Ako sme začínali s obnovou

Ako sme začínali v službe obnovy a jednoty pred 18 rokmi Synoda: Bratislava 21.- 23. júna 2001  /Druhá časť správy predsedníctva cirkvi – Ing.J.Holčíka, CSc./ 4. Analýza a hodnotenie niektorých vnútrocirkevných problémov 4.1. Ústredie Evanjelickej Diakonie    “Osobitne je mi ľúto, že personálne problémy s vedením ED ECAV pretrvávajú tak dlho a sú z vonkajších pohľadov, podotýkam neinformovanej verejnosti, neriešené. Opak je však pravdou.          Generálne presbyterstvo trpezlivo viac ako rok sa zaoberá problémami ústredia ED ECAV. Spočiatku to boli problémy s definovaním štatútu ED ECAV, určením a vymenovaním riaditeľa a duchovného správcu ED ECAV. Zdalo sa,...

VODY – studňa v Bételi

                    V O D Y                                   Studňa v Bételi      1 Kr 13, 1 – 2, 4 – 10, 18 – 19:     “Na pokyn Hospodinov prišiel z Júdska do Bételu Boží muž, práve keď Járobeám stál pri oltári, aby kadil. Na pokyn Hospodinov zvolal proti oltáru: Oltár, oltár! Takto vraví Hospodin: Ajhľa, narodí sa syn domu Dávidovmu menom Joziáš a ten bude obetovať na tebe kňazov z výšin, ktorí kadievajú na tebe....

Za Timotejom Kyselicom

GBÚ ECAV zverejnil mimoriadne smutnú správu. Vyhasol život mladého organistu. Poznali sme ho ako horlivého služobníka CZ v Skalici. Pripájame sa k vyslovenej sústrasti jeho najbližším! Nech ho oslávi Pán! Rodine, priateľom a všetkým známym vyjadrujeme úprimnú sústrasť nad tragickou smrťou mladého muža, Timoteja Kyselicu. 22 ročný organista v CZ ECAV Skalica a milovník chrámovej hudby, prišiel včera tragicky o život. Kiež dá Pán svoj pokoj a poteší tam, kde človek nedokáže. Evanjelický funebál, pieseň č. 53  Okolo nás smútok vanie, srdce žalostí, víchor smrti zhasil náhle roky mladosti, roky mladosti. Kto vie chápať ľudské bôle, slzy usuší, kto vysvetlí...

Pastiersky list k sviatkom svätodušným 2019

Pastiersky list zboru biskupov ECAV na Slovensku: Svätodušná nedeľa 2019 Milé sestry a milí bratia! Srdečne vás pozdravujeme v tieto Svätodušné sviatky Božím slovom zo Sk 4, 32-33: „A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých.“ Duch Svätý zjednocuje. Dáva jednotu v rozmanitosti, porozumenie v rozdielnosti, blízkosť napriek vzdialenosti.O jednote, vzácnej a neobyčajne hlbokej vypovedá prečítané Božie slovo a charakterizuje spoločenstvo prvých kresťanov v Jeruzaleme: „boli jedno srdce a jedna duša“. V situácii...

Konferencia cirkevných archivárov v Ostrihome

Konferencia cirkevných archivárov Dňa 9. mája sa v maďarskom meste Ostrihom uskutočnila konferencia cirkevných archivárov. Konferenciu usporiadala Spoločnosť cirkevných archivárov v Maďarsku (Magyarországi Egyházi Levéltáro-sok Egyesülete), ktorá sa už od roku 1993 snaží o vytvorenie efektívnej ľudskej a profesionálnej komunikácie medzi cirkevnými ar- chívmi v Maďarsku na ekumenickom základe. Cirkevní archivári združení v tejto spo- ločnosti sa na pravidelných stretnutiach nielen spoločne radia o riešení každoden- ných problémov, ktoré prináša profesia archivára, ale vzájomne spolupracujú aj pri digitalizácii archívneho dedičstva. (http://matricula.hu, http://arca.melte.hu)  Hlavným cieľom konferencie bolo tento- krát nadviazať vzťahy s cirkevnými archívmi na Slovensku, keďže naše národy zdieľajú spo-...

ECAV má nového riaditeľa GBÚ

Generálny biskupský úrad vedie JUDr. Igor Bartho Generálne predsedníctvo zvolilo za nového riaidteľa generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku, JUDr. Igora Bartho. Úrad prevzal 16.4.2019. Narodil sa v Hnúšti, je ženatý a má 3 deti. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1994 pracoval pre Ministerstvo zahraničných vecí SR. Od novembra 2013 do januára 2019 bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Austrálii, na Novom Zélande a v Papue Novej Guiney so sídlom v Canberre.  Riaditeľ je výkonným pracovníkom ústredných orgánov ECAV na Slovensku, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje metodická a koordinačná činnosť na nižších cirkevných organizačných jednotkách. Jeho činnosť je...

Spomienka na Bradle v r. 2010

      Príhovor na Bradle, večer 4. mája 2010 J 13,34-35: “Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. (35) Podľa toho poznajú všetci že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať ”. Amen     Milí priatelia,      nepochybne poznáte mnoho vzácnych a drahých ľudí, na ktorých s láskou spomínate na miestach ich posledného odpočinku. Najmä preto, lebo  vám prejavili a dokázali svoju lásku v podobe nezištnej šlužby. Lásku vždy vidíme v jej konkrétnych skutkoch a prejavoch. O pravej láske hovorí aj jedna...

Vojaci SA a duchovní MyS o Štefánikovi

Predbežný program Medzinárodná konferencia „Fenomén Štefánik“ spojená s rokovaním hlavných vojenských duchovných V4 Miesto konania: Hotel Štefánik, Myjava; Košariská; Mohyla na Bradle Termín 13.5.-14.5.2019 Organizátor: Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Časť A: 13.5.2019 – Rokovanie V4  (Hotel Štefánik, Myjava) 10:30 hod. Privítanie, úvodné slovo, predstavenie programu (UEPS)10:40 hod. Bilaterálne a multilaterálne aktivity (púte) v rámci V4 (UEPS)11:00 hod. Prednáška VHÚ SR – M.R. Štefánik, historický pohľad11:45 hod. Prednáška dekan VePS – M.R. Štefánik, teologický pohľad12:30 hod. Ukončenie I. bloku konferencie (UEPS) Časť B: 13.5.2019 – Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle; Hotel Štefánik Myjava) 15,00 – 15,30 hod – presun do...