Zamyslenie na cintoríne

                      Zamyslenie na cintoríne Ty vzkriesenie si i život, Pane, ku Tebe v kríži dvíhame dlane… Ó, teš nás, zdvíhaj a vierou spravuj po časnom žití nebo nám daruj!) Amen.(M.R) F 3, 2O-21: “ Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. (21) On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu”. Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sviatok „Pamiatka zosnulých“ dal             opäť do pohybu temer celú našu...

Pamiatka zosnulých

                 Pamiatka zosnulých  Príď Pane a stvor nás nových nie z prachu hlín a zeminy príď Pane a stvor nás čistých nádherných ľudí bez viny.  (I. Hricová: Hlasné tichá – The Second Arrival, 2 v.) Žalm 3: (2) “Hospodine, ako mnoho je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne! (3) Mnohí o mne hovoria: Pre neho niet pomoci u Boha! Sela. -(4) Ale Ty, Hospodine, si mojím štítom, si mojou slávou, Ty mi dvíhaš hlavu. (5) Keď hlasite volám k Hospodinu, On mi odpovedá zo svojho svätého vrchu. Sela.  (6) Ľahol som si a...

Ospravedlnení z viery

 Pamiatka reformácie (2008) – Ospravedlnení z viery Žid 11, 1-7:       “Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré osvedčenie. Vierou chápeme, že veky povstali slovom Božím, aby čo je viditeľné, nepovstalo z viditeľného.Vierou priniesol Ábel hodnotnejšiu obeť Bohu ako Kain. Ňou si získal vysvedčenie, že je spravodlivý, keď sa sám Boh priznal k jeho darom, a ňou hovorí, aj keď je mŕtvy. Vierou bol uchvátený Henoch, aby nevidel smrti, a nenašli ho viac, lebo Boh ho uchvátil. A prv, ako bol uchvátený, dostalo sa mu osvedčenia, že...

Z Augsburského vyznania: 4. O Ospravedlnení

„Ďalej učíme, že odpustenie hriechov a spravodlivosť pred Bohom nemôžeme dosiahnuť vlastnými zásluhami, skutkami a zadosťučinením. Odpustenie hriechov dostávame a pred Bohom sme ospravedlnení len z milosti pre Krista vierou, keď veríme, že Kristus trpel za nás a že pre Neho nám bude hriech odpustený, spravodlivosť a večný život budú nám darované. Boh chce túto vieru uznať za spravodlivosť, ktorá platí pred Ním a započítať ju – ako to hovorí Pavel v 3. a 4.kapitole Listu Rímskym.“

Spasenie, ospravedlnenie a viera

Moderný kresťan zápasí s otázkou: Ako učiniť cirkev atraktívnejšou? Ako prilákať mladých? Človek má na perách každodenne mnohé otázky, ale otázka: Ako byť ospravedlnený pred Bohom? by mala byť najväčšou a celoživotnou otázkou pre každého kresťana. V súčasnosti sa však málo kresťanov ňou zaoberá. Ako teda môžeme získať spásu? Toto je jedna z najťažších, ale zároveň aj jedna z najpodstatnejších otázok v živote človeka. Všetci kresťania vedia, že spása je jedine v Ježišovi. Teda problémom nie je pre kresťanov to, kde je spása alebo či je v Kristovi. Problémom pre kresťanov je: ako získať spásu a požehnanie, ktoré nám dáva Ježiš?...

Jozef Gašparík – Leštinský – Na pamiatku reformácie

Kriste, Ty si Svojim Slovom nepriateľov pokoril a do bludov zavedenú cirkev Svoju obnovil: obnov i dnes vetché rúcho Svojej, drahej nevesty, ktorá upí v ťažkom jarme nesčíselných neresti. Pokor, Kriste, nepriateľov vonkajších i dnukajších, dopraj Svojej drahej cirkvi časov lepších i krajších: priveď Svoj ľud zablúdilý pod Svoj večne svätý kríž a čím diaľ sme my od Teba, tým bližšie sa k nám Ty blíž. Obnov, Kriste, v srdciach našich lásku k Slovu Svojemu a prebuď nás zo sna smrti sám k životu novému, by sme žili, ako sám chceš, v svetle Tvojom chodili: daj by sme sa v...