12. APRÍL

                              12. APRÍL   Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle.                                                                                                                                                 Rímskym 12, 2a             Preto je nevyhnutné dbať na to, aby sme nenasledovali ani svetskú múdrosť, ani náš rozum a dobrú mienku, ale náš um a vôľu prekonávali a ináč robili a trpeli, než rozum a vôľa predkladá, aby sme svetu vždy nepripodobnení a ako odporcovia stáli. Tak sa budeme každodenne premieňať a obnovovať v mysli. Aby sme sa každodenne viac a viac prikláňali k tomu, čo svet a (mravne skazený) rozum nenávidí a každodenne (pre pravdu a Krista) boli radšej chudobní, chorí, potupení, nerozumní a hriešni a napokon pokladali smrť za lepšiu ako život,...

11. APRÍL

                                                         11. APRÍL   Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.                                                                                                        ...

10. APRÍL

                                                        10. APRÍL   Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy Podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.                                                                                  ...

9. APRÍL

                                                             9. APRÍL   A odpúšťajte si,  (…) ako aj Pán odpustil vám, tak aj vy.                                                                                           Kolosenským 3, 13 b, d          Musíme ochotne...

8. APRÍL

                                                          8. APRÍL   Oni však prišli k Ježišovi a prosili Ho naliehavo hovoriac: Zasluhuje si, aby si mu vyhovel; lebo miluje náš národ a vystavil nám  synagógu.                                                                                          ...

7. APRÍL

                                                        7. APRÍL     ...aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá je nad všetko poznanie, aby ste  sa dali naplniť Božou plnosťou.                                                                          ...

6. APRÍL

                                                         6. APRÍL     Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.                                                                                                                  ...

5. APRÍL

                                                         5. APRÍL     Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa stal zlorečenstvom za nás.                                                                                                              ...

4. APRÍL – …ale dúfajte, ja som premohol svet.

Ján 16,33 b Kde je tvoja zúrivosť, ó satan?  Kde je tvoja zloba, ó svet? Kde je tvoj odpor, ó telo? Tu je víťaztvo. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Radujme sa a jasajme v ňom.   Ach, kto tomu dokáže veriť, aká je to blažená duša! Lebo keď je svet prekonaný, čo si môže počať? Čo môže robiť jeho boh a knieža, diabol? Ak je ničím svet, tak je ničím aj jeho boh a knieža. Zahrdúsiť smie telo, zničiť česť a majetok, ale tým sa stáva naším poddaným, nedobrovoľným služobníkom, poslúžiac nám k tomu najlepšiemu a večnému životu; nuž...

3. APRÍL – Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.

Ježiš sa obrátil a keď ju uvidel, riekol: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila.                                                                                                                                Matúš 9, 22   Hľa, to je úprimná viera, ktorá priznáva svoju nehodnosť a predsa sa tým nedá znechutiť vo svojej dôvere v...