25. MAREC

                                                       25.MAREC   Vtedy povedala Mária: Som služobnica Pánova, staň sa mi podľa tvojho slova.                                                                                                                      ...

24. MARCA

                                                        24. MAREC                                                                                                          Nikto nemôže brata vykúpiť, ani Bohu cenu zmierenia zaň vyplatiť, lebo je pridrahé výkupné za jeho dušu. Upustiť musí...

23. MARCA: Toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.

1 List Petrov 2,9 Tu vidíš, že Peter jasne hovorí, že je iba jediné svetlo, a uzatvára, že všetok ostatný rozum, nech je akokoľvek bystrý, je čírou tmou. Lebo: keď rozum dokáže počítať jeden, dva, tri, aj rozoznať, čo je čierne a čo biele, veľké alebo malé, a posudzovať iné vonkajšie veci, nedokáže predsa dovidieť, čo je viera. Aj keby sa ľudia vo svojej zaslepenosti rozhodli všetku šikovnosť pospájať, nedokážu pochopiť ani len literu z Božej múdrosti. Preto tu Peter hovorí o inom Svetle, a vraví slobodne všetkým nám, nikoho nevynímajúc, že všetci v temnote a slepote zostávame a večne...

Oči upreté na Hospodina

1 Pt 1,18-21: “Veď viete, že zo svojho márneho obcovania, po otcoch zdedeného, vykúpení ste boli nie porušiteľnými vecmi, striebrom, alebo zlatom, (19) ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného Baránka, Krista, (20) predzvedeného síce už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjaveného vám, (21) veriacim skrze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu”. Amen        Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!        Často hovorievame o ľudskom pohľade a videní nasledovne: Čo bolo v minulosti vieme. Ešte lepšie vidíme a poznáme našu...

22. MARCA: Zákon životodarného Ducha

Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Rímskym 8, 2 Tieto slová sú plné útechy. Keď zákon a svedomie hovoria: zhrešil si, môžeš odpovedať: Je to pravda, zhrešil som. Za to ťa náš Pán potrestá a zavrhne. Nie, to teda nie! Ale Boží zákon to tvrdí, predsa ti neklame. Požaduje to odo mňa zákon? Nepožaduje to od teba? Čo sa vlastne udialo? To, že mám iný zákon, ktorý onen zákon núti, aby mlčal, mám predovšetkým slobodu. Akú slobodu? Slobodu Kristovu, lebo v Kristovi som od zákona slobodný. Preto ani zákon, ktorý majú a...

21. MARCA: …lebo sme údmi Jeho tela

…lebo sme údmi Jeho tela. Efezským 5,30 Viera ma vnútorne spája s Kristom, ako môže byť spojený manžel so svojou manželkou. Preto sa máš od viery učiť, že si ňou s Kristom spojený a zjednotený. Z teba a z Neho vznikla temer jedna osoba, ktorá sa z celku nevyčleňuje ani neoddeľuje, ale Kristovi vždy náleží a s nesmiernou rozradostenosťou môže natešene povedať: Ja som Kristus, nie osobne z vonkajška, lež Kristovou spravodlivosťou, víťaztvom, životom a všetko, čo má je moje vlastné. Kristus tiež hovorí: Ja som tento úbohý hriešnik: Všetky jeho hriechy a smrť sú moje hriechy a moja smrť,...

20. MARCA: …som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu.

Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Galatským 2,19 Mnoho milých mien dáva Písmo nášmu Kristovi Pánovi, volajúc Ho naším Zákonom, Hriechom, Smrťou, i keď On sám v sebe nie je ničím iným než Sloboda, Spravodlivosť, večný Život a Blaženosť. On je však Zákonom proti zákonu, hriechom proti hriechu, Smrťou proti smrti, aby nás vyslobodil spod kliatby zákona, ospravedlnil a oživil z hriechov a smrti. Kristus je zároveň Zákon a Sloboda, Hriech a Spravodlivosť, smrť a život. Pretože sa nechal zákonom obžalovať, hriechom zatratiť smrťou zhltnúť, získal nám spravodlivosť a blaženosť. Tým, že odstránil zákon, hriech...

Moc spasiť naše duše

                                                        Moc spasiť naše duše Jk 1,12-22:  “ Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokušení, lebo keď sa dosvedčil, príjme veniec života, ktorý zasľúbil Pán tým, čo Ho milujú. (13) Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď  Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho. (14) Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. (15) Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech – vykonaný- splodí smrť....

Prvá pôstna nedeľa: Ježiš je Víťaz

                                                       Ježiš je Víťaz! V pokúšaní, Keď nás hriechy rôzne vábia, Pomôž zdolať zlosti diabla, Pane Kriste milovaný! Nech jak Ty i my sme stáli, Hodný pravdy – Božej chvály. A po čase –  V stanoch večných spoj nás zase. Amen  /M.R/.    Lk  4,1-13:                             Milí bratia a sestry v Kristu  Pánu!          Na pamiatku 4O dňového postenia Pánovho zachovávame v Cirkvi 4O dňový pôst....

Ivan Krasko : Otcova roľa

       Ivan Krasko: Otcova roľa     Pokojný večer na vŕšky padal, na sivé polia. V poslednom lúči starootcovská horela roľa. Z cudziny tulák vkročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou.   Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská. Zdá sa, že ktosi vedľa mňa kráča – na čele vráska, v láskavom oku jakoby krotká výčitka nemá: -prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá!   Celý deň slnko, predsa je vlhká otcovská roľa. Stáletia tiekli poddaných slzy na naše polia, stáletia tiekli – nemôž’ byť suchá poddaných roľa, darmo...