Tu som i deti, ktoré mi dal Boh

Tu som i dietky, ktoré mi dal Boh Žd 2, 9- 18: “Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas menším učinil ako anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou. Lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. (10) Tak sa totiž slušalo Jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov so slávy, aj Pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým. (11) Veď aj kto posviaca, aj tí, čo sú posviacaní, všetci sú z jedného otca. Práve preto nehanbí sa menovať ich bratmi, (12) hovoriac: Tvoje meno budem zvestovať bratom...

Vezmite, jedzte!

Vezmite, jedzte! Vo večer bôľu, keď tíško sadli k stolu. dvanásť ich bolo – dvanásť, Trinásty zdal sa spomedzi nich narásť v očiach so smútkom osiralých, vzal chlieb a dával… a vzal i kalich a žehnal: – pite z neho všetci… na odpustenie hriechov… na moju pamiatku… Amen / M.R. – Kríž a kalich/ Mt 26, 31- 33 (35 b): “Vtedy im riekol Ježiš: Vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané: Budem biť pastiera, a rozpŕchnu sa ovce stáda, (32) ale po svojim vzkriesení predídem vás do Galiley. (33) Odpovedal Mu Peter: Ak sa všetci pohoršia...

Nebeská hostina na zemi

Nebeská hostina na zemi 1 Kor 10, 16- 17: “Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? (17) Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe”. Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Od Ježiša Krista sme dostali významný dar: ponuku Božej milosti v Jeho svätej Večeri. Skôr, ako si hodnotu Pánovho daru a pozvania sprítomníme, spomeniem aj iný dar, ktorý sme prijali od našich nábožensky starších bratov, ľudu SZ. V úvodnom čítaní sme počuli Boží...