Synoda evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny

Na Ukrajine pôsobí niekoľko evanjelicko-luteránskych cirkví. Najväčšia z nich je Nemecká (DELKU),  nasleduje Ukrajinská luteránska cirkev s byzantským obradom a kalendárom a vyše 500 členov má Synoda evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny. Vznikla v roku 1996, kedy vtedajší arcibiskup Georg Kretschmar chcel v ELKRAS uviesť ordinovanie žien. Vzoprel sa mu superintendent Viktor Gräfenstein. Zložil funkciu a vystúpil z ELKRAS. Nasledovalo ho niekoľko cirkevných zborov na Ukrajine, ku ktorým sa neskoršie pridali ďalšie z bratskej tradície (pietistického smeru). Cirkevné teleso malo názov Združenie bratských evanjelicko-luteránskych cirkví Ukrajiny. Superintendentom sa stal V. Gräfenstein. V r. 2006 sa združenie premenovalo na Synodu Evanjelicko – luteránskych cirkví...

Nový preklad Biblie v ruštine

21. mája 2015 bola v katedrále sv. Petra a Pavla Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska (ELKRAS)v Moskve  prezentácia nového vydania Biblie v súčasnom ruskom jazyku. Preklad urobila skupina biblistov a jazykovedcov rôznych konfesií  pod redakčným vedením M.P. Kulakova a M.M. Kulakova. Je to výsledok 22 ročnej práce. Bibliu vydal Biblicko – teologický inštitút sv. apoštola Ondreja.  Prekladatelia sa snažili pracovať v duchu synodného vydania, to znamená, že prekladali , nakoľko to bolo možné, doslovne. Dbali pritom o jazykové vyjadrenia v  súčasnej ruštine. Na prezentácii hostí privítal arcibiskup ELKRAS Dietrich  Brauer. Andrej Lesnický, konzultant Inštitútu prekladu Biblie, charakterizoval nový preklad ako “ konzervatívny...

Útoky proti evanjelikom v meste Kaluga, Rusko

Oblastný biskup  Evanjelicko luteránskej cirkvi a. v. v Rusku Igor Kniazev sa obrátil listom s dátumom 21. mája 2015 na mestské orgány a orgány činne v trestnom konaní v Kaluge . V liste ich vyzýva na vyšetrenie udalostí, ktoré sa dejú v tomto meste proti miestnym evanjelikom, majetku cirkevného zboru a tamojšiemu farárovi. Podľa správy zborového farára Dmitrija Martyšenka 20. mája 2015 vandali úmyselne poškodili zborový dom evanjelikov, kde sa nachádza aj kostol, ktorý si evanjelici svojpomocne postavili a užívajú od februára 2008 ako miesto stretávania na modlitbách a bohoslužbách. Evanjelici v meste Kaluga majú niekoľkostoročnú tradíciu. Ich pôvodný kostol si...

Nový biskup v diecéze Vesteras, Švédsko

19. mája 2015 bol počtom hlasov 307 proti 218 hlasom pre jeho protikandidátku Karin Johannessonovu zvolený za nového biskupa diecézy Vesteras 46- ročný farár a teológ Mikael Mogren. Teológiu študoval v Uppsale, Tubingene a Harvarde. Podľa neho chce sa venovať otázkam ľudských práv, prisťahovalectvu, dialógu medzi náboženstvami a životnému prostrediu. Vysvätený za biskupa  bude 6. septembra 2015 v katedrále v Uppsale. Podľa švédskej wikipedie je to prvý zvolený biskup vo Švédskej cirkvi s  otvorenou homosexualitou. (www.svenskakyrkan.se)

Diskusia o ordinovaní žien v Poľsku

22. mája 2015 sa v Evanjelickom stredisku vo Varšave konala konferencia s témou ordinácie žien v Evanjelicko-augsburskej cirkvi v Poľsku. Na konferencii prednášali príspevky pracovníci a pracovníčky  z Kresťanskej teologickej akadémie vo Varšave. Zastávali podporné stanovisko v prospech ordinácie. Opačné stanovisko – proti ordinácii prezentoval Artur Welman z cirkevného zboru Walbrzych. Budúci rok na jeseň má synoda tejto cirkvi hlasovať o ordinácii. Ako príprava diskusie na túto tému poslúži internetová stránka s materiálmi k téme a možnosťou diskusie – fóra. (www.luteranie.pl)

Možnosť podania prihlášky na štúdium na EBF UK otvorená do 30. mája 2015!

