Zelený štvrtok – ustanovenie VP

Zelený štvrtok      ( Príprava k spovedi a VP) 1 K 11, 23 – 32: “Lebo ja som prijal od PÁNA, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb (24) a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je telo moje, ktoré sa vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! (25) Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku! (26) Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, dokiaľ...

Hviezdoslav: Na hore olivetskej.

 Na hore Olivetskej ( P.O.Hviezdoslav)                                                      “A sespívavše písničku,                                                     vyšli na horu Olivetskú.”                                                     Mt 26,30 Už za detstva, snáď, čo som prvý raz...

VODY – potok Kedron

“Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový”. (Mt 26 30) “Keď to Ježiš povedal, vyšiel s učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada ( Getsemane); vošiel do nej On aj Jeho učeníci” . (J 18, 1)     Potok Kedron (Kidron) pramení v nadmorskej výške necelých 800 metrov pod horou Skopus, severovýchdne od Starého Mesta v Jeruzaleme. Zarezáva sa do okolitéto terénu a prechádza pozdĺž východnej strany Starého Mesta, ktoré oddeľuje od hory Olivovej, na úpätí ktorej je Getsemanská záhrada. Toto údolie sa v Biblii nazýva aj údolie Jóšáfát (“Hospodin súdi”), podľa knihy Joel 4,2. Údolie Kedronu ( hebr. Nachal Kidron, arab.Vádí...

Provokácia pred centrálnym evanjelickým kostolom v Budapešti

Na Zelený štvrtok 24. marca 2016 vo večerných hodinách počas služieb Božích s Večerou Pánovou zorganizovala organizácia Pride Budapešť pred hlavným vchodom do evanjelického chrámu na Deákovom námestí v Budapešti provokáciu. Pár rovnakého pohlavia zahral divadielko uzavretia sobáša. Vymenili si obrúčky, bozkávali sa a vyhodili svadobnú kyticu, ktorú potom chytali. Túto provokačnú neprístojnosť odsúdili funkcionári a členovia tohto cirkevného zboru. Súčasne prípad odovzdali na riešenie policajnému zboru ako rušenie poriadku. (www.evangelikus.hu)

Tu som i deti, ktoré mi dal Boh

Tu som i dietky, ktoré mi dal Boh Žd 2, 9- 18: “Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas menším učinil ako anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. (10) Tak sa totiž slušalo Jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov so slávy, aj Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým. (11) Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného otca. Práve preto nehanbí sa menovať ich bratmi, (12) hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom...

Vezmite, jedzte!

Vezmite, jedzte! Vo večer bôľu, keď tíško sadli k stolu. dvanásť ich bolo – dvanásť, Trinásty zdal sa spomedzi nich narásť v očiach so smútkom osiralých, vzal chlieb a dával… a vzal i kalich a žehnal: – pite z neho všetci… na odpustenie hriechov… na moju pamiatku… Amen / M.R. – Kríž a kalich/ Mt 26, 31- 33 (35 b): “Vtedy im riekol Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda, (32) ale po svojim vzkriesení predídem vás do Galiley. (33) Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia...

Nebeská hostina na zemi

Nebeská hostina na zemi 1 Kor 10, 16- 17: “Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? (17) Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe”. Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Od Ježiša Krista sme dostali významný dar: ponuku Božej milosti v Jeho svätej Večeri. Skôr, ako si hodnotu Pánovho daru a pozvania sprítomníme, spomeniem aj iný dar, ktorý sme prijali od našich nábožensky starších bratov, ľudu SZ. V úvodnom čítaní sme počuli Boží...