Advent

Keď cez deň šedé hmly sa prelievajú, rána sú mrazom stuhnuté, advent tu! – k večernému jeho taju patrí chrám, spev, vzdych, kľaknutie. Kľakáme vďačne, Kriste, pred Tebou, príď aj k nám v sláve, príď k nám s velebou!    Kým prídeš znovu, je čas našej viery, vážiť si slovo presväté a ono prenikne, až človek celý túži žiť jak Ty na svete, čas viery, borby, našich zápasov, čas rastu, dozrievania do klasov.

Podiel verného a rozumného šafára

                                                         Podiel verného a rozumného šafára Lk 12, 42 – 48: ”A Pán odpovedal: Kto je teda verný a rozumný šafár, ktorého Pán ustanovil nad svojou čelaďou, aby jej načas dával určenú stravu?(43) Blahoslavený sluha, ktorého pán, keď príde, nájde tak robiť. (44) Pravdu vám hovorím, že ho ustanoví nad celým svojím majetkom. (45) Keby si však ten sluha myslel: Môj pán ešte nepríde, a začal by sluhov a slúžky biť a hodovať,...

Aké sú milé Tvoje príbytky…

                                                       Aké sú milé Tvoje príbytky… Žalm 84             Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!           Dnes slávi náš CZ Sobotište významný sviatok a pamätný deň,  Pamiatku posvätenia chrámu Božieho. Sviatok, ktorý je poukazom a pripomenutím si Božieho konania v udelení darov milosti v minulých časoch našim predkom. Pripomíname si túto pamiatku, aby sme nezabudli, že Boh je Bohom živým – a živých....

Syn príde! Nájde vieru?

                                                              Syn príde! Nájde vieru? Lk 18, 1- 8: ”A povedal im aj podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať. (2) Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. (3) A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma oproti môjmu protivníkovi! (4) Ale  on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka...

O kresťanskej slobode

                                                                 O kresťanskej slobode Gal 5,1-6:        “Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma služby. (2) Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. (3) A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. (4) Úplne ste odlúčení od Krista, ktoríkoľvek chcete byť ospravedlnení zo zákona, vypadli ste z milosti. (5) Lebo my...

Vďakyvzdanie

                                                                        Vďakyvzdanie Daj Bože, s tým sa spokojiť, čo dávaš k životu, za Kristom verne kráčať, vlej do sŕdc ochotu. Pomôž nám s vďakou prijímať z rúk Tvojich každý dar, lakomstvo, pýchu, sebectvo, sám pri nás mocne zmar! Amen.   1 M 2, 8-9  a 16-17: ”Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril.(9) Hospodin Boh dal zo zeme...

Strážcovia – nedoprajte si pokoja!

                                                     Strážcovia – nedoprajte si pokoja! Ez 3,17: “Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene!”    Iz 62,6-7: “Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy ktorí upomínate Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, pokiaľ neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi”. Amen.        Milí bratia a sestry!   Ktorá služba...

Neopúšťajme svoje zhromaždenia

 Bože, v Tvojom svätom chráme Tvoje slovo počuť máme Tvoje slovo svetlo krásne,  svieti nám jak slnko jasné. Priprav naše srdce, ducha,  Tvoje slovo nech poslúcha. Amen.(ES 208,1)   Žd 10, 21- 25: ”Keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: (22) pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. (23) Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie.(24) A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. (25) Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale...

Čas chryzantém

                                                                   Čas chryzantém Mt 11, 28-29:  “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení: ja vám dá odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duší.” Amen.            Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!            Opäť prišiel čas chryzantém. Čas spomienok...

Aká sejba, taká žatva

                                                                   Aká sejba, taká žatva Gal 5, 25 – 6,1-10: ”Ak Duchom žijeme, aj obcujme podľa Ducha. (26) Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom. (6,1) Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti, – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. (2) Jedni druhých bremená znášajte a tak  naplníte zákon Kristov. (3)...