Konečné výsledky zo sčítania r.2011 – náboženstvo

Najpočetnejšou cirkvou na Slovensku je Rímskokatolícka cirkev. Účasť na náboženskom živote, resp. vzťah k nej deklarovalo 62 % obyvateľov SR. Kým podiel obyvateľov, ktorí si uviedli Rímskokatolícku cirkev, ako aj podiel obyvateľov, ktorí si uviedli ďalšie najpočetnejšie cirkvi – Evanjelickú cirkev augsburského vyznania (5,9 %), Gréckokatolícku cirkev (3,8 %) a Reformovanú kresťanskú cirkev (1,8 %) sa na Slovensku v porovnaní so sčítaním v roku 2001 znížil, počet obyvateľov bez vyznania sa za rovnaké obdobie mierne zvýšil, z 13 % v roku 2001 na 13,4 % v roku 2011. Obyvateľstvo podľa náboženského vyznania Najpočetnejšie cirkvi podľa SODB 2011 sú: RKC  –...

29. JÚN

                                                          29. JÚN                                              Deň apoštolov Petra  a Pavla     Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš  Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť,...

28. JÚN

                                                          28. JÚN   …lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach.                                                                                                              ...

Deň spevokolov v Stredonemeckej cirkvi (EKM)

Stredonemecká cirkev (EKM) očakáva v Deň spevokolov 8. júla 2012 na piatich miestach do 3 tisícky spevákov z 220 spevokolov. Tými mestami sú: Magdeburg, Merseburg, Apolda, Gotha a Suhl. EKM má asi 820 spevokolov s 15 tisícmi členov. Obsahom sú skladby zamerané Lutherovu dekádu k Veľkému jubileu reformácie. Na programe sú verejné skúšky a vystúpenia, bohoslužby, ale aj "Poďte a spievajte aj vy!". (www.ekmd.de)

Zlaté jubileum ELCT

17. júna t.r. sa v Evanjelicko-luteránskej cirkvi Tanzánie (ELCT) konali slávnostné služby Božie, ktoré boli venované štyrom veciam: 20 rokov od zriadenia diecézy Meru, 50 rokov vzniku cirkvi – zlaté jubileum, inaugurácia Mshikimano Vocation Training college a vyradenie absolventov tejto školy, ktorá bola zriadená 2. mája 1998. Slávnosť začala procesiou, potom miestny biskup prezentoval knihu o zlatom jubileu s názvom " Celostné evanjelium". Následne bol odhalený pamätník zlatého jubilea cirkvi. Na slávnosti sa zúčastnilo okolo 1000 veriacich a slávnosť trvala štyri hodiny. Hodno pripomenúť, že v roku založenia mala cirkev  500 tisíc, r.2011 už 5 miliónov 800 tisíc členov. (www.elct.or.tz)

Obriezka chlapcov z náboženských dôvodov v Kolíne trestná

Zemský súd v Kolíne nad Rýnom vydal uznesenie, že obriezka chlapcov z náboženských dôvodov môže byť trestná. Stalo sa to na základe prípadu jedného štvorročného chlapca, ktorého rodičia sú moslimolvia a požiadali lekára o obriezku. Ten ju vykonal, ale chlapec v noci dostal krvácanie, a tak bola potrebná prvá pomoc. O tom sa dozvedel prokurátor a zažaloval lekára. Nakoniec bol lekár prepustený bez trestu, lebo vraj nepoznal takéto nariadenie. Obriezka je možná iba z medicínského dôvodu – zúženie predkožky. Na súdny výrok sa teraz množia protesty židovských predstaviteľov, keďže v judaizme je obriezka povinná u chlapcov už po tisícročia ako...

Kirgizsky cirkevný zbor ELCAV v Moskve rastie

21. júna t.r. veriaci členovia kirgizského cirkevného zboru Evanjelicko-luteránskej cirkvi a.v. v Rusku so sídlom v Moskve zažili slávnosť sviatosti Krstu svätého, keď tento bol vykonaný plným ponorením na brehu Chimkinskej vodnej nádrže v mestskom parku Severnoje Tušino. Sviatosť krstu vykonal pastor Viktor Alijev. Súčasťou bolo pomazanie križmou, odriekanie sa skutkov diabla a odriekaním apoštolského symbolu viery. Počas slávnosti prítomní spievali duchovné piesne a žalmy v kirgizskom jazyku. Krst svätý prijali tri ženy a dvaja muži.Po Krste bola Večera Pánova a na záver hody lásky – agapé. (www.luther.ru)

Stretnutie nemeckých ev. zahraničných farárov vo Wittenbergu

Od 3. do 9. júla 2012 sa vo Wittenbergu stretne okolo 100 farárov EKD zo zahraničných cirkevných zborov. Témou rokovania bude príprava osláv 500. výročia reformácie M.Luthera. Na úvod budú služby Božie v Mestskom chráme.Na podujatí očakávajú predsedkyňu synody EKD K.G. Eckardt a ministra kultúry Sasko-Anhaltsko S.Dorgerloha. Na záver konferencie budú bohoslužby Zámockom chráme so službou predsedu Rady EKD N. Schneidera. (www.ekd.de)

27. JÚN

                              27. JÚN   O zasľúbení Božom nepochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, vzdával Bohu slávu.                                                                                                                                                                    Rímskym 4, 20        Nemusíme veriť všetkým vidinám, aj keby sa hneď zdali hodnovernými. Ja sa chcem držať Božieho slova a ním sa uspokojiť. S ním chcem žiť, s ním aj zomrieť.      Nuž, keby chcel Boh poslať  anjela, ktorý by mi povedal, nesmieš zasľúbeniu veriť, tak...