Zjavená Božia milosť je spásonosná všetkým ľuďom

   Zjavená milosť Božia je spásonosná všetkým ľuďom! Príď Pane, darca štedrý, zaklop nám na srdce. Daj by sme v tichu a láske svätili Vianoce. Amen. Tit  2,11 – 14: “Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, (12) vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodive a pobožne žili na tomto svete, (13) očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy velikého Boha a nášho Spasiteľa Krista Ježiša, (14) ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkých neprávostí a očistil si vzácny ľud, horliaci za dobré skutky”. Amen       Bohumilí kresťania, bratia a sestry...

Daniel Michal Fakla – ŠTEDRÝ VEČER

Koľká v tom, Bože, nádej, ale aj sklamanie, že slepí, hluchí naplnia dnes Tvoje chrámy. Tam Duch posolstiev len na chvíľu ich ovanie, no potom rýchlo zabudnú na svoje drámy. Koľké v tom, Pane, blaho, ale i tragika, pri hojnom stole sedieť, sýtym byť a vždy sám. Vianočné čaro často zrakom skleným tak uniká, keď vôňa detstva s dymom stúpa k nebesám. Prázdne sú, Kriste, bez Teba v srdciach jasličky, aj keď si prišiel na svet v zaznanom Betleme… Chorí sme v duši, biedni, veľkí aj maličkí… Kým sa nezrodíš aj v nás, takými budeme!

Martin Rázus – Štedrovečerná modlitba

Narodený Kriste, Mesiášu drahý, vďaka Ti, žes vstúpil na tie naše prahy, vošiels v chyžky naše, sadols k nášmu stolu, by si zahnal temno trápenia a bôľu, chudobných potešil, chorým dával sily, pútnikom v tmách svetlo, aby nezblúdili. Ach, buď s nami Pane, jak s rodinou svojou, vlej pokoja, lásky, vo vír zemských bojov, zotri slzy z očú, zahoj biednych rany, ochráň všetkých verných, Pane milovaný! Tebe porúčame tých, čo nemoc tlačí, Tebe, čo zrú dneska k nebu v trpkom plači, Tebe milých našich, ktorí svätia s nami, otcov, synov, bratov i dcéry s matkami, Tebe, dietky svoje, všetko, čo...

Pozdrav k Vianociam 2018

V zastúpení redakcie www.evanjelik.sk prajeme všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom   RADOSTNÉ, POKOJNÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOCE I POŽEHNANÝ NOVÝ ROK PÁNOV  !   K dnešnému Štedrému dňu a Svätvečeru pripájame z archívu CL nasledujúcu báseň: ŠTEDROVEČERNÉ  ZVONY.   Milan Bizik:  Štedrovečerné zvony Hlaholia zvony do noci tichej a plnej taju, zvesť nesú Božej pomoci svetošíremu kraju. Hlahol ich srdce preniká, na strunu citu bije, najkrajšie slovo básnika nástroj len krehučký je, by zvesť tú, nebies ovenu do ľudskej spriadol reči a melódiu milenú zaspieval jak sa svedčí. O láske svätej, nebeskej, najsladšie zvony pejú, blížia sa zvesti anjelskej, uprostred zimy...