Možnosť podania prihlášky na štúdium Vážení záujemcovia o štúdium, dekanát Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2015/2016 je možnosť podania prihlášky na štúdium do 30. mája 2015. Ponúkame Vám možnosť štúdia v nasledovných študijných programoch: Evanjelická teológia (päťročné denné spojené magisterské štúdium): – s možnosťou prípravy na ordináciu v Evanjelickej cirkvi a.v. – všeobecné štúdium evanjelickej teológie Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii: (trojročné bakalárske a nadväzujúce dvojročné denné magisterské štúdium): – s učiteľstvom anglického jazyka a literatúry v kombinácii(Bc., Mgr.) – s učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii(Bc., Mgr.) – s učiteľstvom slovenského...

Staroba bez kresťanského spoločenstva

V našom zariadení pre seniorov v Skalici som už druhý rok. Som spokojný so servisom, programom, starostlivosťou i mestom a prostredím , kde bývam. Je nás tu vyše dvesto  z rôznych kútov Slovenska. Okrem telesných dobier ďakujem Pánu aj za možnosť schádzať sa v našej ekumenickej kaplnke dva razy do mesiaca na evanjelických službách Božích. Aj včera na 1. slávnosť svätodušnú sme počúvali zvesť Božieho Slova, spovedali sme sa a prijali telo a krv Pána Ježiša. Schádza sa nás tam od sedem do 15 osôb, z toho daktorí prídu i z mesta. Dnes predpoludním som stretol jednu staršiu pani. Rozprávala mäkkou ľúbozvučnou...

Pastiersky list na 1. slávnosť svätodušnú

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal na hlavných službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú 24. 5. 2015 Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry v Pánovi! Slávnosti Zoslania Ducha Svätého nám pripomínajú vyvrcholenie činnosti Pána Ježiša Krista. Sú naplnením Jeho zasľúbení, ktoré dal učeníkom počas svojho pozemského života, najmä vo svojich rečiach na rozlúčku: „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – Ducha pravdy… Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Neopustím...

V Ríme pomenujú námestie podľa M. Luthera

Ako oznámila tlačová agentúra adventistov APD na žiadosť Evanjelicko-luteránskej cirkvi v Taliansku a Cirkvi ASD mestská rada Ríma sa rozhodla pomenovať v centre Ríma jedno miesto po reformátorovi Martinovi Lutherovi. Ide o miesto  pri Colle  Opio  Park blízko Kolosea. Pomenovanie sa uskutoční z príležitosti 500. výročia Reformácie a s ohľadom na Lutherovu púť do Ríma ako augustiniánskeho mnícha  v r. 1511. Neskoršie sa Luther vyjadril o sklamaní z dojmov tamojšieho duchovného života. (www.idea.de)

Rainer Stahl, generálny tajomník MLB na Slovensku

Farár Rainer Stahl, generálny tajomník Spolku Martina Luthera (MLB) z Erlangenu,  zažil bohatý víkend na Slovensku. V sobotu 16. mája 2015 sa zúčastnil na výročnom konvente Západného dištriktu ECAV v Trenčianskych Stankovciach. V nedeľu 17. mája boli slávnostné služby Božie v Piešťanoch z príležitosti 120. výročia posvätenia evanjelického kostola v tomto kúpeľnom meste. Trojhodinové bohoslužby sa konali na kúpeľnej promenáde. Na slávnosti zazneli prejavy v piatich jazykoch: slovenčina , čeština, maďarčina, poľština a nemčina. Kázala seniorka BS s. Horňanová. Večer o 18. hodine bolo výročné zasadnutie Spolku Martina Luthera na Slovensku v Novom kostole v Bratislave. Výročnú správu predniesol predseda Spolku O....