Luther: 95 výpovedí proti odpustkom

Z opravdivej lásky a osobitného úsilia vyniesť pravdu na svetlo má sa vo Wittenbergu dišputovať o nasledovných výpovediach pod predsedníctvom ctihodného otca dr. Martina Luthera, augustiniána, magistra slobodných umení a Písma svätého, ako aj riadneho učiteľa. Prosí preto tých, čo nie sú prítomní a nemôžu si s nami vymeniť názory, aby to urobili písomne. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Martin Luther, Wittenberg, 31. október 1517 1. Keď náš Pán a Majster hovorí: „Pokánie čiňte“ atď., tak chce, aby celý život Jeho veriacich na zemi bol ustavičným pokáním. 2. A takéto slovo nemožno chápať z hľadiska sviatosti pokánia, to...

31. OKTÓBER – Pamiatka reformácie

Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. Rímskym 3, 28 Ako vysoko je nebo nad zemou, tak veľmi je vzdialený zákon od ospravedlnenia. V ospravedlnení sa nemá učiť, kázať ani uvažovať nič iné len jedine slovo milosti v Kristovi. Zákon vôbec neslúži na dosiahnutie a napomáhanie spravodlivosti, ktorá platí pred Bohom. Ak sa chápe vážne, vedie a spôsobuje zúfalstvo; ak sa chápe ľahkovážne, privádza k pokrytectvu. Nesprávne chápané Evanjelium tvorí bezbožných sebeckých ľudí; ak je správne chápané a vierou prijímané, vtedy tvorí zbožných, blahoslavených ľudí. Kresťanská spravodlivosť je naša jediná záštita, a to nielen proti akémukoľvek...

Prezident SLZ k Pamiatke reformácie 2012

Som rád, že mám túto príležitosť, spolu s Lutheran spoločenstvo vo svete premýšľať o tom, čo to znamená sláviť reformáciu ako globálny spoločenstiev. Reformácia priniesla späť sviežosť evanjelia do Jeruzalema. Obývacia Evanjelium nás spája v tele Kristovom, a následne s cirkvami po celom svete. Ako luteráni máme výsadu patrí do Svetovej luteránskej federácie (LWF), globálne spoločenstvo. My všetci sú „spojené v kazateľnice a oltárnej priateľstva“ a „slúžiť jednotu kresťanov po celom svete.“ (LWF Ústava, III.) Po mnoho rokov, bol Lutheran reformácie za ťažké odlíšiť od iných denominácií. Dnes je to iné. Symbolicky predstavuje skutočnosť, že Lutheran / rímskokatolícka „Spoločné vyhlásenie...

25 rokov prítomnosti Švédskej cirkvi v San Agustin, Gran Canaria,Španielsko

28. októbra 2012 sa vo Švédskom kostole v lokalite San Agustin, na Gran Canaria konali slávnostné služby Božie z príležitosti 25. výročia založenia cirkevného zboru. Toto cirkevné stredisko okrem kostola a teda bohoslužieb a denných pobožností umožňuje švédom stretávať sa v kaviarni pri čítaní dennej tlače, časopisov a požičiavaní kníh z knižnice. Je miestom stretnutí, rozhovorov, ale aj vzájomných rád a pomoci. Oslavy potrvajú do konca decembra. Na ostrovy prichádzajú zo Švédska v zimnom období roka nielen turisti na týždeň, dva, ale aj početní seniori, ktorí tu trávia v príjemnej klíme čas približne od októbra do apríla. Farárom je Anders...

Ekumenické reformačné bohoslužby v Budapešti

V nedeľu 28. októbra 2012 sa v evanjelickom kostole na Budínskom hrade konali tradičné ekumenické bohoslužby reformačných cirkví v Maďarsku. Zúčastnili sa ich zástupcovia evanjelickej , reformovanej, metodistickej, baptistickej a letničnej cirkvi.Prítomný bol aj gen. tajomník ERC v Maďarsku Dr. Fischl Vilmos. Slovo Božie zvestoval na Lk 1, 67-75 Gustáv Boelcskei, reformovaný biskup. V kázni o.i. povedsal, že reformácia bola dielom Ducha svätého a ako taká netýka sa len n iekoľkých vyznaní, ale je vecou celého kresťanstva. (www.evangelikus.hu)

30. OKTÓBER

30. OKTÓBER Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Žalm 46, 12 /Z listu kurfirstovi Fridrichovi, keď sa Luther zdržiaval na Wartburgu./ Napísal som svoju mienku ct.kurfirstovi z Božej milosti, aby vedel, že idem do Wartburgu pod istejšou ochranou, ako je kurfirstvova. Nemám ani v úmysle požadovať ochranu cteného kurfirsta z Božej milosti. Veru, myslím si, že by som mohol C.K.B.M. lepšie ochraňovať než on mňa. Okrem toho, keby keby som bol vedel, že ma C.K.B.M. môže a chce ochraňovať, nebol by som s tým súhlasil. V tejto veci nemôže a nemá nijaký meč rozhodovť a...