Vstúpenie na nebesá

Vstúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože. Žalm 68,19 Ten sa smie nazývať Kráľom; Ten, ktorý vstúpil do výšin, a posadil sa nad mračnami po pravici Božieho Majestátu v nebesiach, a uväznil väzenie. On sa nepohrával s detskými hračkami a blatom tu na zemi; ale uväznil odvekého nepriateľa a dobre strážené väzenie. Hriech a diabla, ktoré väznili celý svet, tých poznove uväznil; takže aj keď ešte hriech a diabol stoja proti mne a chcú ma trápiť, predsa však, ak sa obrátim na Krista, nedokážu mi v ničom...

Dar pokoja

Dar pokoja J 14, 27: “Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!” Amen. Bohumilí kresťania! Dnešný kresťanský sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá je v spoločnosti obyčajný pracovný deň, napriek tomu má pre kresťana významné a dôležité posolstvo. Prirovnal by som ho ku včerajšiemu štátnemu sviatku s názvom deň Víťaztva. Bližšie pomenovanie je Deň víťaztva nad fašizmom, alebo spomienka na deň skončenia 2.svetovej vojny. Keď sa vojna skončila, nové dni prinášali mier a pokoj. Hodnota pokoja a mieru je pre každého človeka veľká a vzácna. Na...

Ktorý je, ktorý bol a ktorý príde

                                                     Ktorý je, ktorý bol a ktorý príde   Zjavenie Jána 1, 4 – 8:   “Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmych duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, (5) a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských kráľov.     Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov (6) a učinil...

Tie hodiny neboli zbytočné!

1. júna sa mi v podvečer podarilo vrátiť zo Senca včaššie, ako som myslel. Hoci s malým omeškaním na začiatku prenosu otváracích služieb Božích z Kirchentagu Práve tam bola scénka -pantomíma k téme "Kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.". V závere herec oboril sa na sochu byhyne a zničil ju. Celé bohoslužby prebiehali na brehu rieky Labe. Prítomné boli tisícky ľudí z Nemecka, ale i zo zahraničia. Na službách Božích vystupovali spojené dychové kapely a iné moderné súbory. Osobitne ma zaujala spevácka skupina dorastencov. V asi 20-člennom súbore mi radosť spôsobil mladší chlapec ázijského pôvodu, ktorý všetky piesne spieval naspamäť, ale...

Čím nám prospelo Pánovo vstúpenie?

                              Čím nám prospelo Pánovo vstúpenie? J 16, 5-15:         Bratia a sestry v PJK!     Keď chceli betlehemskí pastieri vidieť Ježiša, vybrali sa do Betlehema, hovoriac: Poďme až do Betlehema a viďme, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán”. Keď chcel Zacheus v Jerichu vidieť Ježiša, ktorý to je, vyliezol na divý figovník a pozeral sa ponad hlavy ľudí v zástupe. Keď chceli vidieť Ježiša  grécki prozelyti, obrátili sa v Jeruzaleme na učeníkov Filipa a Ondreja, ktorí boli z Galilejskej Betsaidy a...

Šťastlivé nanebovstúpenie!

                               "Čo stojíte a hľadíte do neba?" ( Skutky ap. 1,11) K dnešnému významnému sviatku čitateľom srdečne blahoželám a prajem: Šťastlivé a požehnané na nebo vstúpenie! Váš drahý tabak.                

Sviatok Vstúpenia Pána na nebo vo štvrtok 2. júna 2011

Hoci v našom štáte je tento deň pracovný, v každom cirkevnom zbore budú služby Božie ,najmä vo večerných hodinách. V krajinách , kde je dňom pracovného pokoja, budú SB v predpoludňajších hodinách. Pre tých, ktorí vedia po nemecky a majú možnosť prijímať prvý celonemecký program ARD , odporúčam im o 10. oo hodine priamy prenos evanjelických SB z Kreuzkirche v Drážďanoch, na ktorom poslúži spevom svetoznámy zbor tohto chrámu. Kázať budú: farár Joachim Zirkler a superintendent Peter Meis. Dĺžka prenosu 60 minút. Kristus vraví:"A ja, keď budem povýšený zo zeme, všetkých pritiahnem k sebe." Ján 12,32

Čo stojíte a hľadíte do neba?

                                     Čo stojíte a hľadíte? ____________________________________________________________ Kriste svätý, v nebo vzatý, vráť sa, vráť- dajže biednym pookriať! Tvoja moc a Tvoja sláva nechže zemi šťastie dáva nastokrát! Kriste drahý, vráť sa, vráť! Amen. (M.Rázus)   Sk 1,3-4, 8-11:“Ježiš…dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil, ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve  Božom.(4) Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo,- o ktorom, (tak im riekol), počuli...

Sviatok Vstúpenie Pána na nebo

Dnes je 13. máj 2010. Hoci v sekulárnych kalendároch je tento deň označený ako pracovný, kresťania ho slávia ako pamiatku Vstúpenia Pána na nebo. Perikopy pre tento sviatok sú: Sk. 1,3-11 Ev. Lk 24,44-53. Prinášame preklad úvahy na tento deň z nemeckej príručky pobožností na každý deň Feste Burg 2010.Autorom je ev. farár Guenther Grigoleit, Holzminden. V mnohých cirkevných zboroch je zvykom, že na Vstúpenie po evanjeliu zhášajú veľkonočné sviece. Dôkaz toho, že Kristus teraz už nie je prítomný telesne, ale v Jeho Slove a sviatostiach v cirkvi. Cez tento prostriedok milosti ,tak vraví AV (čl.5) "dáva Boh Svätého Ducha…"Biblické...