Pozvanie ECAV na ekumenické SLB

Pozvanie na Ekumenické služby Božie 20. januára 2019 V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnia ekumenické Služby Božie v nedeľu, dňa 20. januára 2019 o 10.00 h. Zúčastnia sa ich najvyšší predstavitelia ekumény, ako aj novozvolené predsedníctvo ECAV. Témou týchto Služieb Božích je na základe Deuteronómia 16, 18 – 20: „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať.“  Srdečne Vás na tieto Služby Božie pozývame. V priamom prenose ich bude vysielať aj Slovenská televízia. media(at)ecav.sk | 15.1.2019

Inštalácia novozvoleného predsedníctva ECAV a biskupa ZD

Informácia o termíne a mieste inštalácie novozvolených predstaviteľov ECAV 2. marca 2019 V sobotu, dňa 2. marca 2019 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa našej cirkvi a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“  Presný čas slávnosti oznámime neskôr. Priamy prenos tejto udalosti uskutoční Slovenská televízia. media(at)ecav.sk | 15.1.2019

Heslo na r. 2019: „Hľadaj pokoj a snaž sa oň!“ (Ž 34,15)

„Ospravedlnení teda z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista.“ Rim. 5,1 „A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši.“ Fil. 4,7   V týchto veršoch sa rozpráva o dvoch druhoch pokoja. O pokoji s Bohom a o Božom pokoji. Pokoj s Bohom znamená mať v poriadku vzťah s Ním. Ten, kto je ospravedlnený z viery, má medzi Bohom a sebou v poriadku všetko. Pretože je vykúpený z hriechu, neexistuje nič, čo by tomu bránilo. Nič, čo treba napraviť. Preto má stále v každom čase otvorený prístup k Bohu vo svojich modlitbách. Boží pokoj je ovocie a dôsledok toho, že máme pokoj s Bohom. Prichádza do nášho srdca. Ochraňuje...

ECAV má už nové vedenie

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku má už nové vedenie Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku má už svoje nové predsedníctvo – generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka a generálneho dozorcu Ing. Jána Brozmana. Dňa 28. októbra 2018 boli v cirkevných zboroch ECAV vyhlásené výsledky volieb predsedníctva ECAV na Slovensku. V 15 dňovej apelačnej dobe niektoré cirkevné zbory uplatnili svoje právo a podali proti výsledku volieb žalobu. Podané žaloby Dištriktuálny súd Západného dištriktu ECAV na Slovensku odmietol. V uplynulých dňoch predseda Dištriktuálneho súdu ZD ECAV Mgr. Ján Bunčák písomne informoval Generálny biskupský úrad o tom, že voľba nového predsedníctva ECAV nadobudla právoplatnosť,...

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku Mt 2, 13, 23: Ó, Bože, kam ruka Tvoja nás sprevodí, popraj nám ochrany, popraj nám pohody. A keď nás skormútiš, žiaľ ťažký odstraňuj… Ó, Bože, v biedach ľud ochraňuj, ochraňuj!  Amen   Mt 2, 13 – 18: V Ráme je počuť hlas: plač, kvíľ a nariekanie… I v tento ťažký čas, keď zas rok začíname, a plače mnohá mať a kvíli mnohá žena – ó, pomiluj nás, Pane! A v tomto novom roku nech dosť už dopustenia. Amen ——————————————- Keď zrieme vierou dnes ku výšinám, ó, Kriste, Pane náš, daj síl...

Na prahu nového roka – Zlatica Oravcová

Na prahu novej komnaty, v paláci, ktorý menuje sa Čas, pokľaknime! A nechže kvitnú záhrady! Nech žiari jas a zreje klas aj teraz v zime…! Nech oko sa nám zahľadí do výšin prevysokých, do diaľok preďalekých, do Lásky Preláskavej… Ó, Duchu Svätý, dobrý, ku nám zavej a vyslyš tých, čo prosia! Milosti Tvojej padá rosa… A keď nastane doba bezčasová, prosíme vrúcne prijmi nás do nebies paláca, do ríše nevídaných a neslýchaných krás. Ó, prijmi do Domova…!  

Novoročný vzdych – Zlatica Oravcová

Ó, Bože, Viac lásky, ako bolo vlani, viac lásky v sebazapieraní, viac lásky v skutkoch a či slove. Každému slúžiť pohotove – Viac lásky čistej bez pretvárky, odhodiť zažltnuté hárky závisti, sebectva a klamu a lásku chovať odhodlanú. Na obeť svätej poslušnosti – viac lásky, menej úbohosti prosíme všetci pokorne v Ježišovom mene… Ó, Bože, viac viery planúcej a živej, nech kvitne všetko spravodlivé, viac viery v zasľúbenia Tvoje, nech zmiznú svárov nepokoje – viac viery v Tvoju božskú lásku, odpoveď čakať na otázku od Teba vždycky v tichej bázni, viac viery v našom srdci zažni, viac viery v milosť,...