Vianoce – sviatky rodiny

                                        Vianoce- sviatky rodiny Lk 1, 26 – 35: “ Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho – panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán s tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona, zarazená jeho rečou, premýšľala, aký to pozdrav.(30) Ale anjel jej povedal: Neboj sa , Mária lebo si našla milosť u Boha....

Priblížil sa príchod Pánov

                                                       Príchod Pánov sa priblížil Jk 5, 1-8:“ A vy, boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a šatstvo zmoľavelo,  vaše striebro a zlato zhrdzavelo, a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň!  Nazhromaždili ste si bohatstva v – posledné dni!  Ajhľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov! Hýrili ste na zemi, ...

4.adventná nedeľa

                                                                     Moc Božieho slova všetko prekoná Lk 1, 26 – 33 (34-38): “Potom v šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta Nazaret (27) k panne, zasnúbenej s mužom, ktorý sa menoval Jozef a bol z domu Dávidovho. Panna sa volala Mária. (28) Keď anjel vošiel k nej, povedal: Buď pozdravená, milosťou obdarená, Pán  s Tebou! Blahoslavená medzi ženami! (29) Ona zarazená Jeho rečou, premýšľala, aký to...

Čo teda robiť?

                                                                                   Čo teda  robiť? Lk 3,7-19:             Čo ešte urobiť? To je jedna z najčastejších otázok, ktorú si kladieme v týchto dňoch my sami, i ľudia okolo nás.  Čo mám ešte stihnúť? Na čo nezabudnúť? Čo je nutné urobiť? – Všetci veľmi dobre vieme, prečo sa takto pýtame. Vianoce sa približujú a to znamená veľa príprav....

Čakanie na Pána

 "Pane môj prichádzaš k srdca môjho dverám voláš ma v každý čas na vinicu svoju prosím pokorne: daj nech neodpieram nezhŕdam milosťou danou ku pokoju.   Buď mojím svetlom v sveta tohto tmách buď mi zdrojom sily, istoty a viery keď tíško stojíš srdca mi pri dverách kiež sa ti tu v chráme dnes zverím". Amen   Zj.Jána 3,2O:"Ajhľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou!"Amen.    Pred vstupom do vzácneho, radostným očakávaním naplneného adventného obdobia je nám zvlášť blízke volanie nábožného...

Nič nepozorujete ?

Mt 24, 37- 44:“ Lebo ako bolo za dňov Noacha, tak bude pri príchode Syna človeka: (38) ako totiž v tie dni pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, (39) a nič nespozorovali, že prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka.(40) Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane, (41) dve budú mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. (43) Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu....

Spravodlivý výhonok

                                                       Spravodlivý výhonok Jer 23, 5-8:“Ajhľa, prichádzajú dni- znie výrok Hospodinov –  keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ a bude múdre konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Za jeho čias Júda dôjde spásy a Izrael prebývať bude v bezpečí. A toto bude jeho meno, ktorým ho budú volať: Hospodin naša spravodlivosť. Preto hľa, prichádzajú dni – znie výrok  Hospodinov – keď nebudú už hovoriť: Akože žije Hospodin, ktorý vyviedol...

Nádej, ktorá kresťanov spája

                                                                Nádej, ktorá kresťanov spája Mt 25,1-13:       Milí priatelia, bratia a sestry v PJK!   V starom Grécku platilo nasledovné pravidlo: Keď niekoho mali  zvoliť do verejnej funkcie, išli sa ľudia najskôr pozrieť na hrob jeho rodičov, alebo predkov. Keď našli hrob upravený, hovorili: nezabudol na svojich najbližších a dobrodincov! Preto azda nezabudne ani na nás a bude sa starať aj o veci verejné, ak ho povýšime a...

Povolanie k vyučovaniu a vyslanie

                                                                  Povolanie k vyučovaniu a vyslanie   Mk  3,13 – 19: “Potom vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel. A oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil si dvanástich, aby boli s Ním, poslal ich kázať a dal im moc vyháňať démonov. Toto sú dvanásti, ktorých si ustanovil: Šimon, ktorému dal meno Peter, Jakub Zebedeov a Ján, brat Jakubov-týmto dal meno Boanerges, to je Synovia hromu, -ďalej Ondrej,...

…ako seba samého

                                                                                 …ako seba samého   Mt 22, 34-4O: (34) “Keď farizeji počuli, že umlčal saducejov, zišli sa (35) a jeden z nich znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou:(36) Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? (37) Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. (38) Toto je veľké a prvé prikázanie. (39) Adruhé je mu podobné:...