Nedeľa večnosti

Nedeľa večnosti 1 Tes 4,13-18: “Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako aj ostatní, ktorí nemajú nádej. (14) Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. (15) Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí pozostaneme nažive až do príchodu Pánovho, nepredídeme tých, čo umreli, (16) lebo keď zazneje povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu, (17) potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení...

Hodnota kostola

Hodnota kostola Žd 13, 14-16: “Lebo nemáme tu trvalého miesta, ale hľadáme ono budúce. (15) Skrze Neho teda vždy prinášame Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier, vyznávajúcich Jeho meno. – Nezabúdajte na dobročinnosť a na zbierky. Lebo v takých obetiach má Boh zaľúbenie”. Amen Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pamiatka posvätenia nášho kostola nás naplňa povznášajúcimi pocitmi, radosťou i hrdosťou. Podobné pocity rozospievali už žalmistu SZ k radostnej chvále: “Aké sú milé Tvoje príbytky, o Hospodine mocností, duša mi túži, priam prahne, po sieňch Hospodinových”. Dôvodom túžby po chráme je túžba po samotnom živom Pánu Bohu...

Zverejnenie štatistických údajov Evanjelickej cirkvi a.v. ?

Na internetovej stránke Cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa objavili čerstvé štatistické údaje ohľadom jednotlivých registrovaných cirkví a náboženských spoločností. Zaujímali ma finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu jednotlivým cirkvám, čo je zverejnené v tejto súhrnnej pdf-tabuľke. Angažovaný občan sa zaujíma i o detailnú štruktúru štátnych výdavkov pre jednotlivé cirkvi. Preto podľa tejto webovej stránky ministerstva sa pozrieme na tri cirkvi na Slovensku s najvyššími výdavkami za rok 2012: rímsko-katolícku (21,540 milión EUR), grécko-katolícku (3,784 milión EUR) a napokon evanjelickú a.v. (3,695 milión EUR). Rímski katolíci poskytli na web svoje štatistické údaje, podobne aj grécki katolíci. Z publikovaných štatistických...

Ježiš hľadá vieru

Ježiš hľadá vieru Lk 18, 1 – 8: “A povedal im aj podobenstvo, ako sa im treba modliť a neochabovať. (2) Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. (3) A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma oproti môjmu protivníkovi! (4) Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím ani človeka nehanbím, (5) ale že ma táto vdova obťažuje, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličili ma. ( 6) A Pán dodal: Počujte, čo vraví nespravodlivý sudca.(7) Či by sa Boh...

Ježiš a dane

Ježiš a dane Mt 22, 15 – 22: “Vtedy prišli farizeji a radili sa, ako by Ho podchytili v reči. (16) Poslali k Nemu svojich učeníkov a herodiánov s otázkou: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. (17) Povedz nám teda, čo si myslíš: slobodno platiť cisárovi daň a či nie? (18) Ježiš prezrel ich zlomyseľnosť a riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. – A oni priniesli Mu denár. (20) Spýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis? (21) Odpovedali...

Nádej nezahanbuje

Nádej nezahanbuje R 5, 5 -11: “A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. (6) Veď Kristus, keď sme ešte mdlí boli, v príhodný čas umrel za bezbožných. (7) Lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. (8) Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme ešte boli ešte hriešni. (9) O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou! (10) Lebo ak sme boli zmierení s bohom smrťou...

Spomínajte na svojich vodcov

Spomínajte na svojich vodcov a napodobňujte ich vieru Žd 13, 7-9 a: “Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol ich obcovania, a napodobňujte ich vieru. (8) Ježiš Kristus ten istý včera, dnes i naveky. (9) Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukám. Lebo je dobre, keď sa srdce posilňuje milosťou”. Amen Bratia a sestry v Kristu ! Apoštolská výzva: “Spomínajte na vojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie” nás vedie priamo k spomienke na reformátora Martina Luthera a na jeho celoživotné dielo, ktorému zasvätil svoj život. Za začiatok ním započatej reformácie sa považuje 31.október 1517,...

Živé kamene

Živé kamene 1 Pt 2, 4 – 9: “Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, (5) a aj vy sami, ako živé kamene, vzdelávajte sa v duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. (6) Veď stojí v Písme: Ajhľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v Neho, nebude nikdy zahanbený. Tak vám, veriacim je chválou, nevercom však je kameňom, ktorí zavrhli stavitelia, ale ktorý sa stal uholným kameňom, (8) kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni, slovu neposlušní, sa urážajú; to je teda ich...

Dedo Mráz v predstihu

Dedo Mráz prišiel na Slovensko v predstihu Dedo Mráz Slovákov extra miluje, najmä niektorých. Svedčia o tom jeho nádielky, ktoré bohato rozdeľuje svojím ctiteľom. Je jedno, či žijú v Prahe, alebo v Bratislave. Najnovšie dostal opäť darček aj Štefan Sadiky. Túto osobnosť objavil a zanechal nám ako vzácny relikt, sám veľký Doktor, ktorý nám dokázal, že druhé Švajčiarsko na Slovensku je možné. Obe krajiny sú malé, z toho titulu sa však nemôžu ujsť kúpeľné miesta všetkým. Pič Coly si také kapacity ako Štefan obchádza. V inom úrade držal Dobroslava na doraz- a keď to už nešlo ďalej, posunul ho o...

Poďakovanie za úrody

Poďakovanie za úrody zeme F 4, 4-9: “Radujte sa v Pánu vždycky! Opakujem: Radujte sa! (5) Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! (6) O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. (7) A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježiši. (8) Napokon, premýšľajte bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! (9) Čomu ste sa aj naučili, čo ste aj prijali...