Spasení z milosti

                                                                            Spasení z milosti    Ef 2, 4-10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach,- veď milosťou ste spasení! – a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti....

Sme svetlo

                                                                                   Sme svetlo    Ef 5, 8-14: “Veď boli ste kedysi tmou, ale teraz ste svetlo v Pánu, ako dietky svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte čo je milé Pánu a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich kárajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú  v skrytosti. Všetko, čo...

Vzkriesení k novote života

                                                              Vzkriesení k novote života _______________________________________________________________________________________ R 6, 1 – 11: “Čo teda povieme? Máme zotrvávať v hriechu, aby sa rozhojnila milosť? Vôbec nie! Ktorí sme umreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Či neviete, že ktoríkoľvek boli sme pokrstení v Krista Ježiša, v Jeho smrť sme boli pokrstení? Spolu s Ním sme teda skrze krst pohrobení v smrť, aby tak, ako Kristus vzkriesený bol slávnou mocou Otcovou, aj my sme...

Stvorenstvo a vykúpenie

                                                                            Stvorenstvo a vykúpenie _______________________________________________________________________________________ R 8, 18 – 25:“Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. (19) Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích.(20) Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, (21) že aj samo stvorenstvo  oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dietok Božích.(22)...

Kristova pravda

                                                         Kristova pravda vyslobodzuje zo smrti   J 8,31-36:“I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, budete v pravde moji učeníci. (32) A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. (33) Odpovedali Mu: Potomstvo Abrahámovo sme a nikdy sme neslúžili nikomu, akože teda hovoríš: Budete vyslobodení? (34) Odpovedal im Ježiš: Veru, veru hovorím vám: Každý, kto pácha hriech je otrokom hriechu. (35) Otrok však nezostáva v dome naveky, syn zostáva naveky.(36)...

Chlieb života

                                                                 Chlieb života J 6, 48-51 a 54: “Ja som chlieb života. Vaši otcovia  jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky, a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. Kto je moje...

Poďakovanie za úrody zeme

                                                    Poďakovanie za úrody zeme Lk 17,11-19:        „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im načas dávaš pokrm. Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti“ (Ž 145,15-16). To je refrén dnešnej nedele, refrén našej spoločnej vďaky voči Pánu Bohu za Jeho starostlivosť o nás, o našu dušu i telo. V nedeľu Poďakovania za úrody zeme, ktorú svätíme,  na prvom mieste  stojí vďaka nás kresťanov  za telesné dary, telesné dobrodenia a...

Pálenie koránu

                                                     Pálenie koránu    sa nakoniec dňa 11.septembra v USA nekonalo. Baptistický pastor, ktorého meno nie je dôležité, svoje rozhodnutie napokon odvolal. Iste k tomu prispel najmä oficiálny tlak zo strany samotného prezidenta B.Obamu a jeho administratívy. Napriek tomu sa konajú v moslimskom svete veľké protesty. Nemožno vylúčiť, že za tento nápad naozaj zaplatia životom niektorí občania USA pôsobiaci v  islamskom svete. Dá sa očakávať, že nápad spáliť 2OO kusov Koránu bude ešte dlho lomcovať citmi fundamentalistických...

Niektorí jednotlivci

                                                  Niektorí jednotlivci…        Udalosť z 30.8.2010 v Devínskej Novej Vsi nastolila mnoho rôznych otázok i dohadov a znova ukázala, že „niektorí jednotlivci“…       Otázky, ktoré zaujímali od prvej chvíle ľudí okolo krvavej drámy, v ktorej už známy strieľajúci (ĽH) zabil 8 ľudí (vrátane seba samého) a cca 21 ťažšie, alebo ľahšie zranil boli rôzne: kto je a ako sa volá ten človek, kto sú obete, ako sa to stalo a aký bol motív: rasový,...

Neviete, že ste chrám Boží?

                                                          Neviete, že ste chrám Boží ? 1 K 3, 16 – 2O: “Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý, a tým ste vy! Nech sa nikto neklame! Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred  Bohom. Veď je...