Príprava kázne na 16. N.po Sv.Trojici

16. nedeľa po svätej Trojici      Text: Mt 5,14 – 16 Exgéza biblického textu: ——————————— Kázňový text neprináša osobitné exegetické problémy. Dôležité je v ňom skôr správne správne rozlišovanie zákona a evanjelia. Verš 14 a: Ježiš celkom jasne oznamuje, že tí, ktorí Ho prijímajú a počúvajú, stávajú sa svetlom sveta. Tak, ako On sám je od večnosti “svetlo sveta” (J 1,4 ) a prišiel na svet “aby sme život mali a hojne mali” (J 10, 10), tak vedie, premieňa a uspôsobuje tých, ktorí Ho počúvajú a prijímajú pozvanie k nasledovaniu. Svetlom je primárne Boh (1 J 1,5) a Ježiš...

Dlžník, čo sa nehanbí

R 1,14 -17: “Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, a tak hotový som aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, predne Židovi, (potom) aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý bude žiť z viery”. Amen Z Božej milosti vstúpila naša Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v roku 2017, spolu s ostatnými evanjelickými cirkvami vo svete, do jubilejného roku, ktorý nám prináša 500. výročie začiatku reformácie Dr.Martina Luthera. Je to pre nás evanjelikov vzácna príležitosť...

Prečo (už) nechodím na Campfest

          Na začiatku tohto článku chcem upozorniť, že nechcem nikoho odhovárať od toho, aby na Campfest chodil a ani prvoplánovo očierňovať či démonizovať toto podujatie alebo jeho sympatizantov. To o čo mi pôjde je podať kritický pohľad jedného kresťana- evanjelika a podnietiť diskusiu o tom, čo Campfest je a čo prináša.      Sám som bol na Campfeste asi 7 krát, naposledy približne pred piatimi rokmi. Spočiatku som na Campfest chodil s nadšením. Zdalo sa mi, že toto je kresťanstvo ako má byť. Atmosféra, ktorá tu vzniká je najmä pre mladých, čerstvo obrátených kresťanov priam strhujúca. Niekoľko...

Stanovisko Evanjelickej diakonie k utečeneckej kríze

Autor: Ing. Mgr. Ján Gasper, MBA, poverený vedením ED ECAV Bratislava, 11.09.2015   Utečenci! Informácie o tejto téme už niekoľko mesiacov dostávame z každej strany, z každého typu média bez ohľadu na to či už ide o tzv. bulvárne alebo mienkotvorné médium. Výsledok? Ako u každej podstatnej a závažnejšej témy aj tu sa vytvoril nejaký mainstreamový prúd – ide o ľudí v ťažkej životnej situácii z krajín, v ktorých prebieha vojna, sú ohrozené ich práva, slobody a životy, plus dva extrémy – utečenci v každom prípade NO a všetci ste WELCOME.   Tento príspevok vznikal pomerne ťažko, čo k téme napísať,...