Vokátor

Keďže sa občas v cirkvi objaví otázka typu: čo je vokátor, predkladám niekoľko základných informácií. Všeobecne možno povedať, že vokátor je povolávacia listina povinností a práv ( z lat.voco,-are) pre cirkevného služobníka (pracovníka). V Evanj. cirkvi má svoju históriu a aj dnes jednotlivé COJ sú povinné ju vystaviť. Vystavuje sa pre všetkých: a/ zborových farárov (pre volených povinne, pre námestných ako možnosť)  b/ zborových kantorov (volených) c/ seniorov d/ biskupov e/  v minulosti aj pre cirk. učiteľov (teoreticky je to možnosť aj dnes) O tom, ako sa má postupovať v cirkevnom zbore hovorí zákon o voľbách (CZ 11/94 a nasl.novelizácie). Po...

Otvor oči a ostaň nažive

                                        Otvor oči a ostaň nažive 4 M 21, 4-9: ”Potom sa pobrali od vrchu Hór cestou k Červenému moru, aby obišli Edómsku krajinu. Cestou ľud zmalomyseľnel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi: Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď niet ani chleba ani vody a tento biedny pokrm sa nám oškiví.     I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady, serafov a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraela pomrelo. Vtedy prišiel ľud k...

Nehanbime sa za evanjelium

Mk 8,38:  “Kto by sa v tomto cudzoložnom, hriešnom pokolení hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca a so svätými anjelmi". Amen                   Kajúci bratia a sestry v Pánovi !             V štyridsaťdňovom pôstnom čase sa v cirkvi veľa krát pripomína Ježišovo poníženie, utrpenie a ukrižovanie. To samo o sebe môže navodiť dojem, že v tomto Božom konaní s Ježišom ide o históriu, ktorú si iba opakujeme. Lebo “opakovanie je matka múdrosti”. Je celkom...

Pokušenie -a pád…

                                                    Pokušenie – a  pád … 1 M 3, 1 – 13:      “Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli! Had však povedal žene: Vôbec nezomriete! Ale Boh...

Podiel, ktorý ti nebude odňatý

                                                Podiel, ktorý ti nebude odňatý  Lk 10, 38- 42:       „Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Tam Ho prijala do domu žena, menom Marta.(39) A tá mala sestru Máriu, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala Jeho reči.(40) Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, Pane, že mi sestra samej nechá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. (41) Odpovedajúc Pán, riekol jej:  Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre...

Poverenie sejbou

                                                             Poverenie sejbou Mk 4, 26- 29:  “Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme – (27) v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. (28) Lebo zem sama od seba prináša úrodu: najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. (29) A keď úroda dozrie, hneď priloží srp, lebo nastala žatva“. Amen      ____________________________________________________________...

Neužitoční služobníci

                                                                   Neužitoční služobníci Lk 17, 7 – 10: “ Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie lebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu povie:Poď hneď a sadni si za stôl? (8) Či  mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, dokiaľ sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pi aj ty? (9) Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu...

Najväčšie prekvapenie

                                                                             Najväčšie prekvapenie   Mt 17, 1 – 9: “Po šiestich dňoch pojal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. (2) Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo sťa svetlo. (3) A hľa, ukázali sa im Mojžiš  a Eliáš a zhovárali sa s Ním. (4) Peter...

Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní

                                                           Výročná kňazská správa za rok 2010    o živote a činnosti CZ ECAV so sídlom v Sobotišti, prednesená na výročnom celozborovom konvete  dňa 6. 2. 2011 zborovým farárom Ľubomírom Batkom, v rámci hlavnýh SLB, v 5. nedeľu po Zjavení.   1 Kor 16,13- 14 : “Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní. Všetko nech sa deje medzi vami v láske“. Amen               Velebný konvent, milí bratia a sestry...

Čo sa strachujete?!

                                                         Čo sa strachujete ?! Mt 8, 23-27: “Keď vstúpil na loď, nasledovali Ho učeníci. (24) A hľa, veliká búrka strhla sa na mori, takže vlny prikrývali loď a On spal.  (25) I pristúpili,  zobudili Ho a povedali: Zachráň nás, Pane, hynieme! (26) Odpovedal im: Čo sa strachujete, ľudia malej viery! Nato vstal, pohrozil vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. (27) A ľudia sa divili a hovorili: Aký je to človek, že ho...