Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa – 1

 Príprava Božia a príprava naša na príchod Spasiteľa                                (Adventné zamyslenie -1) 1.Úvodné čítanie – Malachiáš 3, 1 -5. Text: Lk 1, 1 – 20:     Stalosa vám to, čo sa stalo mnohým gazdinkám, ktoré sa chystali na príchod vzácnej návštevy, že uprostred prípravy sviatočného stola vošli do špajze a zrazu si nevedeli spomenúť, po čo tam vlastne išli? Niet sa čo diviť, že uprostred upratovania a príprav si na nejakú vec nevedia rýchlo spomenúť. Nemusí pritom ísť o začínajúcu sklerózu, ale skôr o zabudnutie...

Advent – čas otvorených dverí

 Čas otvorených dverí Požehnaný, kto v Tvojom mene, k nám kráča v túto nedeľu, potešiť srdcia usúžené, priložiť ruky ku dielu. Požehnaný buď, Pane Kriste, keď ticho ideš znova k nám… ó, neobíď nás, príď k nám iste a ľud svoj verný posilň sám. Amen Ž 118, 26 – 29: “Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodinovom! Požehnávame vás z domu Hospodinovho. (27) Hospodin je Boh, On nás osvietil. Priviažte obeť povrazmi o rohy oltára! (28) Ty si môj Boh, Tebe ďakujem; Bože môj, chcem Ťa vyvyšovať. (29) Ďakujte Hospodinu, lebo je dobrý; lebo naveky trvá Jeho milosť!”. Amen     Milí...

Pánov deň sa približuje

                                  Pánov deň sa približuje Noc pominula – deň je tu tichunké ráno adventu. Ó, Pane, ráč nás slovom vodiť a uč, jak patrí, za dňa chodiť- nie v staraní sa o telo – dosť ono v hriechu hovelo –  lež v rúchu novom, strojnom čiste v tom Tvojom rúchu, Pan Kriste! Amen (M.R.) Žd 10, 23 – 25: “Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. (24) A pozorujme sa vospolok, aby sme sa povzbudzovali k láske a...

Poďakovanie za úrody zeme

          Poďakovanie za úrody zeme Lk 17, 11-19: “Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. (12) Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka (13) s pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! (14) Keď ich videl, povedal im: Choďte a ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení. (15) Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha;  (16) padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. (17) Odpovedajúc Ježiš...

Bohoslužba zmierenia a Deklarácia na Sliezku

Bohoslužba pokání je za námi pondělí, 25 listopad 2019  V neděli 24. listopadu se v Bystřici uskutečnila Bohoslužba pokání za přítomnosti představitelů naší církve a Luterské církve evangelické a. v. Cílem společné bohoslužby bylo vzájemné vyznání svých selhání a prosba za odpuštění. Kázání vyhlásil biskup západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Hroboň.  Součástí bohoslužby bylo také představení společného prohlášení představitelů obou církví, které zveřejňujeme níže. Fotografie z bohoslužny můžete shlédnout v albu na našem facebooku. Videozáznam najdete na Youtube kanálu Bystřického sboru SCEAV v tomto odkazu. Deklarace ‒ společné prohlášení vedoucích zástupců SCEAV a LECAVvzájemné vyznání našich selhání, prosba o odpuštění a touha ke...

Brat farár J.Podlesný spomína na „nežnú“

Ján Podlesný aktualizoval svoj status. 14. novembra, 12:01 · Ad honorem Dei gloriam – Na česť a slávu Boha  DUCHOVNÁ SEJBA  ČO VÁM DALA NEŽNÁ REVOLÚCIA Z ROKU 1989 ? SKLAMANIE A ROZČAROVANIE VO VLASTNÝCH RADOCH ŠtB -POLICAJT: „Ja som si konal len povinnosť ako policajt, ale vy by ste sa mali pýtať, čo viedlo vašich kolegov farárov, že o vás podávali na Štb informácie, na ktoré sme sa ani nepýtali? Najnovšie číslo Týždenníka evanjelikov augsburského vyznania LUTHERUS, oslovilo niekoľkých členov našej cirkvi, aby sme odpovedali na anketovú otázku:  ČO VÁM DALA NEŽNÁ REVOLÚCIA Z ROKU 1989 ? Pozorne som...

Pripravuje sa rozhlasový prenos SLB z Brezovej

S radosťou preberáme správu z EPST a GBÚ ECAV o pripravovaných rozhlasových SLB v polsendú nedeľu cirkevného roku z Brezovej pod Bradlom. Rozhlasové služby Božie z Brezovej pod Bradlom  19.11.19  Emília Mihočová, redaktorka Evanjelického posla spod Tatier  Z médií V Nedeľu večnosti, v poslednú nedeľu cirkevného roka – 24. novembra 2019 Rozhlas a televízia Slovenska odvysiela evanjelické služby Božie z Brezovej pod Bradlom v Myjavskom senioráte. V stavbe miestneho tolerančného kostola je architektom zakódovaná reč symboliky s hlbokým významom. Dominantou je oltár s obrazom Ježiša Krista na Olivovej hore. Kazateľnica spolu s organom pochádza ešte z tolerančného chrámu. Veža okrem zvonice vo...

Čo vám dala nežná revolúcia?

   Čo vám dala nežná revolúcia 1989?       Na prvom mieste som chcel uviesť možnosť cestovať “na Západ”, ale paradoxne som práve na začiatku nežnej bol na zájazde vo Viedni. Išli sme tam na ruskej lodi s mojím otcom. V kajute bol ešte jeden, nám neznámy pán. Pôvodne mala ísť s otcom mama, ale ochorela. Vo Viedni v nedeľu popoludní kapitán zapol na lodi pražský rozhlas, ktorý vysielal v priamom prenose demonštráciu z Letnej, na ktorej sa modlil rkc.kňaz Malý – Otčenáš. Bol to pre mňa tak silný zážitok, že som nezvládol nával emócií a zaliali ma slzy....