Duchovné podujatia v Nemecku na Turíce pod holým nebom

V Nemecku nepovšimnuté médiami na Turíce desiatky tisíce kresťanov sa zúčastnili konferencií, zväčša  evanjelikálneho smeru . Cieľom bolo posilniť osobnú vieru. Na viac než 20 regionálnych cirkevných dňoch, stretnutí  mládeže a misijných festivaloch usporiadatelia rátali s viac ako 45.000 návštevníkmi. Vzhľadom k mokrému  a chladnému počasiu – teploty sa pohybovali väčšinou pod 15 stupňami – bolo  podstatne menej účastníkov ako vlani (72,000) . Stretnutia boli väčšinou pod pod holým nebom. . Väčšina konferencií sa tradične konala v Bádensku-Württembersku a Bavorsku . Najväčšie stretnutie bolo s 8700 účastníkmi Diakonického materského domova Aidlingen (pri Štuttgarte). Na svätodušný misijný festival Liebenzellskej  misie v Bad Liebenzell  prišlo okolo 3900 osôb. Najvyššia miera účasti...

Potrebujeme Svätého Ducha

Tohto roku nám Turíce pripadli na 15. a 16. mája 2016. Sv.Duch ako tretia osoba Boha nás o . i.  osvecuje , posväcuje a v pravej viere zachováva. Sám Pán Boh od nás vyžaduje posvätenie. Ak tak nerobíme, nežijeme podľa Jeho vôle. V ostatnom čase v našej cirkvi sme vyrušovaní, skúšaní a provokovaní mnohými nečistými, nemorálnymi , niekedy kriminálnymi praktikami neordinovaných i duchovných. Nežijú podľa Písma, ale ani podľa hesla: „Nemôže dvíhať iných ten, kto stojí nízko.“ Je to zlý obraz o nás. Nedivme sa , keď nám členovia odchádzajú. O to pevnejšie modlime sa za priestupníkov a prosme o...

Posolstvo prezidentov SRC ku Svätodušným sviatkom 2016

Drahí bratia a sestry vo viere, V mene Trojjediného Boha a v  mene predsedu Svetovej rady cirkví,pozdravujeme vás všetkých, ktorí slávime narodeniny cirkvi na Turíce. Ohromení a prekvapení, pýtali sa, „či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? Ako ich teda počujeme hovoriť každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili ?“(Skutky 2, 7-8) Ako kresťania sme zjednotení v pevnej viere, že jeden Boh je Stvoriteľ, ktorý dáva život všetkému, čo je. Ten Boh je tiež Spasiteľom všetkého života. Vieme to a  chceme zdieľať túto dobrú správu všetkým. Spasiteľ nám dáva pádne dôvody na nádej – pre tento svet a pre...

Čo pôsobí Duch Svätý?

Čo pôsobí Duch Svätý? Slávnostné kresťanské zhromaždenie! Keď Pán Boh tvoril svet a Duch Boží sa vznášal nad prahlbinou, znelo iba stvoriteľské Slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha. (1 M 1, 1-2 ) Boh nepotreboval nikoho, aby Mu bol radcom. Neskôr sa dotkol a konal v živote mnohých mužov a žien starej i novej zmluvy. Jedinečným spôsobom konal v živote panny Márie, keď sa „Slovo stalo telom“. Keď však Duch Svätý zostúpil v slávny päťdesiaty deň na učeníkov v Jeruzaleme, konal Boh Otec, Syn a Duch Svätý veľmi zjavne v živote mnohých ľudí. Dnes si pripomíname zoslanie Ducha Svätého...

Modlitba za mier na nedeľu zoslania Ducha Svätého

Rímsky biskup František na nedávnej návšteve na Blízkom východe dohodol návštevu prezidentov Palestíny a Izraela v Ríme. Tá sa uskutoční dnes (8. júna 2014) a jej cieľom je pomodliť sa spolu za pokoj. Viac o jej programe na stráne www.tkkbs.sk. Prezident Svetového luteránskeho zväzu, biskup Munib A. Younan pri tejto príležitosti vyzval všetkých evanjelikov sveta, aby sa s ním spojili v modlitbe s pápežom Františkom a dvomi prezidentmi. Viac o postoji brata biskupa Younana na stráne www.lutheranworld.org. Marana tha!

Požehnané svätodušné sviatky!

„A ak prebýva vo vás Duch Toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak Ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné telá oživí svojím Duchom, prebývajúcim vo vás“. ( R 8, 11) Požehnané svätodušné sviatky všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom www.evanjelik želá a vyprosuje podpísaný. Pokoj Vám!

Pôsobenie Ducha Svätého

Pôsobenie Ducha Svätého Duchu Svätý, vzácny Hosti! Skloň sa k nám všetkým z milosti, príbytok i z našej duše, zvoľ si v každom čase. Amen Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v Kristu Pánu! V dnešnú nedeľu svätíme radostnú slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Ďakujeme nášmu milému Pánu Bohu za Jeho dobrotu, ktorú dokázal na Zemi tým, že nám hriešnym ľuďom vyjavil svoju milosť. V tento deň sa začalo prelamovať do tohoto sveta Kristovo kráľovstvo. Kristus Pán mal svoje kráľovstvo vo svojej osobe od večnosti. Ale v päťdesiaty deň po vzkriesení to Duch Svätý zostúpením na učeníkov a ich prostredníctvom vyjavil...

Cirkev – invalid?

                                                         Cirkev – invalid ? Ef 4, 11- 16:   “A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, (12) aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo, (13) až všetci dospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v muža dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; (14) aby sme neboli viac nedospelými, ktorými každý vietor učenia sem a tam hádže...

Evanjelické bohoslužby počas Svätodušnej nedele v TV a rozhlase

V nedeľu 27. mája kresťania slávia Svätodušnú nedeľu. Prinášame pozvanie pre tých, čo nemôžu ísť do zhromaždenia, pozrieť si prenos evanjelických služieb Božích v rozhlase a televízii. Rozhlas: Slovensko a Regíny : Evanjelické služby Božie z cz Častkov o 9.04 hodine. Televízia: ARD o 10.00 hodine: prenos ev. služieb Božích z Dómu v Ratzenburgu. Česká televízia 2: o 9,30 hodine ev. služby Božie z Prahy-Vršovíc. "Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojím Duchom- hovorí Hospodin mocností." Zachariáš 4, 6 Požehnané Svätodušné sviatky!