O kresťanskej slobode

                                                                 O kresťanskej slobode Gal 5,1-6:        “Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma služby. (2) Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. (3) A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. (4) Úplne ste odlúčení od Krista, ktoríkoľvek chcete byť ospravedlnení zo zákona, vypadli ste z milosti. (5) Lebo my...

Vďakyvzdanie

                                                                        Vďakyvzdanie Daj Bože, s tým sa spokojiť, čo dávaš k životu, za Kristom verne kráčať, vlej do sŕdc ochotu. Pomôž nám s vďakou prijímať z rúk Tvojich každý dar, lakomstvo, pýchu, sebectvo, sám pri nás mocne zmar! Amen.   1 M 2, 8-9  a 16-17: ”Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril.(9) Hospodin Boh dal zo zeme...

Strážcovia – nedoprajte si pokoja!

                                                     Strážcovia – nedoprajte si pokoja! Ez 3,17: “Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene!”    Iz 62,6-7: “Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc nikdy nesmú mlčať. Vy ktorí upomínate Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani Jemu nedajte pokoja, pokiaľ neupevní Jeruzalem a nespraví ho chválou na zemi”. Amen.        Milí bratia a sestry!   Ktorá služba...

Neopúšťajme svoje zhromaždenia

 Bože, v Tvojom svätom chráme Tvoje slovo počuť máme Tvoje slovo svetlo krásne,  svieti nám jak slnko jasné. Priprav naše srdce, ducha,  Tvoje slovo nech poslúcha. Amen.(ES 208,1)   Žd 10, 21- 25: ”Keďže máme aj veľkého kňaza nad domom Božím: (22) pristupujme s úprimným srdcom, v plnosti viery ako takí, ktorí majú srdce očistené od zlého svedomia a telo obmyté čistou vodou. (23) Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je ten, ktorý dal to zasľúbenie.(24) A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. (25) Neopúšťajme svoje zhromaždenia, ako niektorí majú vo zvyku, ale...

Čas chryzantém

                                                                   Čas chryzantém Mt 11, 28-29:  “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení: ja vám dá odpočinutie! Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duší.” Amen.            Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!            Opäť prišiel čas chryzantém. Čas spomienok...

Aká sejba, taká žatva

                                                                   Aká sejba, taká žatva Gal 5, 25 – 6,1-10: ”Ak Duchom žijeme, aj obcujme podľa Ducha. (26) Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom. (6,1) Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti, – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. (2) Jedni druhých bremená znášajte a tak  naplníte zákon Kristov. (3)...

Prečo M.Luther povedal vo Wormse: Tu stojím, inak nemôžem…

                                           Prečo M. Luther povedal vo Wormsi: “Tu stojím, inak nemôžem…”.      Nemal by byť za týmto nadpisom otáznik? Tento príspevok však nechce byť odpoveďou na otázku. Chce byť skôr vyznaním. Tak, ako celé vystúpenie Dr. M.Luthera na sneme vo Wormsi v r.1521 bolo skutočným vyznaním jeho viery. Vyznaním o poznanej pravde na základe počutého Božieho Slova z Písma Svätého. Nie iba poznania Písma, ale počutia živého Slova Toho, ktorého hľadal, a ktorý prekvapujúco našiel jeho.         ...

Máš problém?

                                                                         Máš problém? Mk 1, 40- 45:       “Tu prišiel k Nemu malomocný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očistiť. (41) I zľutoval sa nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý! (42) Ako to povedal, hneď odišlo od neho malomocenstvo a bol očistený. (43) I pohrozil mu prísne a hneď ho...

Z myšlienok Dr. M. Luthera

Z myšlienok Dr.Martina Luthera 31.október – Pamiatka reformácie Niet väčšieho hnevu, ako keď Boh mlčí a nehovorí s nami, ale necháva nás ísť a robiť tak, ako sa nám páči Dobre sa hovorí, že listy od vrchnosti treba trikrát čítať, aby sme na nič nezabudli. Tým viacej Božie slovo treba čítať desať, sto i tisíckrát. Najbohatší je ten, kto vie pravou vierou povedať: Môj Bože! Je na svete jedna zvláštna kniha, Písmo sväté, ktoré je oproti ostatným knihám ako slnce proti ostatnému svetlu. Pravá, nešpekulatívna, ba možno povedať praktická teológia je: Ver v Ježiša Krista a konaj tak, ako ti...

Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy

                                           Ťažkosť a požehnanie kresťanskej výchovy Žid 12, 5-12:      ”A zabudli ste na napomenutie, ktoré vám zneje ako synom: Nepohŕdaj, syn môj, výchovou Pánovou a neklesaj, ked ťa tresce, (6) lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a švihá každého, koho prijíma za syna. (7) Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? (8) Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá a...