31. MÁJ

31. MÁJ Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. Rímskym 7, 18 Všetci svätí musia pospevovať pieseň: Otče náš…odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojím! Ostatní, ktorí svoju svätosť pokladajú za záver snáh, nechápu vonkoncom nič, nuž uvedené slovo im ani nie je adresované, pretože si myslia, že v kráľovstve Kristovom je už všetko dokonalé, že nijakého hriechu v ňom niet, že v ňom musí byť všetko čisté ako výber z najlepšieho; požadujú takého kresťana, ktorý nemá nijakého hriechu a...

V.Pudov zvolený za biskupa ELC AV v Rusku

26. mája 2012 bol na zasadnutí konzistória Evanjelicko-luteránskej cirkvi aug. vyznania v Rusku jednomyselne za biskupa Južného okruhu európskej časti Ruska tejto cirkvi zvolený prezident synody ELC AV v Rusku Vladimir Sergejevič Pudov. Sídlom biskupa bude mesto Krasnodar. Jeho inštalácia sa vykoná v tomto meste v auguste t.r. (www.luther.ru)

Buranovské bábušky sa pomodlili na mieste budúceho chrámu

V stredu 29. mája t.r. sa v dedine Buranovo známa skupina Buranovskije babušky pomodlila na mieste budúceho chrámu. Ako babičky povedali, motívom ich vystúpenia na medzinárodnej súťaži Euro Song Fest 2012 v Baku bola stavba chrámu. Rodáci babkám pripravili prekvapenie: kým boli v Baku , položili v strede obce základný kameň chrámu Svätej Trojice, ktorý má byť v hrubej stavbe postavený do konca t.r. Takýto chrám v obci už bol postavený v r. 1895, ale boľševici ho v 30-ych rokoch m.st. zbúrali. Ako je známe, táto ruská skupina získala v Baku v súťaži druhé miesto. (www.baznica.info)

TAIZÉ 2012 – týždenný pobyt v komunite bratov z Taizé

Srdečne pozývame stráviť týždeň 30.6. – 8.7.2012 spolu s mladými zo Slovenska a z celého sveta vo Francúzsku, v medzinárodnej ekumenickej komunite bratov z Taizé. Prečo prísť do Taizé? Komunita od svojich počiatkov smerovala k dvom cieľom: žiť v spoločenstve s Bohom skrze modlitbu a byť kvasom pokoja a dôvery uprostred ľudskej rodiny. Pobyt v Taizé je príležitosťou hľadať spoločenstvo s Bohom v modlitbe, speve, tichu a rozjímaní. Možno tu znovuobjaviť vnútorný pokoj, zmysel života a novú silu. Skúsenosť jednoduchého života zdieľaného s druhými nám pripomína, že každodenný život, taký aký je, je miestom, kde nás očakáva Kristus. Niektorí mladí...

29. MÁJ

29. MÁJ Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti -… Galatským 6, 1 Kráľovstvo Kristovo je kráľovstvo viery, ktoré každodenne pôsobí svojím dielom, borí sa s hriechom a bojuje proti smrti, kým to Kráľovstvo nedosiahne dokonalosť. Aj keby sa niekto dopustil nejakého poklesku, čo sa zavše stáva, aj tak je Kristus prítomný, rozhoduje svojím Duchom a premáha hriech, dvíha skleslého a hovorí: Vstaň, brat, nech ťa nepremôže nijaká núdza, vždy znova sa obnovujúca, tak silne prenikajúca. Bez pokleskov to nebýva; len hlaď, aby si úplne neklesol. Tu platí padanie a vstávanie,...

Ježiš zomrel 3. apríla roku 33

Je mnoho teórií o Ježišovi z Nazareta a Jeho smrti. Nemeckí gológovia tvrdia, že vraj vyriešili čas Ježišovej smrti. Vedci -výskumníci geológovia skúmali usadeniny pri Mŕtvom mori. Našli tam dve vrstvy,poukazujúce na zemetrasenia. Jedno malo byť r. 31 a druhé r.33. Podľa Matúša pri Ježišovej smrti bolo zemetrasenie, bolo to za vlády Pontského Piláta, a teda to bol rok 33, kedy on panoval v Judei.Ak sa zohľadnia správy z evanjelií,že to bol piatok a vezmú sa do úvahy židovský kalendár a astronomické výpočty, výsledok je dátum: 3. apríl roku 33. (www.-idea.de)  

Cirkvi a náboženské spoločnosti v Rakúsku vytvorili spoločnú platformu

24. mája t.r. sa vo Viedni stretli zástupcovia niektorých kresťanských cirkví a nekresťanských náboženstiev, aby vytvorili spoločnú platformu. Jej cieľom je výmena dôležitých otázok vo vzťahu štátu a náboženských spoločností. Platforma je otvorená pre všetkých 14 náboženských registrovaných organizácií v Rakúsku. Hostiteľom zakladajúceho stretnutia bol gen. tajomník katolíckej biskupskej konferencie Rakúska Peter Schipka.Prítomní boli oi. ev. biskup M.Buenker, reformovaný superintendent Thomas Hennfeld, zástupcovia islamu, budhizmu, judaizmu a iní.   (www.evang.at)

Otvorili Domov lásky Arpáda Bollu v Budapešti

Na Svätodušný pondelok 28. mája 2012 sa veriaci evanjelici v cirkevnom zbore v Budapešti-Rákospalote zišli na milej slávnosti. Za účasti domácej farárky Ponicsán Erzsébet em. biskup Harmati Béla modlitbou a Božím slovom požehnal a otvoril nový Domov lásky Arpáda Bollu. Domov má 34 postelí v jedno a dvojlôžkových apatmánoch a bude slúžiť seniorom. Árpad Bolla bol významný, činorodý ev. kňaz a senior, ktorý pracoval aj v tomto cirkevnom zbore. Na slávnosti bola aj jeho manželka, tri deti a vnuci. (www.evangelikus.hu)

28. MÁJ

28.MÁJ A preto aj tí, čo trpia podľa vôle Božej, nech dobre konajú a porúčajú duše vernému Stvoriteľovi. 1. Petrov 4, 19 Je také kresťanské umenie, ktoré si máme osvojiť všetci, aby sme hľadeli na Slovo a zaháňali si spred očí všetky valiace sa biedy a utrpenie. Telo si to umenie vôbec neosvojí; nedovidí ďalej než na prítomné utrpenie. A je to spôsob diabla, ktorý Slovo odsúva ďaleko z očí, aby človek nevidel nič iné len biedu, ktorá ho obklopuje. Ale takto to nesmie zostať; kto sa riadi pocitmi, stráca Krista. Len krížom a utrpením, ako len môžeš, čisť si...