Historické mapy Slovenského územia

Lazarova mapa – klenot našej kartografie má 500 rokov! – Zaujímavý blog: http://marekvalko.blog.sme.sk/c/334058/Lazarova-mapa-klenot-nasej-kartografie-ma-500-rokov.html?utm_source=sme-title&utm_medium=web&utm_campaign=blog Samotná Lazarova mapa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Tabula_hungariae.jpg Iná mapa pochádza z pera významného slovenského geografa Samuela Mikovíniho z roku cca 1739 a zachytáva všetky dediny na území západného a stredného Slovenska: http://mek.niif.hu/06400/06422/html/top_megye/megye16 Okrem toho sú tu zaznačené názvy miest a dedín nepozmenené násilnou maďarizáciou, ktorá prišla až koncom 19. storočia.

Kázání o šelmách z Apokalypsy

První čtení: Daniel 7,1 – 15: „V prvním roce vlády Belšasara, krále babylónského, viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. Daniel řekl: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře. A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v...

Radostné darcovstvo a spravodlivé šafárstvo

Radostné darcovstvo a spravodlivé šafárstvo Lk 19, 1-10: “Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. (2) A hľa, muž, menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, (3) žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. (4) Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tade. (5) Keď Ježiš prišie na to miesto, pozrel na neho a povedal mu: Zacheus, zostúp rýchlo, lebo v tvojom dome musím dnes zostať. (6) A zostúpil rýchlo a prijal Ho s radosťou. (7) Všetci, ktorí to videli, reptali a hovorili:...

Jaroslav Moncoľ

Jaroslav Moncoľ sa narodil 14. novembra 1928 v Klenovci rodičom Pavlovi Moncoľovi a Júlii, rod. Zajacovej.
Maturoval r. 1947 v Rimavskej Sobote. Pôvodne začal študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Po februári 1948 bolo jasné, že ako profesor by sa nemohol slobodne zúčastňovať náboženského života, a tak 8. decembra 1948 požiadal o dimisórium a prestúpil na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu. Štúdium zakončil 30. júna 1951. Na podnet troch členov profesorského zboru podal na dekanát žiadosť o prijatie ašpirantúry so záväzkom, že podá dizertáciu na tému „Ospravedlnenie“. Politická situácia však tieto ambície prekazila. Na ašpirantúru nedostal súhlas. Dňa 15....

Za bratom farárom ThMgr.Jaroslavom Moncoľom

Dňa 5.7.2013 dokonal časnú púť brat farár Jaroslav Moncoľ, ktorý žil na odpočinku u svojej dcéry na fare v Uhorskom. Posledná rozlúčka so zosnulým vzácnym bratom sa konala dňa 9.júla. V prítomnosti pozostalej rodiny, bratstva z oseniorátu a mnohých veriacich sa so zosnulým rozlúčil brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Poďakoval Pánu Bohu za jeho život a všetko, čo vykonal pre cirkev. Čitateľom ev.portálu bol známy ako autor knihy: Zákon a Evanjelium. Trpezlivo niesol všetky ťarchy života v duchu slov Písma:“Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž a nasleduje ma: lebo kto by si chcel...

Jubilantom

Jubilantom Žalm 145, 1-3: (1) “Budem Ťa vyvšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dobrorečiť Tvojmu menu! Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť tvoje meno. Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden a jeho veľkoť nevýstižná. “ Amen Bohumilý cirkevný zbor sobotištský, bratia a sestry v Kristu Ježiši, našom Pánovi, milí jubilujúci – zlatí (é) konfirmandi! Slovami 145. Žalmu chceme dnes spoločne i každý z vás osobne poďakovať Pánu Bohu za Jeho dobotu, za Jeho láskavú Otcovskú starosltivosť a všetko požehnanie, ktoré ste prijali z Jeho milostivých rúk. I my ostatní Mu chceme ďakovať za vás, zlatých...

Nová sekta na Slovensku

Na Slovensko prichádza a začína pôsobiť nová sekta – BOŽIA CIRKEV – World Mission Society – Church of God… Jej pôvod je v Južnej Kórei a viac sa o nej dočítate na: http://rozmer.sk/sk/articles/show/1274 … biblické citáty sa podávajú s absolútnou samozrejmosťou a keď si ich človek nalistuje, skutočne ich v Biblii aj nájde. Keďže sa však sústredíte na samotné hľadanie, nekoncentrujete sa už na ich obsah a nevnímate, že sú v citátoch povynechávané rôzne tiež podstatné slová a citáty sú povytrhávané z kontextu. Nehovoriac o tom, že sú zámerne pospájané s inými citátmi (i nesúvisiacimi), aby to argumentu dodalo na...

Vyhlásenie o manželstve a rodine

1. „Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ (2Tim 3, 16 – 17). Zámerom Písma svätého nie je odsudzovať ale sprevádzať a viesť človeka k dobrému a formovať ho dokonalosťou Božej zjavenej pravdy. 2. Písmo sväté ako prameň Božieho zjavenia a kresťanskej náuky podáva jasné svedectvo o manželstve a rodine ako o Božom stvoriteľskom poriadku: „ Tak stvoril Boh človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril“ (1M 1, 27) a „Preto muž opustí svojho...

ekumenické bohoslužby

Festival Bažant Pohoda, letisko Trenčín PRAVDA A MOC Pred bohoslužbou zaspieva rabín Zev Stiefer Slovo: Anton Srholec, Anna Polcková, Daniel Pastirčák Divadlo Skrat: Ľubo Burgr, Vlado Zboroň, Dušan Vicen Piesne Ali Ibn Rašid – Ľubo Burgr, Peter Smolárik Hudobná improvizácia: Dorota Matejová, Ján Kružliak Moderuje Juraj Kušnierik Kristus sa sám k sebe postavil s príkladnou dôslednosťou; žil svoj život až k trpkému koncu, bez ohľadu na ľudské konvencie, v opozícii voči tradícii, v očiach náboženských autorít svojej doby, bol najhorší z heretikov, v očiach svojej rodiny, blázon. A my? Chceme imitovať Krista, a dúfame, že nás pred naším vlastným údelom...

Povzbudenie k dobrému boju viery

Povzbudenie k dobrému boju viery 2 Tim 3, 14-17, 4, 7- 8: “Ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil a o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil, – (15) a že od detstva znáš sväté Písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. (16) Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, trestať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby dokonalý bol človek Boží a spôsobný na všetko dobré. – (4,7) Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. (8) Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá...