Nádej, ktorá kresťanov spája

                                                                Nádej, ktorá kresťanov spája Mt 25,1-13:       Milí priatelia, bratia a sestry v PJK!   V starom Grécku platilo nasledovné pravidlo: Keď niekoho mali  zvoliť do verejnej funkcie, išli sa ľudia najskôr pozrieť na hrob jeho rodičov, alebo predkov. Keď našli hrob upravený, hovorili: nezabudol na svojich najbližších a dobrodincov! Preto azda nezabudne ani na nás a bude sa starať aj o veci verejné, ak ho povýšime a...

Povolanie k vyučovaniu a vyslanie

                                                                  Povolanie k vyučovaniu a vyslanie   Mk  3,13 – 19: “Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s Ním, poslal ich kázať a dal im moc vyháňať démonov. Toto sú dvanásti, ktorých si ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov-týmto dal meno Boanerges, to je Synovia hromu, -ďalej Ondrej,...

…ako seba samého

                                                                                 …ako seba samého   Mt 22, 34-4O: (34) “Keď farizeji počuli, že umlčal saducejov, zišli sa (35) a jeden z nich znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou:(36) Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? (37) Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. (38) Toto je veľké a prvé prikázanie. (39) Adruhé je mu podobné:...

Otrok nie, syn áno!

                                                                        Otrok nie, syn áno! R 8, 14-17:  “Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. (15) Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče! (16) A ten istý duch, spolu s naším duchom, že sme dietky Božie. (17) Ale ak sme dietky, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spoludedičia Kristovi, ak s...

Príhovor pred spoveďou

                                                            Príhovor pred spoveďou   Ó, Baránok nevinný, poklad žitia jediný, hľa, ku Tvojim nohám padám,  o milosť a lásku žiadam. Amen. (ES 1O5,3b)   Ef 5,1-8:      Keď sa Pán Ježiš naposledy posadil k hodu Paschy, povedal: „Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka, prv, ako by som trpel.“ (Lk 22,15). Chcel by som i ja vám, milí oltárni bratia a  sestry, v duchu  týchto slov hneď...

Spasení z milosti

                                                                            Spasení z milosti    Ef 2, 4-10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach,- veď milosťou ste spasení! – a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti....

Sme svetlo

                                                                                   Sme svetlo    Ef 5, 8-14: “Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu, ako dietky svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte čo je milé Pánu a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich kárajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú  v skrytosti. Všetko, čo...

Vzkriesení k novote života

                                                              Vzkriesení k novote života _______________________________________________________________________________________ R 6, 1 – 11: “Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie! Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Či neviete, že ktoríkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Spolu s Ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme...

Múdrosť vedúca k spravodlivosti

                           Múdrosť vedúca k spravodlivosti _____________________________________________________ Jak smutno zvädla nám radosť srdca… pred trón sa vznáša modlitba vrúca- Pred trón Tvoj, Bože, v milosti stály: zdvihni nás pri spomienke, daj pokoj pravý! Amen.   Daniel 12,1-3:“ V tom čase povstane veľké knieža Micháél, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. Nastane čas súženia, akého nebolo, odkedy jestvujú národy, až po tento čas. V tom čase bude zachránený tvoj ľud i každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný...