Pamiatka reformácie – (M.Rázus)

Martin Rázus: PAMIATKA REFORMÁCIE Svetlo pravdy Tvojej, Bože Hospodine, nikdy nevyhasne, v tmách sa nerozplynie. Dopustíš i mraku sadnúť na svet duší, no rek silný vždy ho v Tvojom mene skruší. Tak ho rozbil niekdy muž dľa Tvojho slova – zrodila sa cirkev, svitla doba nová. Na tie slávne deje zbožne spomíname s prehlbokou vďakou v tichom našom chráme. Ó, sväť s nami, Pane, žehnaj svojmu dielu, utvrď vieru v nás a popraj myseľ smelú! Za čistotu slova stáť, i za sviatosti – až sa časy zmenia, svätosť presvedčenia spojí nás tam s Tebou nebies na výsosi!

Aktuálne znenie cikevnoprávnych predpisov ECAV

Aktuálne znenie cirkevnoprávnych predpisov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vydal Tranoscius 2013. Spracovania aktuálnych predpisov do jednej knihy sa ujal brat Ján Bunčák, farár v Trenčíne a postupne do pôvodného textu cirkevnoprávnych predpisov povkladal ich novelizácie. Následne sa urobili aj ďalšie korektúry a doplňky. Publikácia pozostáva z aktuálneho znenia cirkevných ústavných zákonov, cirkevných zákonov, cirkevných nariadení, zásad a rozhodnutí Osobitného senátu Generálneho súdu. Na konci každého predpisu je uvedený konkrétny dátum jeho účinnosti, aj novelizácií. Publikácia má poslúžiť a byť k dispozícii každej COJ, ale aj jej predstaviteľom, syynodálom, členom cirkevných súdov, sudcom, ba aj členom cirkvi pre všeobecný...

Nemožné – možným!

Nemožné – možným! Mk 10, 17 – 27: “Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života? Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh. (19) Znáš prikázania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivého svedectva, nepoškodíš, cti si otca i matku; (20) Odpovedal Mu: Majstre, toto všetko som zachovával od mladosti. (21) Tu sa Ježiš zahľadel na neho, zamiloval si ho a povedal mu: Jedno ti chýba: choď predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v...

Ako vidíš Ježiša?

Ako vidíš Ježiša? J 9, 31- 41: “Vieme, že Boh nevyslýcha hriešnikov, ale vyslýcha toho, kto je bohabojný a koná Jeho vôľu. (32) Jakživ nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči; (33) keby tento nebol od Boha, nemohol by nič robiť. (34) Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil, a ty nás poučuješ? A vyhodili ho. (35) I počul Ježiš, že ho vyhodili, a keď ho našiel, riekol mu: Veríš v Syna človeka? (36) Onen odpovedal takto: A kto je to, Pane, aby som veril v Neho? (37) Riekol mu Ježiš: Veď si Ho videl;...

Pamiatka posvätenia kostola v Rovensku

Pamiatka posvätenia kostola v Rovensku Zjav 21, 3 – 5: “A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, (4) zotrie im každú slzu z očú a smrti už viac nebude ani smútku ani plaču ani bolesti už viac nebude, lebo prvotné veci sa pominuli. (5) A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, nové činím všetko. A povedal ešte: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé”. Amen Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Keď zalistujeme v...

Niekde na západe …hlavné nedeľné „bohoslužby“

„Kostol (nielen) pre malých“ – tak znel lákavý názov ekumenického podujatia, ktoré pripravil miestny kalvínsky zbor v rámci niečoho ako hody v obci. Prišlo tam možno 70 ľudí, rodiny s malými deťmi, domáci, proste sen každého misionára. Pani farárka s týmom pripravili nasledovné: 1. všetkých privítali už vo dverách s podaním rúk, čo navodilo nádejný pocit. 2. v sále sa po privítaní a skonštatácii rekordnej účasti predstavil prípravný tím – samé ženy v rátane pani farárky. Manžel pani farárky, tiež farár, sedel v obecenstve. 3. Na letáčikoch boli dve piesne – jedna africká, bez prekladu, jedna v jazyku nášho kmeňa....