Prvý krok ECAV a Kompasu

Prvý krok k spolupráci Evanjelickej cirkvi a. v. a Tréningového centra Kompas  05.11.19  Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa  Spravodajstvo V pondelok, dňa 4. novembra 2019 sa na Biskupskom úrade Východného dištriktu v Prešove stretli všetci traja naši evanjelickí biskupi v úrade, Ivan Eľko, Slavomír Sabol a Ján Hroboň, s predstaviteľmi Tréningového centra Kompas (TCK). TCK pôsobí ako podporná kresťanská organizácia, ktorá vedie, vyučuje a umožňuje zdieľanie a odborný rast vedúcich dorastov a mládeží nie len v Evanjelickej cirkvi a. v., ale aj v iných cirkvách, napr. Cirkvi bratskej, Bratskej jednoty baptistov a Kresťanských zborov. Naša cirkev počas posledných 30 rokov slobody...

Voľby biskupa VD ECAV

 12.09.19  Dušan Cina, riaditeľ BÚ VD ECAV  Oznamy Cirkevný ústavný zákon č. 1/1993 článok 40 ods 3 hovorí: Cirkevní predstavitelia s výnimkou zborových farárov sa volia na 6 rokov.ods 2 hovorí: „Duchovní a svetskí predstavitelia cirkvi sú do funkcií volení. Funkcie, do ktorých boli zvolení, s výnimkou funkcií v cirkevnom zbore, môžu zastávať len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Znovu kandidovať môžu až po uplynutí najmenej jedného celého funkčného obdobia.“ Začiatkom budúceho roka  2020 skončí druhé funkčné obdobie brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý verne a požehnane zastával úrad biskupa Východného dištriktu ECAV od r. 2008.Preto Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV (DP VD) na svojom zasadnutí dňa 6. septembra...

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku Milí bratia a milé sestry! Počas Vianoc k nám zaznieva anjelská zvesť: „Narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.”(L 2,11 ) Túto zvesť Vianoc však nestačí iba počuť, ale je potrebné ju aj prijať. Preto je dôležité, aby sme s posolstvom Vianoc mali osobnú skúsenosť. Túto potrebu deklarujú svojou aktivitou betlehemskí pastieri. Po vypočutí zvesti anjelov si povedali: „Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.” (L 2,15) Ich príklad nás pozýva, aby sme – len počúvajúc – neostali na povrchu diania. Po vypočutí musíme „ísť až do Betlehema”, teda ku koreňu vecí. Je potrebné, aby sme podľa vzoru pastierov našli aj my Narodeného, ktorý – podľa predpovede prorokov – prišiel kvôli nám. Jeho  príchod  do  nášho  života  prináša  usmernenie  a  prestavbu  hodnôt.  Evanjeliá o Ježišovom narodení to deklarujú hneď na vzťahu Jozefa a Márie. Ich vzájomnej známosti pre vážne nedorozumenie hrozí rozchod (Mt 1,18 – 19). Zdanlivo neriešiteľný problém nachádza východisko, keď ho Jozef začne vidieť z Božej perspektívy (Mt 1, 20- 21). Vtedy spoločne s Máriou prijímajú Božiu vôľu pre svoje manželstvo (Mt 1, 24 – 25). Aj v našej spoločnosti  by  bolo  menej  rozvodov,  keby  sme  sa  na  problémy,  ktoré  trápia  naše partnerské vzťahy, nedívali svojimi egoistickými očami. Učme sa Božiemu pohľadu na vzájomné manželské spolužitie a naplnenie Božej vôle viďme ako program a poslanie. Vtedy svetlo Božej milosti prenikne aj naše rodiny. Stáť pred betlehemskými jasľami...