Reformácia na území Myjavského seniorátu

Mgr. Ľubomír Batka st. Abstrakt: Prednáška stručne informuje o príchode a postupe reformačných snáh nielen v cirkevných zboroch dnešného Myjavského seniorátu, ale aj na územiach hradných panstiev, kde sa prvé cirkevné zbory nachádzali. Predstavuje situáciu na stredovekých panstvách, na ktorých území bola reformácia prijímaná a rozširovaná, ale neskôr i tvrdo potláčaná. Všíma si aj cirkevno-organizačný rámec a jeho vývoj v nitrianskom a šaštínskom archidiakonáte, v ktorých sa „staré” cirkvi nachádzali. Chronologicky predstavuje vznik a zánik seniorátu Čachtického, Brančsko-plaveckého, Brančsko-čachtického, Nitrianskeho a napokon Myjavského, ktorý vznikol až 1. 12. 1952. Venuje sa i dejinám niektorých cirkevných zborov, ktoré v protireformácii zanikli, ale aj...

Zomrel brat farár v. v. ThB. Pavel Proksa

Oznamujeme Vám, že v nedeľu 18.12. 2016 si Pán Boh povolal z časnosti do večnosti brata farára v..v ThB. Pavla Proksu vo veku 97 rokov. Pohrebná rozlúčka s ním sa uskutoční vo štvrtok 22.decembra 2016 o 13.00 hod.v Evanj.a.v.chráme Božom v Holíči.   „Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil Hospodine, Bože verný“. Žalm 31,6

Stretnutie spevokolov MYS

V tretiu nedeľu po sv. Trojici 12. júna 2016 sa v evanjelickom kostole v Myjave stretli členovia spevokolov Myjavského seniorátu (MYS) a ich fanúšikovia. Prítomných na úvod privítal domáci br. farár S. Mišiak. Potom sa ujal slova senior MYS br. M. Hvožďara, ktorý postupne uviedol a predstavil jedenásť spevokolov z celkovo 16 cirkevných zborov. Je to pekné číslo , čo svedčí, že evanjelici tohto regiónu radi oslavujú Hospodina piesňami. Na záver podujatia sa pomodlila s. domáca farárka J. Mišiaková a jej manžel prítomným udelil áronovské požehnanie. Po ukončení prehliadky spevokolov bolo v zborových priestoroch pohostenie, ktoré pripravili domáci viery. Soli...

Otvorenie denného stacionára v Skalici

Dňa 6. januára 2016 na sviatok Zjavenia Pána bolo slávnostné otvorenie denného stacionára pri cirkevnom zbore ECAV v Skalici. Stacionár bude pracovať cez pracovné dni. Kapacita je 15 osôb sociálne odkázaných na túto službu. Stacionár bude umiestnený v zborovej sieni a priľahlých priestoroch, ktoré boli pre tento účel rekonštruované. Slávnostné otvorenie sa začalo službami Božími v chráme. Po nich sa záujemci presunuli do zborovej siene, kde sa podávala trojkráľová kapustnica. Po občerstvení bolo možné diskutovať s bratom M. Krivdom, biskupom Západného dištriktu ECAV. Na otvoreni sa zúčastnil i primátor Skalice p. Barát a vedúca sociálneho odboru Ms Ú v Skalici...

Z diania v MyS – (jú/júl 2015)

20. júna 2015 bol v CZ BUKOVEC inštalovaný novozvolený zborový farár Ján Sadloň. Inštalačný akt vykonal senior M.Hvožďara, za prítomnosti viacerých farárov. Slávnostným kazateľom bol Ivan Novomestský z Krajného. Prítomní boli ďalej: M.Hvožďara st. z Čáčova, Juraj Ševčík zo Senice, Ján Bunčiak z Trenčína, Jozef Pacek z Kremnice, Iveta Vachulová z Turej Lúky, Pavel Čerfeľ z Prietrže, Pavel Štefek z Častkova, Ján Lichanec z Brezovej. Inštalovanému  a CZ Bukovec blahoželáme a prajeme hojnosť Božieho požehnania. 3.júla 2015 sa v Brezovej pod Bradlom konal seminár venovaný publikácii: Mučeník pravdy Kristovej, vydanej pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Jána Husa. Na seminári prednášali domáci...

O povolaní

O povolaní Jeremiáš 20, 7: ”Zvábil si ma, Hospodine, a ja som dal zvábiť, uchopil si ma a premohol…”. Amen Milí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Na úvod by som chcel povedať niečo veľmi osobné. Raz mi istý oltárny spolubrat hovoril s dojatím a otcovskou hrdosťou: ”Môj syn, mal len asi 6 rokov, keď nám, rodičom, povedal: Ja mám rád Pána Ježiša”. Ostal som vtedy zamyslený a možno sa mu zdalo, že tým slovám nevenujem dostatočnú pozornosť, alebo azda pochybujem, že by malé dieťa malo vrúcny vzťah k Ježišovi. Opak je pravdou, vzťah detí k Pánu Bohu ma...