Poriadok a sloboda – 1. časť

Spolupráca liturgie a slobody 
 U nás má pojem liturgia často negatívny zvuk. Ľuďom napadne slovo ritualizmus. Naproti tomu sa často poukazuje na evanjelickú slobodu. Existuje nejaký dôvod pre zachovanie tohoto rozporu alebo sa dá povedať, že sloboda existuje práve tam, kde sa človek k niečomu zaviaže. Hlas jedného baptistu1 nám môže pomôcť v ďalšom uvažovaní: Pravá sloboda je ovocie disciplíny a tvorivá spontánnosť je výsledkom toho, že človek je zakorenený v Písme a tradícii. Našim neotrasiteľným presvedčením je, že liturgia, poriadok a rituály sú potrebné pre kresťanskú slobodu. Obzvlášť je to potrebné pre zbor, kde spoločné, verejné Bohoslužby majú...

Martin Luther 3x: O svätých

Luther sa dočkal vidieť mnohých svätých Som šťastný a vďačný Bohu za to, že mi dal nadmieru to, čo som si raz žiadal ako mních. Videl som nie jedného, ale mnohých, v skutočnosti nespočetné množstvo pravých svätých, nie tých sofistikovaných, ale tých, čo Kristus a apoštoli zobrazujú a popisujú. A milosťou Božou som aj ja jedným z nich, pretože som pokrstený a verím, že Kristus, môj Pán, ma vykúpil od hriechu Svojou smrťou a dal mi večnú spravodlivosť a svätosť. Nech sú prekliati tí, ktorí nepreukazujú Kristovi česť dôverujúc v to, že sú ospravedlnení a posvätení Jeho smrťou, Slovom a...

Slovo robí hudbu – malá obhajoba orientácie na text

Vonkajšia stránka veci sa dnes stáva stále viac dôležitou. Forma získava na význame a naopak, obsah ho stráca. V súčasnom pluralizme sa dá tomuto trendu ľahko rozumieť: keďže jedna pravda už neplatí pre všetkých, dôležitý je obal. Len to, čo ma osloví, si pripúšťam a beriem vážne. Ak by sme chceli byť pozitívni, mohli by sme hovoriť o “estetizácii”. Čo zapadá do môjho vkusu, to ma zaujme. Posolstvo za tým je druhoradé. Evanjelické je klásť dôraz na obsah Ak je takéto chápanie pravdivé, potom ide evanjelické učenie proti prúdu dnešného trendu. To najhlbšie evanjelické presvedčenie totiž je, že viera pochádza...

Poznanie a prijatie Vzkrieseného vo sviatosti

Poznanie a priatie Vzkrieseného vo sviatosti Sk 10, 24, 34-43: “Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Vpravde, teraz poznávam, že Boh nie je prijímačom osôb, (35) ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. (36) To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista, – a On je Pánom všetkých, – (37) vy znáte, totiž, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; (38) ako Boh Duchom svätým, a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil, a uzdravoval všetkých diablom posadlých, pretože...

Zmŕtvychvstanie

Zmŕtvychvstanie Jasaj, duša, radosť svitá! Za moc mnohú – sláva Bohu po oblohu! Tajnosť hrobu odkrytá – nám k osohu! Sláva Bohu! Amen (M.R.) Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristu Pánu! Refrén hymny kresťanských veľkonočných sviatkov napísal apoštol Pavel v prvom liste korintským nasledovne: ”Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?” ( 1 K 15, 54-55) V rozličných obmenách znie tento refrén v mnohých veľkonočných piesňach a choráloch na celom svete. Napriek tomu sa nám možno zdajú tieot slová príliš trúfalé. Možno až prehnané a neskromné, keď spievame...

Aj tam si Ty

Aj tam si Ty 1 Pt 3, 18- 21: “…Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale obživený Duchom, (19) v ktorom aj zostúpil a kázal väzneným duchom, (20) neposlušným kedysi, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dňov Noacha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest osem duší”. Amen Bratia a sestry v Pánu! “Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých”, to je posolstvo ktoré doznieva v cirkvi po Veľkom piatku aj v dnešný deň, ktorý nazývame Biela sobota. Biela sobota patrila a patrí ešte k...

Zelený strom Veľkého piatku

Zelený strom Veľkého piatku Lk 23, 27 – 28, 31-32: “Nasledoval Ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad Ním a oplakávali Ho. (28) Ale Ježiš obrátil sa k nim a povedal: Dcéry jeruzalemské, nenariekajte nado mnou. Ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. (31) Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? (32) A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s Ním”. Amen Bohumilí kresťania! Ukrižovanie Pána Ježiša Krista, ktoré si dnes v deň Veľkého piatku pripomíname, chápu niektorí ako justičnú vraždu, iní ako dôsledok židovskej nenávisti, alebo komplot...

Tu som i deti, ktoré mi dal Boh

Tu som i dietky, ktoré mi dal Boh Žd 2, 9- 18: “Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas menším učinil ako anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. (10) Tak sa totiž slušalo Jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov so slávy, aj Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým. (11) Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného otca. Práve preto nehanbí sa menovať ich bratmi, (12) hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom...

Miloš Klátik – docentom

Dňa 7.3.2014 bol na verejnom zasadnutí vedeckej rady v aule UK v Bratislave udelený vedecko- pedagogický titul „docent“ v odbore “ evanjelická teológia“ dp.gen.biskupovi PhDr.. Mgr. Milošovi Klátikovi, PhD., ktorý obhájil pred Vedeckou radou UK V Bratislave. Habilitačnú prednášku na EBF predniesol na tému: Vplyv reformácie na slovenskú národnú kultúru, po predchádzajúcej obhajobe svojej habilitačnej práce, čím preukázal vedeckú spôsobilosť v odbore. Ako dlhoročný učbár EBF sa venuje systematickej teológii a histórii. Pretože sme v predsviatočnom ruchu nestihli zverejniť túto dôležitú správu, robíme tak aspoň dodatočne a k dosiahnutému titulu srdečne blahoželáme s prianim mnohého Božieho požehnania v ďalšej práci...