Čas chryzantém

                                                                   Čas chryzantém Mt 11, 28-29:  “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení: ja vám dá odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duší.” Amen.            Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!            Opäť prišiel čas chryzantém. Čas spomienok...

Aká sejba, taká žatva

                                                                   Aká sejba, taká žatva Gal 5, 25 – 6,1-10: ”Ak Duchom žijeme, aj obcujme podľa Ducha. (26) Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom. (6,1) Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti, – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. (2) Jedni druhých bremená znášajte a tak  naplníte zákon Kristov. (3)...

Prečo M.Luther povedal vo Wormse: Tu stojím, inak nemôžem…

                                           Prečo M. Luther povedal vo Wormsi: “Tu stojím, inak nemôžem…”.      Nemal by byť za týmto nadpisom otáznik? Tento príspevok však nechce byť odpoveďou na otázku. Chce byť skôr vyznaním. Tak, ako celé vystúpenie Dr. M.Luthera na sneme vo Wormsi v r.1521 bolo skutočným vyznaním jeho viery. Vyznaním o poznanej pravde na základe počutého Božieho Slova z Písma Svätého. Nie iba poznania Písma, ale počutia živého Slova Toho, ktorého hľadal, a ktorý prekvapujúco našiel jeho.         ...

Máš problém?

                                                                         Máš problém? Mk 1, 40- 45:       “Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. (41) I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! (42) Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. (43) I pohrozil mu prísne a hneď ho...

Z myšlienok Dr. M. Luthera

Z myšlienok Dr.Martina Luthera 31.október – Pamiatka reformácie Niet väčšieho hnevu, ako keď Boh mlčí a nehovorí s nami, ale necháva nás ísť a robiť tak, ako sa nám páči Dobre sa hovorí, že listy od vrchnosti treba trikrát čítať, aby sme na nič nezabudli. Tým viacej Božie slovo treba čítať desať, sto i tisíckrát. Najbohatší je ten, kto vie pravou vierou povedať: Môj Bože! Je na svete jedna zvláštna kniha, Písmo sväté, ktoré je oproti ostatným knihám ako slnce proti ostatnému svetlu. Pravá, nešpekulatívna, ba možno povedať praktická teológia je: Ver v Ježiša Krista a konaj tak, ako ti...

Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy

                                           Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy Žid 12, 5-12:      ”A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám zneje ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou a neklesaj, ked ťa tresce, (6) lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a švihá každého, koho prijíma za syna. (7) Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? (8) Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá a...

Vôľa k dobrému a ľudská sila

                                                          Vôľa k dobrému a ľudská sila R 7,14-25: ”Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale aj som telesný, predaný hriechu.(15) Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. (16) A keď konám čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. (17) A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. (18) Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva...

Prepodivné veci videli sme dnes

                                     Prepodivné veci videli sme dnes Lk 5,17-26  “Raz, keď učil, sedeli tam farizeji a učitelia zákona, ktorí sa boli zišli zo všetkých galilejských a júdskych mestečiek i z Jeruzalema, a moc Pánova bola s Ním, aby uzdravoval.(18) A hľa, mužovia niesli na nosidlách porazeného človeka a chceli ho vniesť a položiť pred Neho. (19) Keď ho však pre zástup nemali kadiaľ vniesť, vyšli na dom, a spolu s nosidlami spustili ho otvorom strechy do prostriedku pred Ježiša. (20) Keď Ježiš videl ich...

Dom na skale

                                                                   Dom na skale Mt 7,24-27: ” A preto každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. (25) A prišiel príval, vyliali sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, a nepadol, lebo bol na skale založený. (26) A každý, kto počúva tieto moje slová a neplní ich, podobný bude mužovi- bláznovi, ktorý si postavil dom...

Ja som pravý vínny kmeň

                                                      Ja som vínny kmeň a vy ste ratolesti J 15,1-5:            Bratia a sestry v PJK, milé deti a rodičia!            Pred štyrmi dňami sa skončil školský rok. Maturanti stredných škol o niečo skôr – a teraz už aj žiaci v nižších ročníkoch počnúc od  prvákov priniesli domov vysvedčenia. V tomto súvise ste si iste mnohí všimli zvláštnu iniciatívu policajtov na Slovensku, ktorí vyzvali rodičov, aby...