Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku

Martin Rázus: Suspíriá – Nedeľa po Novom roku Mt 2, 13, 23: Ó, Bože, kam ruka Tvoja nás sprevodí, popraj nám ochrany, popraj nám pohody. A keď nás skormútiš, žiaľ ťažký odstraňuj… Ó, Bože, v biedach ľud ochraňuj, ochraňuj!  Amen   Mt 2, 13 – 18: V Ráme je počuť hlas: plač, kvíľ a nariekanie… I v tento ťažký čas, keď zas rok začíname, a plače mnohá mať a kvíli mnohá žena – ó, pomiluj nás, Pane! A v tomto novom roku nech dosť už dopustenia. Amen ——————————————- Keď zrieme vierou dnes ku výšinám, ó, Kriste, Pane náš, daj síl...

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku

Martin Rázus: Suspíriá k novému roku: Mt 12, 46 – 50 V mene Tvojom, Synu Boží, v tomto našom milom chráme dnes rok nový otvárame. Ó, praj, nech ľud nádej zloží v Tvoju lásku, v milosť Tvoju – dôjsť k radosti, dôjsť k pokoju.. Posilni nás, žehnaj slovom  a veď k šťastiu v rou novom!  Amen ———————————————— Jedna krv a jedna kosť, jedna vôľa pre radosť – príjm nás, Kriste jediný, do tej svojej rodiny… Vedno v práci chceme vpred – zvládať hriech i tento svet, vedno v časoch potreby, vedno v sláve na nebi!  Amen   Lk 2, 21:...

Stretnutie mladých vo Valencii

Už v poradí 38. stretnutie mladých kresťanov z 52 krajín sa konalo od 28. decembra do 1. januára 2016 v španielskom meste Valencia. Stretnutie organizovalo ekumenické spoločenstvo bratov z komunity Taizé. Na stretnutí bolo prítomných do 30 tisíc mladých. Modlitby a spevy boli zamerané za svetový mier a solidaritu k biednym a núdznym. Brat Alois, vedúci komunity, vyzval na jednoduchý spôsob žitia, menej konzumu a viacej solidarity. Budúce koncoročne podobné stretnutie sa bude konať v hlavnom meste Lotyšska Rige. ( www.evangelisch.de)

Kristus posilňuje!

Kristus posilňuje! I v novom roku slovo Tvoje nech osladí nám žitia boje!… Nuž žehnaj nám dnes, keď sa káže a s láskou srdce k srdcu viaže! Ó, žehnaj, Bože, nech nám mannou a na kvet duší rosou rannou – nech sýti nás a dvíha denne!… Tak ideme vpred v Tvojom mene. Amen (M.R.) F 4, 10 – 13: “Veľmi som sa zaradoval v Pánu, že sa už zase raz rozhojnila vaša starostlivosť o mňa. Veď ste aj mysleli na to, ale nebolo príležitosti. (11) Nehovorím to preto, akoby som mal nedostatok; lebo ja som sa naučil pristávať na tom,...

Adventní kázání

První čtení: Lukáš, 18,8: „…Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Čtení ke kázání: Jan 1,10 -11: „Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.“ Kázání: Milé sestry a drazí bratři, Ježíš jakožto Syn Boží se podílel na stvoření světa a lidí, v první kapitole knihy Genesis tak čteme: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh...