Martin Orgoník – Kunovský – Mladosť — radosť

Mladosť, mladosť! Aká radosťpreplnená kvetami,prichádzajúc, čo jara hosťsvetom tým nás omámi. Ó jak krásne mladé časyčo radostí pôsobia!Ó čo je v nich všakej krásy,čo milých chvíľ pohodlia! Každý mladosť svoju uži –ale na to pamätaj,aby si bol pevný v bojisvetu pod moc sa nedaj! Bojuj smelo vždy a všade,bys‘ čo víťaz bol pravý,hľaď odolať každej zrade-tak večnej dôjdeš slávy.

Kedy správne budujeme cirkev?

    Kedy správne budujeme cirkev?                        1 K 3, 9 – 15:     “Lebo my sme Boží spolupracovníci, vy ste Božia roľa a Božia stavba. (10) Ja ako múdry staviteľ podľa milosti Bohom mi danej položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia! Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, tým je Ježiš Kristus. (12) Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, (13) každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž súdny...

Jediné miesto na zloženie nádeje

„Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná.“  Žalm 37, 5. Veľmi príjemne sa dotýka nášho ucha koniec tohto verša. Lebo každý má na svojej ceste životom čosi, čo by potrebovalo byť opravené či už pri ňom samom, alebo v jeho rodine, alebo okolí, či už vo veciach týkajúcich sa tela, alebo potrieb duše. Keď tu čítame slovo: „Uvaľ“, vidíme, že Pán má na mysli bremená aj tak ťažké, že ich nemožno ani niesť. A tak to uistenie, že On zaiste všetko vykoná vpadá do duše človeka tak ako balzam, zvlášť keď zakúsil, že aká je márna ľudská pomoc....

Dobročinnosť z ochoty, nie z prinútenia

            Dobročinnosť z ochoty,  nie z prinútenia            2 K 9, 6 – 9: “Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. (7) Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. (8) A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba) , aj nadbytok pre každý dobrý skutok, (9) ako je napísané: Rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá...