Slávnosť v meste Vyborg, Rusko

Vyborg je mesto v Petrohradskej oblasti. Leží 130 km severozápadne od Petrohradu, má okolo 80 tisíc obyvateľov. V meste je cirkevný zbor ELCIR  (Evanjelicko-luteránska cirkev Ingrie v Rusku), ktorý má 200 členov, dvoch pastorov a katechétu. V zbore okrem bohoslužieb sa pracuje s deťmi, mládežou, v diakonii, konajú sa organové koncerty v jedinom zachovalom luteránskom chráme – sv. Petra a Pavla. Chrám zažil obdobie socializmu . Slúžil ako sklad, potom bol klubom armády. Až v roku 1991 ho armáda vrátila späť cirkvi. V tretiu nedeľu po sv. Trojici 12. júna 2016 sa v ňom konali slávnosti pri príležitosti 25. výročia...

Stretnutie spevokolov MYS

V tretiu nedeľu po sv. Trojici 12. júna 2016 sa v evanjelickom kostole v Myjave stretli členovia spevokolov Myjavského seniorátu (MYS) a ich fanúšikovia. Prítomných na úvod privítal domáci br. farár S. Mišiak. Potom sa ujal slova senior MYS br. M. Hvožďara, ktorý postupne uviedol a predstavil jedenásť spevokolov z celkovo 16 cirkevných zborov. Je to pekné číslo , čo svedčí, že evanjelici tohto regiónu radi oslavujú Hospodina piesňami. Na záver podujatia sa pomodlila s. domáca farárka J. Mišiaková a jej manžel prítomným udelil áronovské požehnanie. Po ukončení prehliadky spevokolov bolo v zborových priestoroch pohostenie, ktoré pripravili domáci viery. Soli...

Evanjelické služby Božie v rozhlase a televízii

Rádio Slovensko a Regina v nedeľu 22. novembra 2015 – posledná nedeľa po Sv. Trojici – Nedeľa večnosti o 9.05 hodine z ev . a. v kostola v Štítniku, Gemerský seniorát. Liturguje a káže Daniel Gdovin. Piesne: 186, 687, 199, 700, A 88. 29. novembra 2015 – 1. adventná nedeľa TV Dvojka o 10.00 hodine z ev . a. v. kostola v Martine, Turčiansky seniorát. Liturguje a káže Milan Kubík, zborový farár – konsenior. Piesne: 16, 19, 14, 346, A 56.

Ježiš, Jeho matka a rodina

                                   Ježiš, Jeho matka a rodina Mt 12, 46 – 50: „Keď ešte hovoril k zástupom, ajhľa, Jeho matka a bratia stáli vonku a žiadali si hovoriť s Ním. (47) I povedal mu ktosi: Ajhľa, Tvoja matka a Tvoji bratia stoja vonku a žiadajú si hovoriť s Tebou. (48) Ale On odvetil a povedal tomu, ktorý Mu to hovoril: Kto je moja matka? A kto sú moji bratia? (49) Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol: Ajhľa, moja matka a moji bratia.(50) Lebo každý, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, mi je bratom aj sestrou aj matkou“. Amen Bohumilí kresťania, bratia a sestry v Kristu, Pánovi! Otázky o podstate a úlohách rodiny rezonujú stále častejšie...

Pristúp a pripoj sa!

Sk 8, 26 – 38: “Tu anjel Pánov hovoril Filipovi a riekol: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gázy a je pustá. (27) I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoranín etiópskej kráľovnej Kandáces, správca celého jej pokladu, ktorý bol prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, (28) vracal sa domov; sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. (29) I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! (30) Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? (31) Odpovedal mu: Akože by...

Návrat, ale kam?

Návrat, ale kam? Homília, predposledná nedeľa cirkevného roku, Ámos 4, 6- 13 “Spôsobil som, že ste nemali nič pod zuby po všetkých vašich mestách… no, ku mne ste sa nevrátili – znie výrok Hospodinov.(v.6) … A keďže takto naložím s tebou, priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom. (v.12 ) Predposledná nedeľa cirkevného roku nám pripomína posolstvo o poslednom Božom súde. Mnohí o tomto súde neradi počujú. Najmä tí, ktorí sa radi spoliehajú na súdy svetské a ľudské. Lebo ľudské súdy možno ľahko oklamať a sudcami manipulovať. Svetské súdy podliehajú subjektívnemu vedomiu a svedomiu, ale i korupcii. K posledným...

Deň pokánia

DEŇ POKÁNIA (Ján) hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Matúš 3,2 (Ježiš) hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte v evanjelium! Marek 1,15 Ján prichádza ako hlas volajúceho na púšti a káže všetkým krst pokánia a podáva to takou kázňou neslýchane prísne ako je pravda sama, že všetci ľudia sú hriešni. Jedni veria Jánovi ako hlasu Evanjelia; pokladajú takúto zdrvujúcu kázeň za pravdivú a zastávajú si v ponížení a s chvením v poslušnosti; priznávajú, že sú hriešni; či už sú si niečo vedomí alebo nie, veria veru Jánovi viac než sami sebe....

Keď pôjdeš cez vodu

Keď pôjdeš cez vodu Iz 43,1-7: “Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó Jákob, Tvoj Tvorca, ó Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom: môj si ty! (2) Keď pôješ cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, (3) lebo ja Hospodin som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné som dal za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, (4) pretože so bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba...

Ježiš a žena cudzoložnica

Ježiš a žena cudzoložnica Ján 8, 1-11: “Ježiš odišiel na vrch Olivový. (2) Včasráno však vošiel do zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. (3) Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu, pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku (4) a povedali Mu: Majstre, túto ženu pristihli, keď cudzoložila, (5) a Mojžiš (nám) v zákone prikázal takéto ukameňovať; čo povieš Ty? (6) Ale to povedali, aby Ho pokúšali a mohli obžalovať. Ježiš však sa zohol a prstom písal po zemi. (7) Keď sa však neprestávali spytovať, vzpriamil sa a riekol im: Kto je z...