Apoštol Peter – sila viery a slabosť človeka

 „Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley: tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“ Marek 16, 7 Biblia nám na mnohých miestach jasne svedčí, že my ľudia sme úplne neistí, nespoľahliví a nestojíme si za slovom, ale zároveň svedčí, že istý a stály je len Pán Boh. Aj keď by sa bol človek akokoľvek považoval za dobrého, jeho slovo sa nedá brať vážne, ale Božie Slovo platí naveky! Na jednej strane je to smutná a pokorujúca správa, lebo nám jasne odhaľuje akí sme a na druhej strane je to radostná a potešujúca správa, lebo nám jasne ukazuje aký je Boh. Práve...

Evanjelium a bolesť

Ktosi povedal: „V nebi je evanjelium bez bolesti, v pekle bolesť bez evanjelia, na zemi je evanjelium s bolesťou vždy nerozlučne spojené.“ Čo je evanjelium? Radostné posolstvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, ktoré je spasením človeka z milosti a ponúka sa všetkým. Prijať ho do srdca znamená mať život večný. A že toto evanjelium je na zemi vždy nerozlučne spojené s bolesťou? Áno. Je to taká bolesť, ktorú zakúšal apoštol Pavel, keď píše do Ríma (9. 2,3) „..že mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž byť sám prekliaty a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných...