Nový ev. kostol v meste Pila, Poľsko

Vo Veľkonočný pondelok 25. apríla t.r. sa v 75 tisícovom meste Pila, v diecéze Pomoransko-veľkopoľskej konala slávnosť posviacky nového ev. kostola. Kostol začali stavať v r. 2008. Posviacku Božieho stanku vykonal biskup Evanjelickej cirkvi v Poľsku J. Samiec z Varšavy.Prítomní boli aj iní biskupi, duchovní ev. cirkvi i ekumény, zástupcovia mesta i armády,  hostia partnerských organizácii z Nemecka. 200 kresiel do chrámu venoval ev. cirkevný zbor z Düsseldorfu. Oltár, kazateľský pult  a krstiteľnica sú vyrobené z čiernej a hnedej žuly. Obraz zdobiaci presbytérium predstavuje ukrižovaného Krista a je namaľovaný farebne na oceľovej platni. V zadnej časti kostola sa nachádzajú: katechetická mistnosť, kancelária...

Komunita Casteller Ring opúšťa Erfurt

Śtyri sestry z komunity Casteller Ring, ktoré 15 rokov pôsobili v historicky pamätnom klášore augustiniánov v Erfurte , opúšťajú toto pôsobisko. Rozlúčia sa na službách Božích v nedeľu 8. mája t.r. V kláštore organizovali duchovný život: modlitby a služby Božie. Aj po ich odchode bude vo všedné dni pokračovať ich dielo .Na poludnie o 12. hodine a večer o 18. hodine modlitby. Viesť ich budú neordinovaní pracovníci. Služby Božie v kláštore bude viesť duchovný, ktorý odteraz tam bude mať systemizované miesto. Casteller Ring je evanjelická komunita žien, žijúca podľa hesla benekditínov ora et labora (modli sa a pracuj!).Patrí do zväzku...

Evanjelická cirkev v Maďarsku chce prispieť ku zníženiu štátneho dlhu

Je všeobecne známe, že ekonomická situácia v Maďarsku je veľmi zložitá. Aby sa vysoká štátna zadĺženosť znižila , občania i spoločenské organizácie sa hlásia s pomocou pomôcť vláde znížiť dlh. Podľa oznámenia www.evangelikus.hu  celokrajinské presbyterstvo ECM sa chce zapojiť do tejto akcie a to tak, že z darov veriacich a vlastných zdrojov zakúpi dve sanitky pre celoštátnu záchranú službu. Hodnota daru je vo výške 50 miliónov maďarských forintov, t.j. asi 189 tisíc €.

EBF UK si zvolila nového dekana

28. apríla 2011 sa na EBF UK v Bratislave konali voľby dekana fakulty. Akademický senát EBF UK za dekana fakulty pre obdobie od 10. mája 2011 do 10. mája 2015 zvolil Mgr. Ľubomíra Batku,PhD. Novému bratovi dekanovi ku zvoleniu srdečne gratulujeme a prajeme v práci dekana hojnosť Božieho požehnania. Heslo dňa v deň volieb :" Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky." Žalm 121,8

Severoamerickí luteráni pomáhajú sestrám a bratom v Etiópii

Spoločným úsilím spolku CORE, luteránskych zborov v misii pre Krista a Severoamerickej luteránskej cirkvi (NALC) vznikol fond pomoci bratom a sestrám v západnej a juhozápadnej Etiópii z Etópskej evanjelicko-luteránskej cirkvi Mekane Jesu , ktorí boli napadnutí islamistickými extrémistami, ich obydlia a kostoly podpálené a mnohí boli povraždení. Podľa prezidenta tejto cirkvi Rev. Wakseyhouma Idossu bolo zničených 57 kostolov a 45 rodinných domov. 3600 ľudí bolo vyhnaných zo svojich domovov. D.Buba, riaditeľ misie NALC, rodený Etiópčan, povedal, že to nie je takýto prvý prípad. Pred troma rokmi sa takéto brutálne násilie vykonalo na pastoroch, evanjelizátoroch a laických pracovníkoch, mnohé kostoly zhoreli...

10 tisíc motocyklistov na bohoslužbe v Nemecku

V 2. nedeľu po Veľkej noci t.j. 8. mája 2011 sa v meklenburskom meste Bad Doberan budú konať špeciálne bohoslužby pre motocyklistov. Pred miestnym chrámom Munster sa očakáva do 10 tisíc účastníkov. Toto podujatie sa koná pod heslom " Smrť uniká pred životom". Bohoslužby sa konajú už po 14. raz. Začiatok je plánovaný na 13. hodinu .Pred bohoslužbou si účastníci urobia výjazdy do pamätihodností okolia. Po bohoslužbách bude open air koncert. (www.kirche-mv.de)

9000 osôb počas pôstu v Rakúsku sa vzdalo používania auta

V Rakúsku už druhý rok iniciovala katolícka a evanjelická cirkev kvôli ochrane Božieho stvoriteľského diela pôstnu akciu -vzdania sa používania auta od popolcovej stredy do Bielej soboty -tzv. Autofasten. Toho roku oproti vlaňajšku sa  počet prihlásaných do akcie  zvýšil o 100% na 9 tisíc osôb. Vo vyhodnotení prihlásení uvádzajú, že sa vrátili k starému spôsobu – pešo a k jazde na bicykli. Mnohí používali verejné dopravné prostriedky, ale na ne mali aj  početné pripomienky, napr. zlepšenie hustoty – frekvencie jázd najmä v ranných a večerných hodinách a aj počas víkendových dní. Osobitne to platí najmä pre vidiecke oblasti. (www.evang.at)

Biela sobota – večer

                                                       Biela sobota – večer 1.čítanie: Ž 16                             Sk 2, 29- 32:  ”Mužovia, bratia! môžem vám  otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi , že umrel, pochovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami.(30) Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž,  že z jeho potomstva posadí na jeho trón, (31) predvidel a predpovedal vzkriesenie...

Divadlo! Dráma a tragédia

                                   DIVADLO!  DRÁMA  a TRAGÉDIA. Lk 23, 33 – 49        “Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava, druhého zľava. (34) Ježiš povedal: ”Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia”. Oni však delili si Jeho rúcha a metali o ne lós. (35) A ľud stál a díval sa. Uškľabovali sa aj poprední mužovia a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni seba, ak je On Pomazaný Boží, ten vyvolený.(36) Posmievali sa mu aj vojaci, keď prichádzali...

Večera v kostole v Dánsku

Na Zelený štvrtok 21. apríla t.r. sa v kostole Hyltebjerg vo Vanloese  konala vo večerných hodinách netradičná bohoslužba z príležitosti pamiatky ustanovenia sviatosti Večere Pánovej. V kostole miesto stoličiek boli teraz pozdľžne usporiadané stoly, zakryté bielymi obrusmi. 120 navštevníkov prijalo Večeru Pánovu a potom pri speve duchovných piesni spoločne večerali jahňacinu a pili červené víno. Keďže o tento druh bohoslužby je veľký záujem, prvá smena jediacich sa musela poponáhľať, aby pomocníci mohli prestrieť a obslúžiť ďalších, ktorí ich vymenia. Návštevníci oceňujú na tejto bohoslužbe vytvorenie spoločenstva ľudí pri jedle,kedy sa môžu aj vzájomne dotknúť a  vzájomne zdieľať svoje starosti i...