R. Fico opustil lásku

Kvôli prezidentským voľbám R.Fico opustil svoju frajerku. Známa slečna z úradu vlády so slzami povedala novinárom: „Ja som Robovi povedala, že ľúbim kýšku a nie Kisku!!“ Ďalej pre agentrúry dodala: Verím, že sa to po voľbách vysvetlí a Robo ma vezme na audienciu k p.kardinálovi Korcovi, podobne ako V.Mečiar zobral svoju frajerku Annu Naďovú k pápežovi. Na Slovensku to patrí k bontónu a on je dobrý szlovak. ag.tbc.

Ako vidíš svoju cestu?

Ako vidíš svoju cestu? 1 Kr 19, 1-8, 11-15,18: “ Acháb rozpovedal Ízebele všetko, čo vykonal Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. (2) Ízebel poslala k Eliášovi posla s odkazom: Nech mi hocičo urobia bohovia a nech čokoľvek ešte pridajú, ak zajtra o takomto čase neučiním tvoj život podobným životu hociktorého z nich. (3) Naľakal sa teda, pobral sa a odišiel k vôli svojmu životu. Keď prišiel do Beér -Šeby v Júdsku, zanechal tam sluhu. (4) Sám však odišiel na púšť na deň cesty. Keď došiel, sadol si pod kručinový ker a žiadal si smrť slovami: Dosť už;...

Zakladateľ SŽ Ulf Ekman konvertoval

Zakladateľ náb.spoločnosti Slovo Života s manželkokou Brigitte konvertoval 9.marca 2014 do RKC. Už v jeseni 2013 prestúpil do RKC ich syn Benjamin. Odpadnutiu prekvapujúco požehnal jeho nástupca v úrade Joakim Lundquist a zhromaždenie Slova Života v Uppsale sa pripojilo potleskom. Za posledných 15 rokov zakladateľ stále viac hovoril o jednote, zúčastňoval sa aktivít vo Vatikáne, aj na templárskom obrade atp., ale ním založenú organizáciu evangelikálno -charizmatického razenia k podobnému kroku nevyzval. Zaujímavé je Ekmanovo osobné vyjadrenie, ktoré uverejnil časopis Charisma News: „Vstúpili sme do katolíckej cirkvi, pretože potrebujem to, čo do nej Ježiš vložil. Potrebujem sviatosti, potrebujem magistrérium, potrebujem autoritu...

Zoznam odporúčanej literatúry k 500. výročiu reformácie

V slovenčine vyšli zatiaľ nasl. Lutherove spisy: Symbolické knihy: 1. Dr. M. Luther: Malý katechizmus Dr. M. Luther: Veľký katechizmus Dr. M. Luther: Šmalkaldské články Dr. M. Luther: Výber zo spisov, zostavili Michalko, Koštiaľ , Tranoscius 1990, najmä: – Výpovede proti odpustkom, – O slobode kresťana atď. – Zaujímavé sú aj Lutherove listy na Slovensko (2 listy Fr.Révayovi, list mestskej rade do Bardejova a do Prešova). Dr. M. Luther:O neslobodnej vôli (De servo arbitrio), Vivit 2011 Dr. M. Luther – Predhovor k Starej zmluve a Pavlovmu Listu Rímskym, In: Dr. Martin Luther, Výber zo spisov, Tranoscius : Liptovský Mikuláš, 1990,...

Vytrvajme vo viere

Vytrvajme vo viere Žid 11, 8-10: “Vierou poslúchol Abrahám, keď ho Boh povolal, aby sa vysťahoval na miesto, ktoré mal prijať ako dedičstvo. Vysťahoval sa, a nevedel kam ide. (9) Vierou sa osadil v zemi zasľúbenej ako v cudzej a prebýval v stánkoch s Izákom a Jákobom, dedičmi tohože zasľúbenia. (10) Očakával totiž mesto, majúce pevné základy, ktorého Tvorcom a Staviteľom je Boh. “ Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi! Martin Braxatoris Sládkovičov venoval svedkom viery a bezmenným mučeníkom prvotnej kresťanskej cirkvi báseň: Pamiatka vám…! V poslednom verši spája spomienku s trvalým odkazom budúcim generáciam takto: ”Pamiatka vám...

Pôst, ktorý má rád Hospodin

Pôst, ktorý má rád Hospodin Iz 58, 1- 9 a: “Vojal na plné hrdlo, nešetri, pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznám môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. Oni ma, pravda, hľadajú deň po deň, chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti: Prečo sa postíme, keď Ty to nevidíš, kajáme sa a Ty to neberieš vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Ajhľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli...

Ako sa budete rozhodovať evanjelický generálny biskup v prezidenských voľbách

Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku odpovedal na otázku v ankete denníka sme.sk ohľadom prezidentských volieb: „Rozhodovať sa budem na základe profilov kandidátov – ako ich poznám alebo ako sa prezentujú na verejnosti. Prezident by mal byť človek na vysokej morálnej, vedomostnej i politickej úrovni, zrozumiteľne prezentujúci svoje názory, zastávajúci pravdu, spravodlivosť, slobodu a prísne konajúci v týchto intenciách, zastávajúci potreby občanov. Od prezidenta očakávam, že kladne vníma poslanie kresťanstva, jeho vklad pre spoločnosť, pomáha dobrej snahe kresťanských cirkví, ctí si a podporuje vytváranie dobrých podmienok pre zdravú rodinu ako základnú jednotku zdravej spoločnosti.“ http://www.sme.sk/c/7133481/ako-sa-budete-rozhodovat-v-prvom-kole-prezidentskych-volieb-anketa-osobnosti.html