Emil Boleslav Lukáč – Svätá noc

Ó, Svätá noc, noc vzácnych blahozvestí, noc, ktorá vseje v srdcia dobrej vôle, noc, ktorá rozoženie neresti a bôle, noc, v ktorej dobrá zvesť nám v duši zašelestí. Ó, Svätá noc, v nej zmäkne tvrdosť pästí, znežnejú snehom háje, strechy, pole, pod oknom deti spievajú čas v jemnom mole a pri stole sa mnoho dobrých ľudí zmestí. Ó, Svätá noc, čo hlásaš zvesti dobré, potešuj toho, ktorý u dvier žobre, nech snehu závoj padne na rozopre. Ó, Svätá noc, v nej splála žiara svetlá, na teba čakal celý, veľký svet hľa, ó nalej v duše viacej tepla, svetla!

12- VZ SEŽ ECAV

Dnes sa konalo 12. valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických žien v Pezinku. Po dvanástich rokoch vernej a obetavej služby sestry Daniely Horínkovej, bola uvedená bratom biskupom Jánom Hroboňom do funkcie predsedníčky SEŽ sestra farárka z Modry Evka Oslíková. Do funkcie koordinátorky Spol. ev. žien TUS bola uvedená sestra farárka z Mošoviec Andrea Cabadová. Slávnostne stretnutie spestril spevom zborový spevokol z CZ Pezinok. Ďakujeme Danielke Horínkovej za doterajšiu obetavú a požehnanú službu a pre novú predsedníčku vyprosujeme Božie milostivé vedenie a požehnanie. Ďakujeme aj cirkevnému zboru v Pezinku, za štedrú pohostinnosť a láskavé prijatie.

Kresťanstvo, svet a my

 „Padla, a nepovstane viac panna Izrael, opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť.“ Ámos 5,2 Prorok Ámos bol obyčajným jednoduchým človekom. Od ostatných ľudí sa však líšil tým, že si ho Boh vyvolil za svojho proroka. Pastier Ámos je poslaný zvestovať a ohlasovať Božiu vôľu. V tejto piatej kapitole hovorí Ámos o páde panny Izraelskej, ktorá leží bez pomoci a potom vyzýva obyvateľov, aby hľadali Hospodina a budú žiť. Povedané dnešnou rečou, hovorí o úpadku nábožnosti Izraelského národa. Prorok odhaľuje ako v národe nenávidia spravodlivých ľudí a ako moc a právo dosahujú len vysoko postavení a bohatší. Vyzýva preto ľud, aby hľadal spravodlivosť a miloval dobro. Zvestuje príchod Hospodina, ale...