VODY – rieka JABBOK

                    V O D Y                                       Rieka Jabbok 1 M 32, 23 – 29: “Ešte tej noci vstal, pojal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a prekročil brod na Jabboku. Pojal ich a prepravil cez potok; prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom kĺbe a Jákobovi sa vytkol...

Vody – rieka Eufrat

       V O D Y                                     Rieka Eufrat  1 M 31, 19 – 21: “Lában odišiel strihať svoje ovce; zatiaľ Ráchel ukradla teráfim (domácich bôžikov), ktoré patrili jej otcovi. Tak Jákob oklamal Sýrčana Lábana, keďže mu neoznámil, že chce utiecť. A utiekol so všetkým, čo mal. Vzchopil sa, prebrodil Eufrat a obrátil sa smerom ku Gileádskemu pohoriu”.     Pri duchovnom putovaní k biblickým vodám sa zastavme aj pri rieke Eufrat. Je to najväčšia rieka na Blízkom východe, v západnej Ázii....

Žime ako deti svetla

                              Žime ako deti svetla Ef 5, 1-8: “Napodobňujte teda Boha ako milované dietky a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sluší na svätých; ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, – čo sa nesluší; ale radšej dobrorečenie. Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstva v kráľovstve...

VODY – Izák, obnoviteľ studní v Geráre

          V O D Y                         Izák – obnoviteľ studní v Geráre 1 M 26, 12 – 33:      Potom Izák sial v tej krajine a v tom roku žal stonásobne, lebo mu požehnal Hospodin. Tak sa tento muž vzmohol a vzmáhal sa vždy viac a viac, až kým veľmi nezbohatol. Mal stáda oviec a dobytka i mnoho služobníctva, takže mu Filištínci závideli. Všetky studne, čo vykopali sluhovia jeho otca za čias jeho otca Abraháma, Filištínci zasypali a zahádzali prsťou. Vtedy Abímelech povedal povedal Izákovi:...

VODY – Studňa Beér Lachaj Rói

                                               VODY                              Studňa Beér Lachaj Rói      1 M 16, 6 – 15:      “ Keď potom Sáraj tvrdo nakladala s ňou, tá ušla od nej. Tu ju stretol anjel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na púšti do Šúru, a riekol: Hagar, dievka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona odpovedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. Vtedy jej riekol...