Zlatica Oravcová – Vďaka Svätej Trojici

Bože, Otče, Ty si stvoril nebesá i zem a hviezdam dal si oči plamenisté. Ja v každom kvietku Tvoju veľkú lásku zriem, všemúdrosť Tvoju vidím v každom liste. Bože, Synu, Ty si obšil srdca môjho zem, keď skalilo ju hriechov mnohých blato. Pri nohách Tvojich svätých, Pane Kriste, dliem. Ty odpúšťaš mi, žehnáš prebohato. Bože, Duchu Svätý, Ty si duše posvätil apoštolov dľa svojej božskej vôle. Príď, tak vrúcne volám dnes zo všetkých síl, vo svojej svätej vyučuj ma škole! Ó, Trojjediný Bože, vzdávame Ti chválu, Vďaka za lásku a milosť neskonalú. Amen.

Ja ich požehnám

                                Ja ich požehnám Po všetky dni Ťa chválime, meno tvoje velebíme! Stvoriteľa, Spasiteľa, i nášho Posvätiteľa, chráň nás z trónu najvyššieho, od hriechu a moci jeho, Milostivý, milostivý, buď nám Pane dobrotivý, V Teba dúfame a vieme: zahanbení nebudeme! Amen. (ESP 185, 5)   4 M 6, 22-27: ”Hospodin hovoril Mojžišovi: (23) Hovor s Áronom a jeho synmi a povedz im: Takto hovoriac požehnávajte Izraelcov: (24) Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 25) Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad Tebou a nech ti...

1690. výročie nicejského vierovyznania

1690. výročie vzniku nicejského vierovyznania V júni roku 325 sa zišiel prvý ekumenický koncil (synoda). Jeho úlohou bolo riešiť otázku Svätej Trojice, konkrétne vnútorný vzťah medzi Otcom a Synom. Mala to byť zároveň odpoveď na otázky, ktoré pred cirkev nastolil Árius. Nicejský koncil zvolal a otvoril cisár Konštantín. To je pre cirkev samo o sebe dôležité a poučné: právoplatnosť koncilu nezávisí od pápeža. Konštantín sa ho aj zúčasťnoval v cisárskom purpure, ale nenárokoval si jeho vedenie. Synoda zasadala v cisárskom paláci v Nicei a viedol ju biskup Ossius z Cordoby, ktorý bol dôverníkom cisára. Presný počet účastníkov nevieme, ale tradícia...

Viera daná z neba

                                                                                     Viera daná z neba Ján 3, 22- 35:        “Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do krajiny Judskej; pobudol tam s nimi a krstil. (23) I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo tam bolo mnoho vody a ľudia prichádzali a dali sa krstiť; (24) Ján totiž ešte nebol uvrhnutý do väzenia. (25) Tu medzi učeníkmi...

Slávnosť svätej trojice (Trinitatis)

Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo: riekol mi: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. Žalm 2,7 Hospodin mi riekol: Ty si môj Syn; ja som Ťa dnes splodil. V tomto výroku je obsiahnuté vyznanie, že Boh je jeden Boh v troch rozdielnych osobách. Prvou je Otec, ktorý hovorí k svojmu Synovi -Mesiášovi: Ty si môj Syn, ja som Ťa dnes splodil. Druhou je Mesiáš –Syn. Ten hovorí svojmu Otcovi: Hospodin mi riekol. Treťou osobou je Duch Svätý, ktorý vyslovuje tento výrok, ba celý Žalm prostredníctvom Dávida, ako čítame(2.Samuelova 23,2): Duch Hospodinov hovorí vo mne a Jeho slovo nosím na jazyku....

Chvála Trojice

                                                          Chvála Trojice 1 M 1,1-2:                  ”Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. (2) Zem však bola beztvárna a pustá, tma bola nad prahlbinou a Duch Boží vznášal sa nad vodami”. Amen                                      Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry  v PJK!        Svätíme dnes sviatok Svätej Trojice,...

Slávnosť Svätej Trojice -Sancta Trinitas

Nedeľa 19. júna 2011 – Slávnosť Svätej Trojice. Vyvrcholenie slávnostnej polovice cirkevného roka. Pripomíname si Vianoce – príchod Božieho Syna v ľudskom tele na zem, Veľkú noc – umučenie, smrť a slávne vzkriesenie Pána Ježiša Krista  ako i Jeho vstúpenie na nebesá, Svätodušné sviatky – zoslanie Svätého Ducha na apoštolov, založenie kresťanskej cirkvi. Jeden Boh v troch osobách. Naším ľudským rozumom nepochopiteľné. Je to tajomstvo viery. Pochopíme a uvidíme až tam, keď budeme hľadieť "bez závoja". "Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy!" Iz 6, 3 Modlime sa:" Vyvyšujeme Ťa,Bože, náš Kráľ, lebo si veľký a...