Aktualizácia uznesenia k Veľk. pondelku

Protokol zasedání dekanské Roku 1845 dne 17.septembra, držáno bylo v príbytku farském slavné cirkvy Evanjelické Hlubocké, Dekanátské zasednutí slavné ochozi Skalické – pod predsedníctvem dvojctihodného p. J.M.Hurbana… Učitelia: Vlančík, Senica O.Vacua, Holič, Daniel Mandelík, Hlboké Bohumil Langhofer a Augusta Henricy , Skalica, S.Jurkovič, Sobotište – pedagodický úvod – návrh narozvrh látky a rozsah vyučovania v trojročnej škole -plány.. uznesenie – pečať dekanátu. VII. Ponevadž se od všech horlivých a svedomitých mužú na všechstranách SPOLKY MÍRNOSTI A STRÍZLIVOSTI zakládají, p.dekan horlive vyslovil, že pálenka jest záhuba a otrava pro náš lid, vyhlásil potrebu , aby se neštastný tento nápoj vykoreniti mohl,...

Jozef Miloslav Hurban (1817-1888)

Znamenitý rečník, bojovník povstania roku 1848, panslavista, evanjelický farár – to je niekoľko prívlastkov, ktoré dostal. Jeho začiatky neboli ľahké. Raz ho počas prechádzky po Bratislave ako študenta zastavil Ľudovít Štúr a spýtal sa ho, či cvičí v slovenskej reči a pripomenul mu: „Veď ste Sloven!“ a prekvapený Hurban mu odpovedal: „Áno, som Slovák.“ To zapôsobilo na Hurbana a pod jeho vplyvom sa začal zapájať do činnosti slovenskej mládeže. Zanedlho sa Hurban so Štúrom stali najaktívnejšími členmi Spoločnosti československej. Potom nasledoval pamätný deň slovenskej mládeže na Devíne. Vtedy, 24. apríla 1836, prijal Jozef Hurban meno Miloslav. Prvým zastavením Hurbanovým ako...