Vpred k reformácii

                                     31.október                                Pamiatka reformácie                                  Text : Mt  5, 1-12: Exegetické poznámky:    Ježišove blahoslavenstvá tvoria nádherný úvod k veľkému oddielu Jeho posolstva nazvaného Ježišove reči na vrchu (nepresné je staršie pomenovanie Kázeň na hore) o prichádzajúcom kráľovstve nebeskom. Je správne chápať ich ako evanjelium, radostnú zvesť o Božom konaní, o tom, čo...

Pastiersky list Zboru biskupov k Pamiatke reformácie 2020

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV k Reformácii 2020  26.10.20  Zbor biskupov ECAV na Slovenskiu  Stanoviská a vyjadrenia Milé sestry a milí bratia.   Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou.   Ale práve tieto okolnosti môžu priniesť o to prenikavejšie impulzy k reformácii dnešnej cirkvi. Skúsme sa na niektoré z nich pozrieť vo svetle Božieho slova z 1Kor 15, 58: A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v...

Domáca pobožnosť na Pamiatku reformácie

Domáca pobožnosť na Pamiatku reformácie (31. október 2020)  26.10.20  Štefan Kiss, tajomnik pre misiu GBÚ  Pozvánky 1. Úvod             V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého 2. Pieseň ES 274 3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:             Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:             Ja som Hospodin, tvoj Boh … 4. Zamyslenie nad Božím slovom (Ž 46)             S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré sú zapísané v žalme 46:        ...

Predreformačná nedeľa

    Kristus nás oslobodil k slobode                    V tej pravej slobode daj nám stáť, čos ráčil, Kriste, sám dokázať! Nie v zvykov istote, lež v dobrom živote veď nás sám a z prachu zdvihni nás k nebesiam.          Amen (M.R.) G 5, 1 – 6: “Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma služby! (2) Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje.  (3) A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon.(4) Úplne ste...

Poďakujme za úrody zeme

    Poďakujme za úrody zeme Bože, Ty si požehnal ľudu svojmu v ťažkej práci, úrody si zachoval – v láske čistej vývodiaci… Preto s vďakou hľadíme ta k výšinám Tvojho neba – zachovaj nás prosíme, v pravde, keds’ nám doprial chleba. Amen (M.R.) Ž 145, 15 – 21: “Na Teba sa upínajú oči všetkých, a Ty im načas dávaš pokrm.  (16) Otváraš svoju ruku a všetko živé sýtiš podľa ľúbosti.  (17) Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. (18) Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú v pravde.  (19)...

Včera synoda bola

Zasadnutie synody sa skončilo  10.10.20  Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka  Spravodajstvo V priestoroch Kultúrnom dome Andreja Hlinku sa 10. októbra 2020 od 9:00 do 21:00 uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Na zasadnutí sa zúčastnilo viac ako 50 synodálov. Po úvodnom schválení rokovacieho poriadku, voľbe sčítacej komisie a splnení ďalších náležitostí sa prítomní venovali správe o plnení uznesení zo Synody 2019. Prítomní sa dotkli témy Reformaty a po diskusii navrhli prijať uznesenie, že Synoda ECAV požaduje likvidáciu spoločnosti Reformata a následne zaradiť správu majetku v rámci novovytvoreného strediska správy majetku ECAV pri GBÚ. Uznesenie bolo schválené. Správa predsedníctva ECAV...

Pozvanie k vernosti

                    Pozvanie k vernosti Oslavujeme Tvoju dobrotu, lásku a vernosť, milý náš Otče nebeský, ktorý si nás povolal do spoločenstva s naším Pánom Ježišom Kristom. Ďakujeme, že aj vtedy, keď si to nezasluhujeme, Ty zostávaš verný vo svojom slove a zasľúbeniach. Dnes Ťa prosíme o novú milosť a nové dary Ducha Svätého, aby sme mohli byť Tvojimi  vernými deťmi a raz vošli skrze Pána Ježiša Krista do Tvojej plnej slávy. Amen 1 K 1, 4 – 9: “Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristu...

Pozvanie jesť chlieb života

               Pozvanie jesť chlieb života Lk 14, 1 – 6: “Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni Ho pozorovali. (2) A hľa, akýsi vodnateľný človek bol pred Ním. (3) Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtajúc sa: Dovolené je v sobotu uzdravovať a či nie? (4) Oni však mlčali. A On siahnúc naň, uzdravil ho a prepustil. (5) Im však povedal: Keď niektorému z vás syn alebo vôl padne do studne, či ho nevytiahnete hneď v deň sobotný? (6) A nemohli Mu na to odpovedať.” Amen...

V r.2021 bude sčítanie ľudu a…

SČÍTANIE obyvateľov 2021  24.09.20  Ivan Eľko, generálny biskup ECAV na Slovensku  Stanoviská a vyjadrenia V roku 2021 čaká občanov Slovenska znova po desiatich rokoch sčítanie obyvateľstva. Jeho výsledky budú pre všetky sféry života, verejný a súkromný sektor, odbornú i laickú verejnosť jedinečným a nenahraditeľným zdrojom dôležitých informácií.      Pre cirkvi má sčítanie obyvateľstva, okrem štatistického a dátového významu, ešte o jeden dôležitý rozmer naviac. Vyplýva z nastavenia Zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností, ktorý platí od 1. januára 2020. Povedané úplne pragmaticky: od počtu členov cirkví závisí výška finančnej podpory, ktorú dostávajú cirkvi od štátu.      Ambíciou zdravej,...