Z rokovania GP ECAV 5.apríla 2O13 v Prešove

Generálne presbyterstvo (GP) na svojom druhom zaadnutí 5.4. v Prešove prijalo nasledovné uznesenia: – Prijalo správu o aktivitách predsedníctva ECAV, najmä z rokovania s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom, s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, rokovanie s predstaviteľi EBF a pohovory generálneho biskupa so záujemcami o službu vo väzenskej misii. -Zaoberalo sa ročnou závierkou ECAV na Slovensku za r.2012 a prípravou rozpočtu na r. 2O14 a odprúča ich na schválenie synode. -Novelizovalo štatút Generálnej podporovne. – Zmenilo i štatút školského výboru / iba formálna zmena v zložení/. Voľby členov synodálnych výborov a ostaných výborov a komisií. Tajným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou...

Pastierska služba v cirkvi a v rodine

Pastierska služba v cirkvi a v rodine J 21, 15 – 19: “Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Odpovedal Mu: Áno, Pane, Ty vieš, že Ťa milujem. Riekol Mu Ježiš: Pas mojich baránkov! (16) Po druhý raz spýtal sa ho zase: Šimon, syn Jonášov, či mam miluješ? A on mu odpovedal: Áno, Pane, ty vieš, že Ťa milujem Riekol mu: Pas moje ovečky! (17) Aj po tretí raz sa ho spýtal: Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal: Či ma miluješ? a...

Úsmev- to je šanca premenená

Čo neznáša diabol?-No- humor predsa! Po ulici sa prechádza zamyslený kňaz. Pribehne k nemu chlapček, potiahne ho za reverendu a osloví ho: – Ujo! – Čo, môj malý? – Ujo, vy ste teta? …. – Pán farár, boli aj v raji mole? – Určite boli , syn môj. – A z čoho žili, keď ľudia ešte nenosili šaty? ….. Hádajú sa dvaja chlapci pred hodinou náboženstva: -Poviem pánovi farárovi, že si po mne hádzal kamene! – Ty si začal! – Áno, ale ja som ťa netrafil! …… Pýta sa učiteľ náboženstva svojich žiakov: -Akého hriechu sa dopustil Adam? – Zjedol...

Quasimodogeniti

Quasimodogeniti Mk 16, 9- 15: “A keď Ježiš vstal na úsvite v prvý deň po sobote, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov. (10) Ona šla a zvestovala tým, čo bývali s Ním a teraz žalostili a plakali. (11) Títo však, keď počuli, že žije a že Ho videla, neverili. (12) Potom zjavil sa v inej podobe dvom z nich na prechádzke, keď išli do poľa. (13) Aj títo šli oznámiť to ostatným, ale ani im neuverili. (14) Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca, že neverili tým,...

Všetko má svoj čas (Kaz. 3,1)

Múdry Šalamún bol napísal:Všetko má svoj čas. A tak aj môj čas odchodu z postu dobrovoľníka -redaktora na www.evanjelik.sk prišiel . Dnešným dňom ukončujem túto mne milú prácu a ďakujem Pánu Bohu za Jeho doterajšiu pomoc, požehnanie a vedenie. Svoje hrivny – znalosti jazykov som nezakopal, ale využil pre dobro nielen evanjelikov, ale všetkých, ktorí čítali našu stránku. Žiaľ, bolo mi smutno z toho počtu denných návštevníkov. Ak si to prepočítame na percento, výjde nám veľmi skúpa číslica. A to, prosím neboli len evanjelici zo Slovenska, ale aj neevanjelici a Neslováci. Všetkým Vám verným a pravidelným návštevníkom srdečná vďaka. Tá...

Výmena abatyše v kláštore Wuelfinghausen

V nedeľu 7. apríla t.r. v kláštore Wuelfinghausen v rámci služieb Božích krajinský biskup z Hannoveru Rolf Meister uviedol do úradu novú sestru abatyšu Reinhildu von Bibra. Súčasne sa rozlúčili s jej predchodkyňou sestrou Adelheidou Wenzelmannovou. „Našou víziou je živý, ekumenicky otvorený kláštor, miesto ticha ,ducha priateľstva, na ktorom môžu rôzni ľudia hľadať a nájsť Boha.“ V kláštore Wuelfinghausen 3. marca t.r. bola založená komunita tohto kláštora. Dovtedy komunita nebola samostatná, ale patrila pod správu inej komunity. Teraz bude novou úlohou zabezpečiť dorast – noviciát, a to cestou pobytu v kláštore na určitý čas – skúšobnú dobu. Po istom čase...

Francúzky parlament

Francúzky parlament schválil včera prevahou 22 hlasov návrh zákona, ktorý povoľuje sobáše homosexuálnych párov a navyše im dovoľuje aj adoptovať deti. Francúzko sa tak zaradilo ku krajinám EU, kde tak urobili už skôr. Mienky sa rozchádzajú v tom, či tak Francia urobila krok vpred, ale krok dozadu. Čas ukáže. Všeobecne však možno povedať, že keď zasadajú parlamenty, občania si nemôžu by istí ničím. Jedno však nedokáže žiaden parlament uzákoniť : aby homosexuálne páriaci sa plodili aj vlastné deti. Homosexuálov možno preto definovať ako ľudí, ktorí majú veľké požiadavky, ale robia málo pre ich naplnenie.

Schneider a pápež František

Na pondelkovej polhodinovej súkromnej audiencii predsedu Rady EKD Nikolausa Schneidera s pápežom Františkom došlom k výmene názorov o ekuméne. Schneider pritom pápeža pozval na oslavy 500. výročia reformácie do Nemecka. Katolícka strana je o účasti zdržanlivá, hovorí o rozkole cirkvi a o následných nábožen ských bojoch a vojnách. To bola chyba, ale vinná je aj druhá strana, to si treba ozrejmiť. Povedal Schneider. Vyzval pápeža na riešenie otázky prislúženia Večere Pánovej pri zmiešaných manželstvách. Tam katolícké právo toto nepovoľuje. Stretnutie prebehlo vo veľmi srdečnom ovzduší. Na prijatí bola aj manželka predsedu Rady EKD. (www.ekd.de)