Sloboda vôle Božej

Sloboda vôle Božej R 9, 14 – 24: “Čo teda povieme? Či nie je nespravodlivosť u Boha? Vôbec nie! (15) Veď hovorí Mojžišovi: Zmilujem sa nad tým, komu som milostivý, a zľutujem sa nad tým, s kým mám zľutovanie. (16) Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. (17) Lebo Písmo hovorí faraónovi: Preto som ťa povolal do života, aby som na tebe dokázal svoju moc a aby sa moje meno zozhlasovalo po celej zemi. (18) Tak teda: nad kým chce, sa zmilúva a koho chce, zatvrdzuje. (19) Povieš mi azda:...

Ježišovo premenenie

Ježišovo premenenie Mt 17, 1- 9: “Po šiestich dňoch pojal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. (2) Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo sťa svetlo. (3) A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. (4) Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre nám je tu. Ak chceš, urobím tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. (5) Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj...

Zomrel brat farár Mgr. Daniel Baláž

GBÚ ECAV zverejnil veľmi smutný oznam: Brat farár Daniel Baláž náhle zomrel. Jeho pohreb bude v utorok 18.2.2015 o 13.00 hod. v artikulárnboim chráme vo Svätom Kríži-Lazisku. Pre všetkých, ktorí poznali tohoto mladého, horlivého kňaza a farára v CZ Svätý Kríž- Lazisko, je to prekvapujúca zvesť. Odišiel na Pánovo zavolanie vo veku 30 rokov. Narodil sa 13. januára 1984 v Žiline. Po maturite na Gymnáziu v Rajci študoval na EBF UK v Bratislave. Ordinovaný bol 2.8.2008 v Spišskej Novej Vsi. Ako kaplán pôsobil v Novom Meste n.V., v Starej Turej, Trenčíne, Žiline a v Považskom senioráte. Pred tromi rokmi bol...

Posledný ťah / Za br. Jánom Sotákom/.

Milý brat Janko Soták urobil už posledný ťah na šachovnici pozemského života. Pešiak a vojak Ježiša Krista sa napokon po boji dostal na poslednú radu šachovnice. Tak sa pešiak zmení na významnú figúru svojho Kráľa. Svoj časný boj zamenil za večný pokoj a víťazstvo . „Dobre, verný služobník…! Tvoj Pán iste aj ďalej s tebou dobre mieni. Chýbať bude v rodine, v pozemskej cirkvi a aj svojim starým šachovým partnerom. Patril som medzi nich. Zostávajú spomienky na mnohé zaujímavé partie. Osobitne spomínam na naše: boje mierové. To boli tie, keď pravidelne na všetkých kňazských konferenciách zameraných na “ boj za...

Z kňazskej správy (úvod), Lk 17,7-10

Výročná kňazská správa za rok Pánov 2013 prednesená Ľubomírom Batkom, zborovým farárom, na výročnom celozborovom konvente CZ ECAV v Sobotišti, ktorý sa konal dňa 2. februára 2014 v chráme Božom v rámci hlavných SLB. Lk 17, 7- 10: ” Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu povie: Poď hneď a sadni si za stôl? (8) Či mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, dokiaľ sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pi aj ty? (9) Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu...

Kázání o spasitelné víře

První čtení: 1 Tesalonickým 4,7 – 8: „Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.“ Čtení ke kázání: Jakubův 2,14: „Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?“ Kázání: Milé sestry a drazí bratři, dnešní kázání bude o spasitelné víře. Kdo chce být spasen neboli zachráněn od věčného zatracení, musí věřit. V Listě Židům totiž čteme: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest...