Zaujímavá štatistika pred 100 rokmi

Počas V. Evanjelických cirkevných dní začiatkom júla minulého roku v Békešskej Čabe, v Maďarsku, tisíce Slovákov z našej krajiny, ale aj z Dolnej zeme (najmä z Vojvodiny v Srbsku) a z iných štátov, utužovali svoje náboženské a národné povedomie s pohľadom na blížiace sa jubileum 500 rokov od začiatku reformácie. Organizátorom tohto stretnutia patrí uznanie za vhodný výber miesta a hostiteľom za nesebecké poskytnutie priestorov. Mohli sme tak obdivovať impozantné budovy kostolov, škôl, fár a iných cirkevných objektov v tomto meste. Žasli sme nad odkazom hmotného a v tom i duchovného svedectva, čo na tomto priestore počas niekoľkých storočí po prisťahovaní zanechali naši Slováci-evanjelici. Dnes je pravda už situácia celkom iná.  Ako to bolo ale...

Občerstvovacia stanica

Žd 2, 12-18, 24: “Preto zase vzpružte ochablé ramená a podlomené kolená! (13) A urovnajte si chodníky nohám, aby čo je chromé, sa nevytklo, ale radšej ozdravelo. (14) Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez ktorej nikto neuzrie Pána!  (15) Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nespôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškrvrnili ; (16) aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ezav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo. (17) Veď viete, že že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel...

Ivan Eľko: Kázeň na pohrebe Pavla Proksu

Stíšme svoje srdcia pred Bohom a započúvajme sa do básne – modlitby Pavla Proksu, ktorú napísal pred desiatimi rokmi, vtedy ako 87-ročný. Ty sám ma, Bože svätý, súď, keď zmietam sa tu v necnosti, rovná, či krivá moja púť, vytrhni ma z neprávosti! Ty sám ma, Bože drahý, súď, nech nepadnem ľuďom do rúk, Ty ráč ma k sebe privinúť a zbav časných i večných múk! Ty sám ma, Bože dobrý, súď, nekarhaj tvrdo v prísnosti, nedaj mi v hriechoch zahynúť, lež odpusť mi ich z milosti! Ty sám ma, Bože večný, súď, veď neviem, kedy skonať mám, daj v lone Tvojom spočinúť, buď potom mojim sudcom sám! Ja sa...

Dlžník, čo sa nehanbí

R 1,14 -17: “Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak hotový som aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, (potom) aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery”. Amen Z Božej milosti vstúpila naša Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v roku 2017, spolu s ostatnými evanjelickými cirkvami vo svete, do jubilejného roku, ktorý nám prináša 500. výročie začiatku reformácie Dr.Martina Luthera. Je to pre nás evanjelikov vzácna príležitosť...

Živá obeť Bohu – naša rozumná služba

Dľa darov, čos nám udelil, ó, Hospodine požehnaný, nech vzrastáme zo dňa na deň, v pravom, čistom milovaní. A neleniví pri práci cítime sladkosť pravých cností, vždy zdielni a Tebe dobrorečiaci, žijeme v Tvojej pravici. Amen  /M.R/ R 12,1-5: “Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú to službu Bohu. (2) A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste rozsudzovali, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. (3) Lebo mocou milosti ktorá je mi daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel...