Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa -(2)

  Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – (2)                                (Adventné zamyslenie) Čítaný text: 1 M 17, 1 – 8 a 19 – 19: Text: Lk 1, 21 – 24:      Človek je tvor mysliaci a tvoriaci, pretože je stvorený “na Boží obraz a podobu”. Vie tvoriť, nie však stvoriť. To je podstatný rozdiel medzi nami a Stvoriteľom. Človek dokáže vymyslieť a zhotoviť rôzne nástroje a technické diela, ktoré používa pre uľahčenie života.      Má a používa aj Pán Boh svoje vlastné...

Advent – čas otvorených dverí

 Čas otvorených dverí Požehnaný, kto v Tvojom mene, k nám kráča v túto nedeľu, potešiť srdcia usúžené, priložiť ruky ku dielu. Požehnaný buď, Pane Kriste, keď ticho ideš znova k nám… ó, neobíď nás, príď k nám iste a ľud svoj verný posilň sám. Amen Ž 118, 26 – 29: “Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. (27) Hospodin je Boh, On nás osvietil. Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! (28) Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. (29) Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!”. Amen     Milí...

Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj

                                      Na všetkých svojích cestách Ho poznávaj Prísl 3, 1- 6: “Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, (2) lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. (3) Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! (4) Tak získaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi. (5) Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. (6) Na všetkých svojich cestách Ho...

2.slávnosť veľkonočná

Tú vieru čistú – nalej v nás, vzkriesený Kriste, Mesiáš. Nech veríme, že vstali si, vstal, Abys´ nám život zachoval! Amen (MR) Ján 20,11-18: „Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu (12) a na mieste, kde ležalo telo Ježišovi, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách.(13) Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. (14) Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. (15) I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je...

Choďme v svetle Hospodinovom

Spasiteľu, Kriste, – Ty sa rodíš znova v dušiach, čo žiť vedia podľa Tvojho slova. Činíš skrz nich divy mocou prevelikou, robíš schopných žiť i mrieť jak mučeníkov. Amen Iz 2, 2-5: “V posledných dňoch bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy (3) a poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. (4) On bude súdiť medzi národami, vynášať výrok...

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov v Senici

Spomienková slávnosť na Braxatorisovcov V Evanjelickom a. v. kostole v Senici sa v septembri konalo spomienkové stretnutie venované štyrom generáciám Braxatorisovcov: otca Ondreja Braxatorisa – učiteľa, syna Andreja Braxatorisa- Sládkoviča, kňaza a básnika, vnuka Martina Braxatorisa – Sládkovičov, kňaza, spisovateľa a pravnuka Pavla Braxatorisa – právnika, textára a libretistu. Všetkých Braxatorisovcov sprievodným slovom pripomenul domáci farár Juraj Šefčík. Prvá spomienka patrila najmladšiemu z nich, Pavlovi Braxatorisovi, narodenému pred 105 rokmi na senickej fare. Zdedil po svojich predkoch umelecký talent, písal pútavé texty, ktoré zhudobnil známy skladateľ Gejza Dusík. O ich popularitu sa postaral známy slovenský spevák František Krištof Veselý. Teraz...

Voľba seniora MyS

Presbyterstvo Myjavského seniorátu, podľa Cirkevného zákona 11/ 1994 , o cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách, podľa § 28. ods.1 , sa na svojm zaadnutí 8.mája 2013 uznieslo vyhlásiť voľby na funkciu seniora MyS. Kandidátmi sú : Mgr.Miroslav Hvožďara PhD, Mgr. Samuel Mišiak PhD a Mgr. Juraj Šefčík. Termíny k volebným konventom sú nasledovné: 26.máj, alebo 2.jún. Konvent je potrebné vyhlásiť najmenej týždeň vopred. SP sa ďalej uznieslo, v prípade, že v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, druhé kolo volebných konventov, medzi dvomi kandidátmi s väčším počtom hlasov by sa uskutočnilo v nedele 23. júna ,...