Olam Guta. Všetci...

ARD vysiela na Veľkonočný pondelok SB z kláštora Loccum

Na Veľkonočný pondelok 1. apríla t.r. bude Jednotka -ARD v Nemecku vysielať slávnostné služby Božie z jubilujúceho kláštora Loccum v Hannoversku. O jubileu sme už písali inde. Na týchto bohoslužbách bude kázať krajinský biskup Hannoverskej krajinskej ev. lut. cirkvi Ralf Meister. Liturgujú opát a prior kláštorného konventu , emeritný krajinský biskup Horst Hirschler a Arend de Vries, duchovný viceprezident krajinského úradu cirkvi. Na SB budú účinkovať Komorný zbor Hannoveru s dielami J.S. Bacha a Maurice Duruflé a Dychová hudba pozonistov Hannoveru. V hranej scénke medzi zakladateľom rádu cistercitov Bernhardom von Clairvauxom a reformátorom M. Lutherom bude reč o víťazstve života...

S.Kierkegaard – 200 rokov od narodenia – konferencia v Poľsku

15. a 16. marca 2013 sa v Gdansku-Sopotoch konala celopoľská vedecká konferencia na tému “ Aktuálnosť Sorena Kierkegaarda vo filozofii, teológii a literatúre pri 200. výročí narodenia mysliteľa“. Organizármi vedeckej konferencie o tomto významnom dánskom lut. teológovi,filozofovi a spisovateľovi boli tri vysoké školy v Gdaňsku a Sopotoch. Konferenciu viedol prof. Karol Toeplitz a čestným patrónom bol prof. Marcin Hintz, ev. biskup diecézy Pomorsko -Veľkopoľsko.Obaja mali aj referáty a viedli diskusie. Tie boli veľmi živé, až euforické. V predvečer konferencie boli čítané fragmenty z diela jubilanta. (www.luteranie.pl)

Veľký týždeň v cz Svätý Jur

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV vo Svätom Jure oznamuje podujatia vo Veľkom týždni 25.03.-1.04.2013: pondelok, utorok, streda, sobota o 17. hodine modlitbové stretnutia; Zelený štvrtok – služby Božie s Večerou Pánovou o 17. 00 hodine; Veľký piatok – Pašie o 9.30 hodine, po nich spoveď a Večera Pánova; Veľkonočná nedeľa: ráno o 5. hodine v kaplnke na cintoríne veľkonočná vigília.Pozor na zmenu na letný čas, teda prakticky bude to 4. tá hodina zimného času. Slávnostné služby Božie v chráme o 9.30 hodine LČ; Veľkonočný pondelok: Sviatočné hlavné služby Božie o 9.30 hodine LČ. Pôstny bazár sa konal po SB v zborovej...

Poľský prezident na ev. SB

Dňa 29. marca t.r. na Veľký piatok prezident Poľskej republiky Bronislaw Komorowski s manželkou zúčastní sa ranných služieb Božích o 9.oo hodine v najväčšom ev. kostole v Poľsku – v Ježišovom chráme v Cieszyne. Je to prvý raz v histórii. Slovo Božie na týchto bohoslužbách bude zvestovať biskup tejto cirkvi Jerzy Samiec. Tieto bohoslužby budú vysielané pre verejnosť cez internet. (www.luteranie.pl)

Biskupi Ev. lut. cirkvi Fínska proti Misijnej diecéze

Biskupi Evanjelicko – luteránskej cirkvi Fínska obrátili sa listom na svojich kňazov, v ktorom ich nabádajú, aby nespolupracovali a ani nedávali vo svojich zboroch priestory pre činnosť novej Misijnej diecézy vo Fínsku , ktorá bola organizačne oddelená od Misijnej provincie Švédskej cirkvi a 16. marca 2013 v Lahti bola vytvorená ako samostatná diecéza pre Fínsko. Ako je známe, táto diecéza nechce byť novou cirkvou, ale chce pôsobiť v rámci cirkvi. Duchovní z tzv. Lutherovej nadácie hovoria o falošnom učení a praxi súčasnej lut. cirkvi Fínska, najmä ordinovaním žien, odklonu od evanjelia a vôbec od Písma vo veciach sexuality. (evl.fi)