29. jún

Deň apoštolov Petra a Pavla Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. 1.Timoteovi 1,15-16 Moje srdce si stále opakuje: Rád by som tomu všetkému uveril, keby som bol ako svätý Peter alebo svätý Pavel. Teda, my sa chceme vždy ukázať navonok so svojimi skutkami; nechceme byť v úlohe obdarovaných a vravíme: Verím,...

Stanovisko Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k Vyhláseniu..

Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa oboznámilo s vyhlásením skupiny signatárov zo dňa 23. júna 2014, ktorým pozýva evanjelickú verejnosť, aby pripojila svoje podpisy a podporila zápas o rozvoj služby ECAV na Slovensku založenej na spravodlivosti, jednote a bratsko-sesterskej láske. K takejto výzve by sa určite pripojilo aj Predsedníctvo ECAV na Slovensku, keby argumentácia uvedená vo vyhlásení nebola zavádzajúca. Predsedníctvo ECAV na Slovensku považuje v tejto situácii za potrebné, informovať verejnosť o faktoch, ktoré sa vo vyhlásení zamlčujú alebo prekrúcajú. Prípad Martin Šefranko Brat farár Šefranko závažne porušil cirkevnoprávne predpisy pri nakladaní s majetkom bývalého bratislavského cirkevného zboru. Ako člen predsedníctva...

Slávnosť svätej trojice (Trinitatis)

Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo: riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. Žalm 2,7 Hospodin mi riekol: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. V tomto výroku je obsiahnuté vyznanie, že Boh je jeden Boh v troch rozdielnych osobách. Prvou je Otec, ktorý hovorí k svojmu Synovi -Mesiášovi: Ty si môj Syn, ja som Ťa dnes splodil. Druhou je Mesiáš –Syn. Ten hovorí svojmu Otcovi: Hospodin mi riekol. Treťou osobou je Duch Svätý, ktorý vyslovuje tento výrok, ba celý Žalm prostredníctvom Dávida, ako čítame(2.Samuelova 23,2): Duch Hospodinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku....

Modlitba za mier na nedeľu zoslania Ducha Svätého

Rímsky biskup František na nedávnej návšteve na Blízkom východe dohodol návštevu prezidentov Palestíny a Izraela v Ríme. Tá sa uskutoční dnes (8. júna 2014) a jej cieľom je pomodliť sa spolu za pokoj. Viac o jej programe na stráne www.tkkbs.sk. Prezident Svetového luteránskeho zväzu, biskup Munib A. Younan pri tejto príležitosti vyzval všetkých evanjelikov sveta, aby sa s ním spojili v modlitbe s pápežom Františkom a dvomi prezidentmi. Viac o postoji brata biskupa Younana na stráne www.lutheranworld.org. Marana tha!

Požehnané svätodušné sviatky!

„A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“. ( R 8, 11) Požehnané svätodušné sviatky všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom www.evanjelik želá a vyprosuje podpísaný. Pokoj Vám!

List mojim dvom synom-tínedžerom: Prečo by mladí evanjelici mali chodiť do kostola?

Chlapci, nikdy som Vám netvrdil, že „ste budúcnosť cirkvi“. A nikdy nebudem. V Biblii sa píše, že cirkev je vybudovaná „na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus“ (Ef 2:20). Ježiš je budúcnosť cirkvi. Ježiš je „ten istý včera i dnes i naveky” (Žid 13:8). On má budúcnosť a rovnako ju má aj každý, ktorý je s ním spojený. Preto je mojim a maminým najväčším želaním, aby ste boli spojení s Ježišom. Preto som Vás nehcal pokrstiť. Preto sme Vám ako malým čítali biblické príbehy. Preto si vždy, keď sa nám podarí všetkým zísť pri stole, robíme spoločné...