Koniec sveta

K O N I E C S V E T A Mt 24, 37- 51: “Lebo ako bolo za dňov Noacha, tak bude pri príchode Syna človeka; (38) ako totiž v dni pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, (39) a nič nespozorovali, že prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. (40) Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; (41) dve budú mlieť vo mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. (42) Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán....

Vstúp do chrámu

Vstúp do chrámu Ž 100: (1) Zvučne plesaj Hospodinu, celá zem! S radosťou slúžte Hospodinu, vchádzajte pred neho s plesaním! Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce jeho pastvy. Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom v Jheo nádvoria, ďakujte Mu a dobrorečte jheo menu! Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Amen Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristu Pánu! Keď má niekto z našich blízkych narodeniny, túžime po tom, aby sme mu mohli zablahoželať pri osobnej návšteve. Nie vždy je možné...

Ježiš Kristus – uholný kameň cirkvi

Ježiš Kristus – uholný kameň cirkvi Ef 2, 17- 22 a 3, 6-12: “A tak prišiel zvestovať pokoj vám ďalekým a pokoj aj blízkym, (18) lebo skrze Neho obaja máme prístup k Otcovi v jednom Duchu. (19) A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci, ale ste spouobčania svätých a domáci Boží, (20) vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus, (21) na ktorom každé stavanie, príslušne pospájané, rastie v chrám svätý v Pánu (22) a na ktorom aj vy budete zbudovaní v príbytok Boží. -(3,6) Pohania skrze evanjelium sú spoludedičmi, spoluúdmi toho istého...

30. NOVEMBER

30. NOVEMBER Kto zvíťazí, tomu dám sedieť so mnou na mojom tróne. Zjavenie 3, 21 a Evanjelium by nás malo privádzať k úžasu, aby sme sa hrdo a radostne mohli pochváliť: Som kresťan a som pokrstený, preto nepochybujem, že sa v Kristovi Pánovi stanem a zostanem pánom nad hriechom a smrťou. Všetko stvorenie mi poslúži na moje najlepšie dobro. Keby som hneď nosil na hlave korunu tureckého cisára, nie je to nič proti tomu, že mám účastenstvo na dedičstve Kristovom a mám žiť pri Ňom vo večnosti. Ale kd enájdeš tých, ktorí skutočne veria celým srdcom? Pričasto to vieme a...

Dnes je pamiatka ap. Ondreja

Dnes je posledný novembrový deň – 30. Je to pamiatka apoštola Ondreja. Pozdravujeme srdečne všetkých bratov – nositeľov tohto mena, či už v podobe Ondrej alebo Andrej. Nech im zazneje slovo z dnešných Hesiel: “ Myslíte na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi.“ Kol. 2,3

„Brot für die Welt“ otvoria evanjelické služby Božie

Na 1. adventnú nedeľu otvoria evanjelickými službami Božími tradičnú akciu pomoci hladujúcim vo svete “ ROT FUER DIE WELT“ – CHLIEB PRE SVET. Služby Božie budú v Stiftskirche v Štuttgarte, kázať bude krajinský biskup Frank O. July. Slávnosť hudobnme ozdobí štuttgarttský Chlapčenský zbor Hymnus. SB v priamom prenose odvysiela ARD o 10.00 hodine.Akcia Brot f.die Welt je t.r. v poradí už 54. Organizuje ju nemecká diakonia. (www.ekd.de)

Spasení milosťou

Spasení milosťou Ef 2, 4 – 10: “Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju velikú lásku, ktorou si nás zamiloval, (5) obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach, – veď milosťou ste spasení! – (6) a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježiši, (7) aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježiši ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti,- (8) Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; (9) nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. (10) Veď sme Jeho dielo, stvorení v...

Evanjelické služby Božie na 1. adventnú nedeľu v STV 2

Slovenská televízia 2 – Dvojka vysiela v priamom prenose evanjelické služby Božie na 1. adventnú nedeľu 2. dec. 2012 o 10.30 hodine z ev .a.v. kostola v Bátovciach. Slovo Božie bude zvestovať senior Dunajsko – nitrianskeho seniorátu Mgr. Ján Jančo. Monumentálny tolerančný kostol, nazývaný aj katedrála, pochádza z r. 1783. Roku 2010 po dvojročnej oprave a renovácii z medzinárodných fondov a štátnej finančnej podpory bol opätovne posvätený.

29. NOVEMBER

29. NOVEMBER …povedal: Odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí. A vysmiali Ho! Matúš 9, 24 Vysvetlime si, aký je rozdiel medzi t e l e s n ý m i a k r e s ť a n s k ý m i očami. Kresťanove oči sú také, ktoré hľadiac na smrť, hriech a peklo dokážu povedať: Nevidím nijakú smrť, necítim nijaký hriech, nie som zatratený, ale vidím v K r i s t o v i čistú svätosť, život a blaženosť. I keď som úbohý, necítim nijaký hriech, nie som zatratený, ale vidím v Kristovi čistú svätosť, život a...