Pastiersky list pre duchovných pastierov

Milé oltárne spolusestry a milí oltárni spolubratia, Chcem vás aspoň takto v tomto nezvyčajnom čase ako váš brat a priateľ krátko pozdraviť a povzbudiť. Verím, že túto neočakávanú dobu prežívate a znášate s pokojom oddaní do Božej starostlivosti, opatery a lásky, a to nielen vaše rodinky ale aj cirkevné zbory. Pán Boh nás učí slúžiť aj v takejto situácii, na akú sme sa nikdy nepripravovali. Ale verím, že to s jeho pomocou zvládate a On vám dáva aj dostatok múdrosti, aby ste urobili všetko preto, čo má aj v nepriaznivých podmienkach vykonať dobrý pastier voči svojim zvereným ovečkám vo svojej rodinke i vo svojom zbore. Dôležité je však pritom, aby ste boli...

Zlatica Oravcová – Veľkonočná modlitba

Vzkriesený Pane, vzkries vo mne city úprimnej lásky, čo sa nenadýma, nech tečie prameň až doteraz skrytý, nech hriechu osteň viacej nemučí ma. Vzkriesený Pane, vzkries vo mne ducha, čo súcit prejaví a obviaže rany. Odej mi srdce do svojho rúcha, nech slúžiť blížnym vždy som odhodlaný. Vzkriesený Pane, vzkries vo mne túhy, posvätné, krásne, ktoré povznesú ma. Zmiluj sa, zmiluj a splať moje dlhy, nevládzem, Pane, veľká to suma! Vzkriesený Pane, vzkries vo mne sily, za Tebou kráčať, vyznávať Ťa všade. Vzkries vo mne dobro, Spasiteľ môj milý, k nohám Ti srdce odovzdane kladiem. Amen.

Vincent Blažko – Na tretí deň

Kamenná pečať na hrobe i s vojskom otvor stráži. Ešte spí ľudstvo v porobe, skrytá moc v zradnej paži. Dva dni ten chladný kameň spal, dve noci strážil telo. Z kríža Ho s pietou Jozef sňal, tam za nás bôľne pnelo. V tretí deň pečať kamennú Božia moc strhla z hrobu. Máriu plačom zronenú stretol Pán v rannú dobu. Baránok slávne z hrobu vstal! Pokoj vám! – zneje svetom. Životu poctu krížom vzdal, víťazstvo našou métou. Kde je smrť hadí osteň tvoj? Má pevný základ viera! K nebesiam cieli žitia boj, kto verí – neumiera! Tajomstvo smrti u Boha, kríž...

Andrej Hajduk – Veľkonočná

Teš sa srdce, zaplesaj, i keď Boží Syn bol v hrobe, v tretí deň vstal, pamätaj! – už je koniec smrti, zlobe. Ježiš žije, z hrobu vstal, Vzkrieseného Pána sláv! Životu dal istotu, i keď smrť nás raz zachváti, ku večnému životu dúfajúcich prinavráti, nad Ním, nad veriacimi večná smrť nemá sily. Srdce moje omladni jak zelený púčik v jari, radosť nech po tieto dni žije v každej ľudskej tvári; čo je krajšie na zemi, než spievať o vzkriesení? Radujme sa, spievajme Haleluja! – Tebe, Bože. Tú vieru zachovajme, že Jeho Syn všetko zmôže. Kto pevne verí v Neho, uzrie...

Zlatica Oravcová – Veľká noc Božej lásky

Veľká noc! Hľa, znamenie krvi na verajoch, stôl prikrytý a v ruke palica – Túžby sťa vtáci krúžia v nepoznaných rajoch, nádeje kvety kvitnú na lícach. Veľká noc! A baránok bez zlomenej kosti, Červené more odhaľuje hruď – ktosi narieka a volá z hlbokosti, v záhonoch piesku ukrytá je púť! Veľká noc! Svetlo ponúka sa za Sprievodcu! Palica viery podopiera krok – A keď sa nohy nocou ukonané mocú, pohľady letia k Svetlu vozvysok… Veľká noc! Už v zasľúbenej zemi svätená! Baránok Boží niesol ťažký kríž – Kristus vstal z mŕtvych, Pán žije! Radosť nesmierna! A život všade, kam len...