20. APRÍL

                                                         20. APRÍL   ...lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spasenie.                                                                                                                      ...

Biela sobota večer

 Biela sobota večer – 2012 ______________________________________________________   Čítaný text: Mt 27, 62-66:                      “Na druhý deň ktorý bol po prípravnom dni ( na sviatky), zhromaždili sa veľkňazi a farizeji k Pilátovi, (63) hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa: Po troch dňoch vstanem. (64) Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli (v noci Jeho ) učeníci, neukradli Hoa nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý. (65) Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete! A šli,...

19. APRÍL

                                                         19. APRÍL   Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.                                                                                                                           Matúš 10,...

18. APRÍL

                                                        18. APRÍL     Chystajte plán, ale bude zmarený; povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo  Boh je s nami.                                                                                                          ...

17. APRÍL

Lukáš 16,22 Nijaký človek nie je taký ochotný a na najrôznejšiu službu a pravdu pripravený a spoľahlivý ako sú milí anjeli. Preto si máme uvedomiť, že naši najlepší a trvalí priatelia sú neviditeľní, ďaleko prevyšujú svojou vernosťou a priazňou, oddanosťou a skutočným priateľstvom priateľov viditeľných, ktorých máme. Ak sa s istotou vraciam domov a ukladám sa na lôžko v presvedčení, že dobrí anjeli majú príkaz na mňa dozerať, o čo istejší a bezpečnejší môžem byť, keď pôjdem poslednou cestou pod zem, k červom do hrobu, budú tu milí anjeli a odprevadia ma, aj moju dušu zanesú do lona Abrahámovho. Martin...

16. APRÍL

                             16. APRÍL   Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Efezským 2, 8 -9          Zostáva vždy v srdci, že nechceme uznať, že sme ničím k spáse neprispeli, ani uznať, že Kristus všetko sám vykonal, ale chceme tu mať vždy ruku v činnosti, konať tak mnoho a Bohu slúžiť, aby si to Boh povšimol, a preto nám hriechy odpustil, bol milostivý, a nemôže sa to nezapočítať. Tým však padá viera a celý Kristus. Ak má platiť jedine Kristus, a ja to mám vyznať, musím si jazyk dočista vydrhnúť a vyhlásiť: ak...

15. APRÍL

                                                         15. APRÍL   Vierou poslúchol Abrahám, keď ho (Boh) povolal, aby sa vysťahoval  na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel, kam ide.                                                                                             ...

14. APRÍL

                                                         14. APRÍL    …neprestajne sa modlite.                                                                                                                                1 Tesalonickým 5,17...

13. APRÍL

                                                         13. APRÍL   Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, (…) a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi.                                                                        ...

12. APRÍL

                              12. APRÍL   Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle.                                                                                                                                                 Rímskym 12, 2a             Preto je nevyhnutné dbať na to, aby sme nenasledovali ani svetskú múdrosť, ani náš rozum a dobrú mienku, ale náš um a vôľu prekonávali a ináč robili a trpeli, než rozum a vôľa predkladá, aby sme svetu vždy nepripodobnení a ako odporcovia stáli. Tak sa budeme každodenne premieňať a obnovovať v mysli. Aby sme sa každodenne viac a viac prikláňali k tomu, čo svet a (mravne skazený) rozum nenávidí a každodenne (pre pravdu a Krista) boli radšej chudobní, chorí, potupení, nerozumní a hriešni a napokon pokladali smrť za lepšiu ako život,...